Bekijk het origineel

Jongeren aan het avondmaal

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Jongeren aan het avondmaal

4 minuten leestijd

De synode heeft kennis genomen van
het rapport van commissie 1 (in versterkte samenstelling) betreffende ""Kinderen mee naar het avondmaal?"' en de reacties van de kerken op het speciale nummer van Kerkinformatie daarover, december 1976.

De synode constateert:
uit de reacties van de kerken blijkt enerzijds, dat er bezorgheid bestaat rond het bewaren van het belijdend karakter van de kerk en dat er veel vragen zijn, die de praktijk van het kerkelijk leven en de aard van de kerkdienst raken, anderzijds, dat er ook enthousiasme bestaat voor de avondmaalsviering met kinderen.

De synode overweegt:
1. aan de Heilige Schrift zijn geen doorslaggevende argumenten pro of contra het deelnemen van kinderen aan het avondmaal te ontlenen;
2. de Heilige Schrift beschouwt het kind als delend in het verbond der genade en als zodanig ontvangt het een plaats binnen de gemeente, die zorg en verantwoordelijkheid draagt voor de groei van het kind in het geloof;
3. de kerken zullen moeten zorgdragen voor het belijdend karakter van de kerk en daarom nadere regels moeten vaststellen met betrekking tot het deelnemen van kinderen aan het avondmaal:
4. de openbare geloofsbelijdenis behoudt haar zinvolle betekenis aan het begin van de volwassenheid van jonge mensen, ook wanneer de toelating tot het avondmaal kinderen geldt gedoopte gelovigen;
5. gezien de grote vragen omtrent de praktijk van het kerkelijk leven en de aard van de kerkdienst, die het deelnemen van kinderen aan het avondmaal met zich meebrengt, is het gewenst dat de kerken de ervaringen op dit punt kritisch bezien.
6. Volgens art. 137 K.O. kan onder bijzondere omstandigheden van de bepalingen der kerkorde worden afgeweken;
7. het feit dat de generale synode van Maastricht de kerken haar mening gevraagd heeft inzake deelneming van kinderen aan het heilig avondmaal en dat een aantal kerken, in haar antwoord op die vraag heeft meegedeeld deelneming van kinderen aan het heilig avondmaal te overwegen of er voor gereed te zijn om het te praktizeren, vormt zulk een bijzondere omstandigheid, waardoor de generale synode van Zwolle het recht heeft in afwijkingen van de kerkorde een uitspraak over deze zaak te doen.

De synode spreekt uit:
1. het is verheugend, dat zo velen zich met deze vragen nauwgezet hebben beziggehouden en dankbaarheid is daarvoor op haar plaats;
2. omdat aan de Schrift geen doorslaggevende argumenten pro of contra de kindercommunie kunnen worden ontleend, dienen de kerken en de kerkleden verdraagzaam te zijn ten opzichte van elkaar bij verschil van inzicht in dit vraagstuk.

De synode besluit:
1. zij verhindert plaatselijke kerken niet kinderen te laten deelnemen aan het heilig avondmaal, indien althans aan de volgende vier voorwaarden is voldaan:
a. de kerkeraad zal de gemeente in haar geheel en de desbetreffende ouders in het bijzonder dienen voor te lichten over de mogelijkheden en verantwoordelijkheden, die er liggen terzake van het deelnemen van kinderen aan het avondmaal;
b. de kerkeraad zal de desbetreffende kinderen en jongeren onderwijzen in de viering van de maaltijd des Heren en daarbij nagaan of zij op hun niveau de betekenis zich eigen maken, niet in het minst met het oog op de vragen van geloof en belijden, die zich hier voordoen;
c. de kerkeraad heeft er op toe te zien, dat de gemeente — dus zeker de desbetreffende ouders — bij deelneming van kinderen aan het avondmaal gevolg geeft aan de opdracht tot een verantwoorde toepassing van het evangelisch vermaan en de christelijke tucht;
d. de kerkeraad zal een verzoek tot het vieren van het avondmaal ook met kinderen dienen te richten aan de classis, zulks in verband met een te accepteren bereidheid om als kerk van de andere kerken in het classicaal ressort toezicht te ontvangen omtrent de vraag, of aan de genoemde voorwaarden is voldaan;
2. zij draaagt de sectie Jeugd- en jongerenpastoraat van het deputaatschap Gemeenteopbouw op, samen met het Toerustingscentrum, een catechetische handleiding samen te stellen, met behulp waarvan de kerkeraden desgewenst ouders en kinderen kunnen onderwijzen in de bovenbedoelde zin.
3. zij draagt kerken, die een avondmaalsviering met kinderen kennen, op aan de volgende synode haar bevindingen en ervaringen door te geven, zulks zowel met het oog op eventueel noodzakelijke ombuigingen en verandering, alsook in verband met de dienst, die de ene kerk andere kerken met haar opgedane ervaringen kan bewijzen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 mei 1978

Kerkinformatie | 32 Pagina's

Jongeren aan het avondmaal

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 mei 1978

Kerkinformatie | 32 Pagina's

PDF Bekijken