Bekijk het origineel

Nieuwe orden voor de bevestiging van het huwelijk

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Nieuwe orden voor de bevestiging van het huwelijk

Voorstel aan generale synode

5 minuten leestijd

Al jaren is bekend dat de huidige twee formulieren voor de bevestiging van het huwelijk, zoals die in het Kerkboek staan, voor velen niet zo goed bruikbaar meer zijn. Er zijn enkele argumenten om tot verandering te komen. Het zwaarwichtig en ouderwets taalgebruik, hindert het feestelijk karakter van de dienst. Ook de uitgesproken wijze, waarop de verhouding man-vrouw ter sprake komt, is terecht een reden om op verandering aan te dringen. De man uitsluitend voor het werk, de vrouw uitsluitend voor huis en kinderen — het is een rolverdeling die in de huidige praktijk gewoon nergens op slaat.

Dit alles had tot gevolg, dat ieder deed wat goed was in eigen oog. Soms had dat tot gevolg dat er heel goed en weldoordacht materiaal werd geschreven door voorgangers, bruidsparen of anderen.
Meestal werd het echter een merkwaardig liturgisch rommeltje, waarbij uit allerlei boekjes van verschillende liturgischen huize een dienst werd "gemaakt".
Aan deze situatie van ongeremde wildgroei kan nu een einde komen. Deputaten voor de eredienst stellen de synode twee orden voor: één op basis van een formulier, één op basis van een orde, waarin meer ruimte is voor de gebeden. Beide orden hebben een geheel verschillend karakter, zodat de mogelijkheid bestaat om aan meerdere stromingen, wat liturgische smaak betreft, tegemoet te komen. Intussen vormen de beide orden wél een voorlopige handreiking aan de kerken, omdat aantal en vorm van de definitieve orden voor de bevestiging van het huwelijk, pas vastgesteld worden bij de uitgave van het gezamenlijk hervormd/gereformeerd dienstboek.

Gemeenteboekje "Onze hulp"
Waar in de praktijk op het plaatselijk vlak een samenwerking hervormd/gereformeerd gegroeid is tussen beide kerken, is één van de meteen opdoemende hindernissen, het gebrek aan één gemeenschappelijke orde van dienst. Vaak wordt een oplossing gevonden door 6f de hervormde, óf de gereformeerde katern te gebruiken. In opdracht van de synode hebben deputaten nu, samen met de hervormde raad voor de eredienst, een orde voor de dienst van schrift en tafel ontworpen. Dit boekje, gedrukt op het formaat van het grote liedboek, is uitgegeven door de prof. dr. Van der Leeuwstichting, die ons daarmee een grote dienst bewijst. Hoewel in een volgend nummer van Kerkinformatie uitvoerige aandacht aan "Onze hulp" gegeven zal worden, nu reeds enkele summiere gegevens.
Wie gewend is om de liturgie van schrift en tafel meer zingenderwijs te vieren, kan in dit boekje zijn hart ophalen. Liefst vier verschillende toonzettingen zijn geheel apart opgenomen; apart, omdat de praktijk geleerd heeft, dat de gemeente niet tijdens de dienst kan bladeren.
In deze uitgave hebben deputaten tevens gevolg gegeven aan een andere opdracht, namelijk het opnemen van wisselende gebeden naar de tijd van het kerkelijk jaar.
Tot op heden was er in de katern maar één tekst voor de viering van de Maaltijd van de Heer.
De mogelijkheden zijn nu verruimd, door de opname — achterin het boekje — van een aantal in de praktijk beproefde gebeden.
Waar hervormd en gereformeerd niet gezamenlijk dienst houden, kan dit boekje dus ook nut hebben. Ter synode wordt het eerste exemplaar officieel aangeboden.

Het woordje "alhier"
Mensen, die bekend zijn In de kerk, begrijpen onmiddellijk waar het over gaat, als het woord "alhier" ter sprake komt. Er is in een aantal formulieren een uitdrukking: "Wat in de christelijke kerk alhier geleerd wordt. . . " Op de vorige synode werd een initiatief-voorstel aangenomen dat deputaten eens moesten bezien of ze een wat gelukkiger wijze van zeggen konden bedenken. Want dat woordje "alhier" riep het kolossale misverstand op dat de christelijke kerk alhier alléén de waarachtige en volkomen leer der zaligheid zou bezitten. En dat is toch niet zo...
Deputaten, ook niet zo gelukkig met dat "alhier" hebben de zaak eens goed uitgezocht. Het lange en gedegen speurwerk komt hier op neer: alhier slaat niet op de christelijke kerk, maar op de leer. Gelooft u, dat wat hier — in deze doopleer — geleerd wordt de waarheid Gods is? Het heeft dus niets te maken met de christelijke kerk alhier. Aan de synode is nu een voorstel gedaan, om de misverstandwekkende formulering te vervangen door één die recht doet aan deze oorspronkelijk-gereformeerde betekenis.

Interkerkelijk instituut voor de kerkmuziek
Verheugend nieuws voor allen die de beoefening van de kerkmuziek in Nederland ter harte gaat. Er wordt dit jaar een instituut opgericht, binnen het kader van het hoger beroepsonderwijs, dat uitgaat van vier samenwerkende kerken: rooms-katholieken, hervormden, gereformeerden en luthersen krijgen eindelijk een gemeenschappelijke school in Utrecht. Alle kerkmusici, organisten en cantores kunnen hier op conservatoriumniveau hun opleiding genieten. Het leerplan voorziet in een breed scala van vakken. Algemene, zoals muziekleer, harmonie en contrapunt, geschiedenis. Praktische vakken, zoals orgel, koordirectie, piano, orgelbouw, klavecimbel. Kerkelijke vakken, zoals liturgie en catechese, kerklatijn en hymnologie. De opleiding duurt 5 a 6 jaar. Deputaten voor de eredienst zijn erg verheugd 'met deze ontwikkeling en we verwachten dat ook onze gereformeerde kerken zich van harte achter dit Instituut zullen stellen.

Voorlichting aan liturgiewerkgroepen
Voor de leden van liturgiewerkgroepen onder de lezers nog dit: deputaten zijn in overleg met het toerustingscentrum, aan het bezien of er een mogelijkheid is tot een instructiedag voor zulke groepen. We willen namelijk graag goed op de hoogte blijven van wat er leeft — of niet leeft — in de kerken.


Drs. P. M. J. Hoogstrate te Edam-Volendam is secretaris van deputaten eredienst.


Fotobijschrift
Ook nieuwe orde voor dienst van schrift en tafel.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 maart 1978

Kerkinformatie | 32 Pagina's

Nieuwe orden voor de bevestiging van het huwelijk

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 maart 1978

Kerkinformatie | 32 Pagina's

PDF Bekijken