Bekijk het origineel

Rassenverhoudingen en het P.C.R/Speciale Fonds

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Rassenverhoudingen en het P.C.R/Speciale Fonds

4 minuten leestijd

De synode heeft kennis genomen van
het rapport van de deputaten voor de correspondentie met de kerken in Zuid-Afrika inzake rassenverhoudingen, tevens van de reacties van de kerken in een aantal brieven uit 1974, 1975, 1977 en 1978.

De synode constateert:
uit de reacties der kerken blijkt: enerzijds dat er grote bezorgdheid bestaat over de juistheid van de bestemming van het Speciale Fonds; Anderzijds, dat kerken aandringen op de opheffing van de opschorting van de aanbeveling van het Speciale Fonds.

De synode overweegt:
deputaten zijn in hun rapport met bijlage en bijvoegsel en in de door hen opgestelde verklaring wezenlijk ingegaan dp dese verschillende reacties der kerken.

De synode besluit:
1. de volgende, door deputaten opgestelde, verklaring te aanvaarden:

Verklaring
in de strijd tegen het racisme ziet de synode als de voornaamste taken van de Kerk:
1. de bewustmaking van de gemeente van haar roeping om allen, die getroffen worden door het kwaad van allerlei discriminatie en onderdrukking, In haar voortdurende voorbede te gedenken en waar dat mogelijk is met alle geoorloofde en daartoe geëigende middelen te helpen en ter zijde te staan;
2. met name ook in de betrekkingen, die zij als Gereformeerde Kerken in Nederiand met de blanke en niet-blanke Kerken in Zuid- Afrika onderhoudt duidelijk met woord en daad blijk te geven van hetgeen naar haar overtuiging op grond van het Evangelie de positiebepaling van de Kerk behoort te zijn in het aldaar gevoerde rassenbeleid;
3. aan degenen die door een regime van discriminatie of racisme getroffen worden, hetzij binnen of buiten Zuid-Afrika krachtige diakonale hulp te bieden, zoals thans reeds door het Algemeen Diakonaal Bureau in belangrijke mate geschiedt, en deze hulp waar en zolang dit mogelijk is uit te breiden en te intensiveren;
4. de algemene doeleinden van het door de Wereldraad van Kerken ontworpen Program to Combat Racism te helpen bevorderen. Met de instelling van het Speciale Fonds beoogt de Wereldraad, dat de Kerken een daadwerkelijk teken van christelijke solidariteit geven aan degenen, die zich van het juk van onderdrukking trachten te bevrijden. Dat daarmee niet gekozen is voor iedere willekeurige vorm van verzet, nog veel minder steun geboden wordt aan acties, die slechts chaos en bloedvergieten teweeg kunnen brengen, is uit de doelstelling van het bijzondere fonds en uit de criteria, die aan de hulpveriening gesteld worden, voldoende duidelijk. De synode heeft zich bovendien (door haar deputaten) ervan kunnen overtuigen, dat daaraan nauwgezet de hand wordt gehouden. Bijgevolg acht zij — zonder in deze vorm van hulpverlening het voor de Kerken enige of ook meest geëigende middel tot bestrijding van het racisme te zien en zonder ook diegenen, die aan andere wegen de voorkeur geven, in gebreke te willen stellen — de actvitielt van het P.C.R. en zijn Speciale Fonds verantwoord en zinvol.
Daarom oordeelt de synode, dat zij in de huidige ontwikkelingen voor héér deel geen doorslaggevende reden ziet om haar eenmaal aan dit fonds gegeven aanbeveling in te trekken of ook nog langer op te schorten; zij het dat dit niet inhoudt —evenmin als voorheen — dat er gelden uit de algemene kerkelijke kassen voor dit fonds zullen worden gegeven, doch alleen hetgeen op een daarvoor gereserveerd gironummer aan speciale giften zal worden ontvangen.
In die zin geeft de synode opnieuw opdracht aan het Algemeen Diaconaal Bureau.
2. deze verklaring toe te zenden aan de kerken, aan de zusteri<erken in Zuid-Afrika en aan de Wereldraad van Kerken;
3. aan de belanghebbende kerken toe te zenden de bespreking door deputaten van het in 1975 verschenen rapport "Ras, Volk en Nasie"" van de Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika en van het reeds in 1961 opgestelde memorandum ""Studie van Rassenverhoudinge in die lig van de Heilige Skrif" van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika.
4. de deputaten voor de correspondentie met de kerken in Zuid-Afrika inzake rassenverhoudingen alsmede de leden van de delegatie naar Zuid-Afrika (13-27 januari 1978) hartelijk te danken voor hun arbeid.
(Het juninummer van Kerkinformatie — een "special" over Zuid-Afrika — zal de teksten bevatten van een aantal stukken die de synode over deze zaak ter beschikking stonden, red.)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 mei 1978

Kerkinformatie | 32 Pagina's

Rassenverhoudingen en het P.C.R/Speciale Fonds

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 mei 1978

Kerkinformatie | 32 Pagina's

PDF Bekijken