Bekijk het origineel

Derde orde voor de kerkelijke bevestiging van het huwelijk

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Derde orde voor de kerkelijke bevestiging van het huwelijk

5 minuten leestijd

Uitstel was niet langer verantwoord, had de vorige synode ons duidelijk gemaakt. Immers allerwege werd geklaagd dat de beide formulieren voor de kerkelijke bevestiging van het huwelijk voor velen niet meer akseptabel waren. Bezwaren tegen de inhoud, met zijn als ouderwets gevoelde rol-verdeling man - vrouw. Bezwaren ook tegen de wijze van zeggen en formuleren. Deputaten hebben in de door de synode aanvaarde Proeve een mogelijkheid gezien om op verantwoorde wijze, mét een formulier, de Kerken en de bruidsparen, te dienen. Een tweede voorstel, met een orde zonder formulier, moesten we helaas staande de vergadering intrekken. De dichterlijke wijze van zeggen werd niet door iedereen herkend. Om het gevaar te voorkomen dat erin een goedsluitend geheel geamendeerd zou worden, hebben we deze orde teruggenomen. Op de najaarszitting van déze synode zal echter een ander voorstel worden gedaan.
Uit het voorgaande kunt u aflezen, dat ons werk betreffende de huwelijksorden momenteel nog niet af is. Het is dus logisch dat we met de publikatie van beide orden wachten tot het najaar. Vermoedelijk zullen deze beide nieuwe mogelijkheden in een gedrukte brochure, op het formaat van het kanselboek, ter beschikking komen.
Om te voorkomen dat ieder, die de aanvaarde orde wil gebruiken, mistast, volgt hier vast de tekst.

Namens deputaten eredienst,
P. M. J. Hoogstrate

De orde van dienst is als volgt:

Inleidend woord - Psalm - Gebed.
Schriftlezing: twee of drie lezingen, afgewisseld met psalm of gezang.
Prediking en lied.
Bevestiging en inzegening:

Inleiding:
Wij zijn als gemeente bijeen om het huwelijk van N. en N. voor Gods aangezicht te bevestigen en om met hen en voor hen zijn zegen te vragen. De kerk van Jezus Christus belijdt dat het huwelijk een door God geschonken mogelijkheid is: een gemeenschap voor het hele leven, waarin het aan twee mensen gegeven wordt elkaar te verblijden en te dienen, liefde en trouw te schenken en te ontvangen, in voorspoed en in tegenspoed. Wanneer een man en een vrouw hun verbond sluiten in de Naam van de Heer spreken zij tesamen uit dat zij elkaar in liefde volledig willen toebehoren en trouw terzijde staan in alle dingen. Samen zullen zij zoeken naar de wil van God met hun leven. Samen zullen zij hun taak verrichten en zorgen voor hun gezin. Samen zullen zij de kinderen die hun worden toevertrouwd voorgaan in het leven met de Heer en zijn gemeente. Samen zullen zij hun opdracht in de samenleving aanvaarden als man en vrouw, als mensen op weg naar de toekomst van God. Hun verbondenheid met elkaar is een gelijkenis van het verbond tussen Christus en zijn gemeente. Daarom, bruid en bruidegom, zult u elkaar liefhebben, zoals Chnstus zijn gemeente heeft liefgehad. Zoals Christus zich aan zijn gemeente heeft gegeven, zo zult u elkaar in liefde dienen, In wijsheid leiden en helpen, in geduld elkaar aanvaarden en vergeven. Alle dingen zult u met elkaar delen, zonder de ander de vrijheid te ontnemen. In alle omstandigheden zult u elkaar terzijde staan zonder de ander te overheersen of slaafs te volgen. Een hechte gemeenschap zult u vormen, maar evenzeer zult u beseffen dat uw gezin deel is van een groter geheel; ge zult dus openstaan voor verantwoordelijkheden buiten eigen huis. Uw taken zult u verrichten en elkaar daarbij helpen, maar evenzeer zult u ervoor zorgen dat rust en vreugde hun plaats krijgen en het leven als geschenk aanvaard wordt. Zo zult u elkaar bewaren in de dienst van de Heer, die zichzelf aan ons heeft verbonden en ons roept tot het grote bruiloftsfeest.

(De dienaar verzoekt nu de gehuwden op te staan, elkaar de rechterhand te geven, en te antwoorden.)

Huwelijksvragen:
N. en N„ Belijdt u dat u in uw huwelijk door God zelf geroepen bent tot liefde en trouw aan elkaar (In goede en kwade dagen, In rijkdom en armoede, in gezondheid en ziekte tot de dood u zal scheiden), en wilt u nu samen in zijn Naam uw verantwoordelijkheid aanvaarden voor elkaar, voor hen die u worden toevertrouwd, en voor uw dienst als gezin in de samenleving?

Bruidspaar (afzonderlijk): Ja. (Ringwissellng.)

Gebed en zegen:
Heer, onze God, God van het verbond, wij bidden u voor deze beiden, man en vrouw, verbonden in uw Naam: help hen dat zij elkaar tot hulp zullen zijn; bewaar en vernieuw hun liefde en trouw door uw nabijheid in goede en kwade dagen, door Jezus Christus, onze Heen Amen.

zegen: De God van Abraham, Izaak en Jakob, De Vader van onze Heer Jezus Christus, Hij zal u zegenen en behoeden, opdat u in vrede en vreugde zult samenwonen, al uw dagen, tot zegen van velen. Amen.

of
Gebed en zegen:
Heer des hemels en der eeuwige liefde wij danken u dat deze beiden in elkaar zo grote liefde en trouw hebben gevonden, dat zij hun levens willen verenigen en samenwonen al hun dagen. En aangezien wij mensen zonder uw hulp niets vermogen, bidden wij U, dat Gij hen verleent de genade van uw Heilige Geest. Help hen om zich met kinderlijk vertrouwen te stellen in uw liefderijke hoede en in dit hun verbond te bouwen op uw onveranderlijke genade, door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

zegen:
De Vader der barmhartigheid, die u door zijn genade tot deze heilige staat van het huwelijk geroepen heeft, verbinde u met rechte liefde en trouw en geve u Zijn Zegen. Amen.

Gemeente zingt een huwelijkslled. Overhandiging van de huisbijbel. Voorbeden. Inzameling van de gaven. Lied. Zegen.

Oproep voor nieuw materiaal

Aangezien er door deputaten voor de eredienst nog gezocht wordt naar een vierende orde, waarin biddender- en zingenderwijs de sluiting van het huwelijk gevierd wordt in een dienst van Schrift én Tafel, roepen we alle predikanten, dichters en/of andere gemeenteleden op, om materiaal dat in de eredienst gefunctioneerd heeft, toe te zenden aan deputaten.
Het adres is: Drs. P. M. J. Hoogstrate, Westervesting 10, Edam, tel. 02993-71629.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 april 1978

Kerkinformatie | 32 Pagina's

Derde orde voor de kerkelijke bevestiging van het huwelijk

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 april 1978

Kerkinformatie | 32 Pagina's

PDF Bekijken