Bekijk het origineel

Predikantstraktementen 1978

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Predikantstraktementen 1978

Bericht nr. 15 (9 februari 1978)

6 minuten leestijd

Aan de kerkeraden en classes van de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Het advies voor de predikantstraktementen 1 978 doen wij u hierbij toekomen. De traktementen hebben als gevolg van de koppeling, aan de leraarssalarissen een stijging ondergaan van ongeveer 5,2% ten opzichte van de traktementen per 1 januari 1 977. In de nu gepubliceerde tabel ingaande 1-1-1 978 zijn de verhogingen van 1-8-1977 en 1-1-1978 verwerkt, nl.:
— m.i.v. 1-8-1977 zijn de leraarssalarissen verhoogd met 3,83% per maand (hieraan behoeft geen terugwerkende kracht te worden verleend);
— m.i.v. 1-1-1978 een verhoging van 1,31%.

REGELING HONORERING PREDIKANTEN
I. Bruto-traktement per maand: zie de bedragen vermeld in de tabel, welke gelden vanaf 1-1-1978.

II. Inhoudingen op bruto-traktement:
a. emeritaatspremie
het inhoudingspercentage is 1 1,7; de franchise is verhoogd van ƒ 1.274,— per maand tot ƒ 1.340,— per maand. De inhouding is 11,7% over (traktement + vakantiegeld minus de franchise). Premie-inhouding per maand: 12,636% van het bruto-traktement, en dat bedrag verminderen met ƒ 156,78.
b. woninghuur:
indien de predikant een huis bewoont dat eigendom is van de kerk, inhouding van 12% over (traktement + vakantiegeld). Berekening van de huurinhouding per maand: 12,96% van het bruto-maandtraktement. De werkelijke huurwaarde van het huis kan zodanig lager liggen dan het berekende bedrag, dat er aanleiding is een lager bedrag in te houden, overeenkomend met de huurwaarde van het huis.
III. Emolumenten: boven het traktement komen:
a. volledige vergoeding van het bedrag aan premie AOW-AWWAKW- AWBZ en AAW, dat de predikant moet betalen over de inkomsten, die hij van de kerk ontvangt. De verschuldigde premie is 18,16% van het premieplichtig inkomen. Het maximumbedrag van de vergoeding bedraagt ƒ 7.585,—.
b. kindergeld: voor het eerste kind ƒ 54,86 per maand; voor het 2e kind ƒ 1 11,54 per maand.
c. vakantiegeld: 8% van het bruto jaartraktement, alsmede een bedrag van ƒ 140,28 per jaar voor ieder kind, waarvoor op 1 april 1977 recht bestaat op kindergeld/kinderbijslag. De telling van het aantal kinderen geschiedt in dit verband op dezelfde wijze als voor kindergeld/kinderbijslag. Peildatum voorde berekening van het vakantiegeld is 1 mei van ieder jaar. Dat wil zeggen: het vakantiegeld wordt berekend op basis van het traktement dat de predikant op 1 mei geniet. Het vakantiegeld wordt geacht betrekking te hebben op de periode van 1 mei t/m 30 april die aan de peildatum voorafgaat.
d. tegemoetkoming premie ziektekostenverzekering: de helft van de verzekeringspremie welke de predikant moet betalen, met een maximum per jaar van:
— voor ongehuwden ƒ 7 0 0 ,—
— voor gehuwden ƒ 1400, h / 3 2 5 ,— voor leder studerend of invalide kind tussen de 16- en 27-jarige leeftijd, waarvoor men verzekeringspremie betaalt.

