Bekijk het origineel

Interkerkelijke Omroep Nederland (IKON)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Interkerkelijke Omroep Nederland (IKON)

4 minuten leestijd

A. Ten aanzien van de beleidsnota en het verslag over 1976 en 1977.
De synode heeft kennis genomen van

het rapport van de deputaten/bestuursleden van de Stichting Interkerkelijke Omroep Nederland (IKON) (beleidsnota en verslag over de jaren 1976 en 1977).

De synode overweegt:
1, de opdracht van de IKON om als kerkelijke omroep radio- en televisie- uitzendingen te verzorgen is verre van eenvoudig. Hij moet namens vele kerken werken en hij moet zijn werk doen via media, die een aparte aanpak vragen;
2. de IKON heeft bij dit werk solidair te zijn met kerken van wie tiij zijn opdracht ontving en dus ook missionair bezig te zijn ten opzichte van de velen van allerlei richting en overtuiging, die hij beoogt te bereiken;
3. de beleidsnota geeft inzicht in de taakopvatting van de IKON en zal naar artikel 7 van de overeenkomst dienen als toetssteen voor de beoordeling van het gevoerde beleid;
4. in de beleidsnota komen vragen aan de orde van missionaire en kerkrechtelijke aard, die nadere bezinning vereisen;
5, de IKON is bij zijn veelzijdige werk niet altijd ontkomen aan een eenzijdigheid, in die zin, dat meer de mens die nergens aan het woord kon komen, aan het woord werd gelaten, dan dat het Woord Gods van de kant van de IKON aan het woord kwam;
6, van de door de kerken benoemde deputaten/bestuursleden wordt verwacht, dat zij bij hun beleid aandacht geven aan de bij de synode levende wensen en kritiek,

De synode besluit:
1. waardering uit te spreken voor het vele werk, dat door de IKON werd verricht in tal van uitzendingen en voor de vindingrijkheid, die meermalen aan de dag werd gelegd;
2. de deputaten/bestuursleden op te dragen alles te doen wat van hen krachtens de statuten van de IKON met het oog op de verzorging van de radio- en televisie-uitzendingen van de kerken verwacht mag worden;
3. deze deputaten/bestuursleden op te dragen bij hun beleid aandacht te geven aan de in het commissierapport en ter synode geuite wensen en kritiek;
4. aan deputaten voor de Evangelisatie op te dragen na overleg met deputaten/bestuursleden hun oordeel te geven over de beleidsnota ten aanzien van de missionaire aspecten en hierover aan de synode te rapporteren voor 1 oktober 1 978;
5. aan deputaten voor de Kerkorde op te dragen na overleg met deputaten/bestuursleden hun oordeel te geven met name ten aanzien van kerkrechtelijke aspecten in de beleidsnota en hierover te rapporteren aan de synode voor 1 oktober 1 978;
6. de deputaten/bestuursleden, die in het IKON-bestuur onze kerken vertegenwoordigen, hartelijk dank te zeggen voor het door hen gevoerde beleid en hun ook veel wijsheid toe te wensen bij hun verdere arbeid in het IKON-bestuur.

B, Ten aanzien van de bezwaarschriften

De synode heeft kennisgenomen van
een aantal brieven, behelzende bezwaren, waardering, wensen en adviezen betreffende de IKON.
De synode overweegt:
1, de bezwaren hebben voor een deel betrekking op bepaalde programma" s, waarover verschil van mening mogelijk is;
2, de bezwaren hebben voor een groot deel betrekking op het beleid van de IKON, waarmee de synode zich aan de hand van de beleidsnota uitvoerig heeft beziggehouden;
3, de wensen hebben o,m, betrekking op de duur van de uitgezonden kerkdiensten op de zondagmorgen;
4, de adviezen hebben betrekking op de wenselijkheid om de band tussen de IKON en de kerken te versterken,
De synode besluit:
1, de indieners van de bezwaarschriften in kennis te stellen van de besluiten, die de synode t,a,v, de IKON heeft genomen, onder toezending van het commissierapport;
2, de IKON te verzoeken op zondagmorgen ook "gewone"" kerkdiensten uit te zenden;
3, de IKON te verzoeken naarde mate van zijn mogelijkheden de band met de kerken te verstevigen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 april 1978

Kerkinformatie | 32 Pagina's

Interkerkelijke Omroep Nederland (IKON)

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 april 1978

Kerkinformatie | 32 Pagina's

PDF Bekijken