Bekijk het origineel

Raad van Kerken wordt dit jaar tien

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Raad van Kerken wordt dit jaar tien

5 minuten leestijd

De Raad van Kerken in Nederland is een nog jong oecumenisch 'lichaam'. Dat is wellicht de oorzaak van de door prof. dr. Nauta nog onlangs in Centraal Weekblad gesignaleerde onbekendheid met die raad. Bij de voorloper, de in 1946 opgerichte Oecumenische Raad van Kerken, waren gereformeerden bovendien niet betrokken. Het aanvankelijke doel van de oecumenische internationale beweging — opheffing van de verdeeldheid tussen de kerken — kwam nauwelijks binnen het gezichtsveld van een kerk die (we spreken nu over het begin van deze eeuw) nog maar net was ontstaan uit de gewetensnood van hen die trouw wilden zijn aan de belijdenis.

Opleving na 1945
Ook toen, vooral door de Tweede Wereldoorlog, velen het bevorderen van het samengaan van de kerken als een geloofsopdracht gingen zien en in 1 948 de Wereldraad van Kerken werd opgericht bleven gereformeerden terzijde staan.
De Oecumenische Raad van Kerken, waaraan ook de rooms-katholieke kerk ontbrak, is altijd een zwakke plant gebleven. Niet aan de top, maar vooral op het grondvlak in het zuiden van het land, ontstond omstreeks 1 966 een beweging die nauwer samengaan van de kerken beoogde. Er werden raden van kerken gevormd waaraan ook gereformeerden en roomskatholieken meededen. Bovendien werden niet-katholieken uitgenodigd het pastoraal concilie bij te wonen. De opheffing van de Oecumenische Raad van Kerken was het signaal om op 21 juni 1968 de Raad van Kerken op te richten. Tot de leden déarvan behoorden ook de rooms-katholieke kerk en de gereformeerde kerken.

Geen superkerk
De Raad van Kerken is geen superkerk.
Wel wil de raad de eenheid van de kerk en de eenheid van de wereld — dit alles samengevat in het woord oecumene — bevorderen. De lidkerken (hervormde kerk, gereformeerde kerken, rooms-katholieke kerk, oud-katholieke kerk, evangelisch-lutherse kerk, remonstrantse broederschap, algemene doopsgezinde sociëteit, evangelische broedergemeente en het genootschap der vrienden — beter bekend als de quakers —) en de gastleden (leger des heils en Nederlandse protestantenbond) zijn zelfstandig gebleven. Aan hun eigen verantwoordelijkheid hebben ze echter deze toegevoegd: verantwoordelijkheid jegens elkaar en gezamenlijk tegenover de wereld.

Drie invalshoeken
De twee belangrijkste ontmoetingsplaatsen binnen de Raad van Kerken zijn de maandelijkse voltallige vergaderingen van de raad èn de bijeenkomsten van de verschillende secties, waar deskundigen uit de kerken op bepaalde terreinen elkaar ontmoeten.
Wat de raad uitspreekt en onderneemt wordt dus vooral geïnspireerd door wat de lidkerken en door wat de secties inbrengen. Maar er is nog een derde invalshoek, die van de plaatselijke oecumene. De Raad van Kerken is er onder meer om te stimuleren, dat de oecumene daar voortgaat waar ze allereerst gestalte zal moeten krijgen, bij de plaatselijke kerken. Zo'n stimulans is bijvoorbeeld de in 1 974 voor het eerst gehouden Kerkenconferentie.
Voor 1979 staat weer zo'n manifestatie op het programma en de voorbereidingen, die eigenlijk tot de conferentie zelf behoren, zijn al in volle gang.

"De raad is een dal. . ."
Hoewel de raad vergeleken met z'n voorganger veel meer bevoegdheden heeft, hetgeen tot uiting komt in de afvaardigingen van de kerken (voor de gereformeerde kerken wonen ds. C. Mak en ds. A. C. Hofland — beiden deel uitmakend van het synodemoderamen — de raadsvergaderingen bij), is de Raad van Kerken geen 'top' van kerkelijke leiders. In een onlangs verschenen brochure staat: "De raad is eerder een 'dal', waarin allerlei stromingen en inzichten samenkomen en vanwaaruit de plaatselijke parochies en gemeenten gevoed kunnen worden."

Werk van de secties
Om een inzicht te geven van de zaken waarmee de raad zich bezighoudt kunnen het best de secties genoemd en beschreven worden.
De sectie oecumenische actie moet de plaatselijke oecumene begeleiden en stimuleren. Tegelijk is zij de vertegenwoordiging bij de raad van de plaatselijke en regionale raden van kerken. De twee genoemde kerkenconferenties werden voorbereid en georganiseerd door deze sectie.
Pas gereorganiseerd is de sectie geloofsvragen. De studies van de grote sectie "geloof en kerkorde' van de Wereldraad van Kerken wil deze sectie voor Nederland bespreekbaar maken. Ook is het haar taak de bezinning op de oecumenische geloofsvernieuwing binnen de kerken te begeleiden.
Ook de sectie sociale vragen houdt in de gaten wat de overeenkomstige sectie van de Wereldraad doet en publiceert. Heel belangrijk is natuurlijk de inbreng van de kerken in de problemen van de snel veranderende samenleving, een uitgestrekt werkterrein, om welke reden de sectie 'beschikt' over enkele werkgroepen en commissies.
De sectie internationale zaken houdt zich bezig met internationale vraagstukken, kwesties en schending van mensenrechten en onderhoudt contacten met kerken in het buitenland. Tegelijk is de sectie de Nederlandse afdeling van de gelijknamige sectie van de Wereldraad.
De sectie dienst zoekt naar nieuwe vormen van diakonia en caritas bij de toenemende professionalisering en deconfessionalisering van deze werkterreinen.
De sectie eredienst wil het onderling verstaan en meeleven van de erediensten van de lidkerken bevorderen en tevens zoeken naar nieuwe gemeenschappelijke liturgische vormen.
Voorts zijn er nog de sectie publiciteit en het voor de relatie met de overheid (o.m. op het gebied van de geestelijke verzorging in overheidsinstalleingen) belangrijke interkerkelijk contact in overheidszaken.
Het secretariaat van de Raad van Kerken in Nederland is, onder leiding van prof. dr. H. A. M. Fiolet, gevestigd aan de Koningin Wilhelminalaan 5, Amersfoort, tel. 033- 33844. Voor wie goed op de hoogte wil blijven van wat de raad doet is er het tienmaal per jaar verschijnende tijdschrift 'Saamhorig'. Een abonnement (ƒ 24,50 per jaar) is te verkrijgen bij de administratie, Parkweg 20a, Voorburg.


De gegevens voor dit artikel zijn ontleend aan een onlangs verschenen brochure van de sectie publiciteit van de raad van kerken, die tevens informatie bevat over de wereldraad. Wie iets over (één van) deze twee oecumenische organen wil weten vrage tegen een kleine vergoeding de folder aan bij de raad, postbus 400, Amersfoort.


Bijschrift
Prof. dr. H. M. Fiolet leidt het secretariaat van de Raad van Kerken in Nederland

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 maart 1978

Kerkinformatie | 32 Pagina's

Raad van Kerken wordt dit jaar tien

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 maart 1978

Kerkinformatie | 32 Pagina's

PDF Bekijken