IV. Overige vergoedingen; verrekening neveninkomsten:
a. kosten van verplaatsing:') vergoeding van transportkosten van gezin en inboedel en een inrichtingsvergoeding van 12% van het bruto-jaartraktement.
De inrichtingskosten dienen dan voor rekening van de predikant te komen in dezelfde mate als waarin dat in het maatschappelijk verkeer algemeen gebruikelijk of wettelijk voorgeschreven is in de verhouding tussen een huurder en verhuurder van een huis. Daartoe behoort mede, dat bij het verlaten van een pastorie deze in behoorlijke staat moet worden opgeleverd. Eventuele herstelkosten kunnen de vertrekkende predikant in rekening worden gebracht.
Indien de predikant binnen vier jaar de gemeente verlaat, dient er een gedeeltelijke terugbetaling van de inrichtingsvergoeding (niet van de transportkosten) plaats te vinden. Deze terugbetaling bedraagt in het eerste jaar na intrede 75% van de vergoeding, in het tweede jaar 50% en in het derde jaar 25%.
b. vergoeding voor hulpdiensten:
1) voor een preekdienst, trouw- of rouwdienst ƒ 4 0 ,—
2) voor twee vrijwel aaneensluitende diensten ƒ 6 0 ,— (b.v. een om 9.00 uur dienst en dienst om 10.30 uur)
3) catechetisch onderwijs, per catechese-uur (45 minuten) ƒ 1 5 ,—
4) pastorale bezoeken door een predikant, per dagdeel ƒ 4 0 ,—
5) reiskosten: de werkelijk gemaakte kosten van openbaar vervoer (trein eerste klasse) of de variabele kosten van het autogebruik a ƒ 0,25 per km.
c. consulentschap:
een consulent krachtens art. 41 K.O. behoort geen vergoeding voor de in datzelfde artikel van de K.O. omschreven taken te ontvangen. Het meerdere dat deze predikant/consulent voor de vacante gemeente verricht, dient te worden gehonoreerd krachtens punt b.
d. verrekening inkomsten uit nevenbetrekking:
neveninkomsten zullen worden verrekend indien en voorzover het totaal van traktement en neveninkomsten hoger is dan 105% van het maximum-bruto-traktement in de schaal voor gemeenten met 850 zielen.
V. Globale richtlijnen:
Hetgeen hieronder vermeld is, heeft het karakter van een globale richtlijn, en is geen advies in gebruikelijke, strikte zin van het woord, zoals dat van toepassing is op het voorgaande. Over de toepassing van deze globale richtlijnen in de plaatselijke situatie kunnen deputaten voor financiën en organisatie niet adviseren. Mocht de toepassing op moeilijkheden stuiten, dan verdient het aanbeveling dat men zich wendt tot de classicale deputaten voor het toezicht op de predikantstraktementen, die eventueel een afwijkende regeling kunnen vaststellen.
a. tegemoetkoming in auto- en telefoonkosten: de tegemoetkoming in de kosten van auto en telefoon (zowel abonnement als gesprekken) bedraagt het volgende:
— voor predikanten-autobezitters: in een kerkelijke gemeente c.q. wijk met een straal van resp. 5 km, 6-1 5 km of meer dan 15 km een vaste vergoeding voor auto en telefoon van resp. ƒ 1 . 1 0 0 ,
— , ƒ 1.300,— o f / 1.500,— per jaar;
— voor predikanten-niet-autobezitters: ƒ 5 5 0 ,— vergoeding voor telefoon en vervoer in de gemeente:
— voor reizen buiten de gemeente: een vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten van openbaar vervoer (trein eerste klasse) of de variabele kosten van het autogebruik è ƒ 0,25 per km.
b. vakantieregeling:
Vrije zondagen: 10 per jaar (buiten de vakantie)
Vrije dagen: 1 dag per week
Vakantie: 1 volle maand, waarin maximaal 4 zondagen.

9 februari 1978, Deputaten voor financiën en organisatie.

Opgave volgens traktementsniveau per 1 januari 1978, dus inclusief de verhogingen per 1-1-1978.

ADVIES BRUTO-TRAKTEMENTEN VOOR PREDIKANTEN, GELDIG PER 1 J A N U A R I 1 9 78
(bedragen in guldens per maand)
(Zie voor de tabel de originele pdf)

-) Opm.: Hierbij tekenen wij aan, dat de overheid de vergoedingsregeling voor de kosten van verplaatsing gewijzigd heeft. Wij hebben de maatregelen van de overheid terzake in studie en zullen hier zo nodig op terug komen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 maart 1978

Kerkinformatie | 32 Pagina's

Predikantstraktementen 1978

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 maart 1978

Kerkinformatie | 32 Pagina's

PDF Bekijken