Bekijk het origineel

Het bedreigde gezin

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Het bedreigde gezin

5 minuten leestijd

Deze uitgave is een bundeling van artikelen van de hand van elf auteurs, van wie het merendeel predikanten. Zij behoren allen tot de kring van de Gereformeerde Gezindte.

De verschijning van dit boek is positief te waarderen. Ook in de kringen voor wie het boek in eerste instantie is bedoeld als een bescheiden handreiking, is men zich bewust dat de maatschappij in deze tijd aan veranderingen onderhevig is. De schrijvers willen in hun bijdragen voorlichtend en leidend bezig zijn bij het beantwoorden van de vragen die de gesignaleerde veranderingen oproepen.

Veel komt aan de orde: vragen rondom echtscheiding, het verschijnsel samenwonen zonder huwelijk, abortus, gebruik van voorbehoedmiddelen, zijdelings de vragen rondom homoseksualiteit en adoptie; maar ook vragen rondom de godsdienstige opvoeding van de kinderen, de recreatie en de dagelijkse arbeid. De antwoorden worden gegeven vanuit een eigen verstaan van de bijbel vanuit reformatorische achtergrond.

Wanneer meerdere auteurs aan het woord zijn kunnen herhalingen niet geheel worden voorkomen. Dat blijkt ook in deze bundel. De schrijvers komen niet allen tot dezelfde conclusies. De een wijst het gebruik van voorbehoedmiddelen af, de ander komt tot een ruimer standpunt. Het wordt afgewezen op grond van Gods Woord, vanuit een zeer bepaald voorzienigheidsgeloof.

Komen zulke gedachten over bij degenen, die tot de genoemde kring van de Gereformeerde Gezindte behoren, waar het gebruik van voorbehoedmiddelen toch wel voorkomt?

Alle auteurs stemmen hierin overeen: zij stellen zich kritisch-gereserveerd op. Over de emancipatie van de vrouw wordt negatief gesproken. De werkende gehuwde vrouw onttrekt zich aan de verplichtingen, die het gezinsleven haar oplegt. De plaats van de gehuwde vrouw is vooral, zo niet uitsluitend in haar gezin. De vraag is of alle gehuwde vrouwen in genoemde kringen zich hierin kunnen vinden. Ook daar zijn ze toch, die gestudeerd hebben. Mogen zij buiten het gezin dan niet hun plaats in het geheel van de samenleving innemen?

Aan de huwelijksnood wordt naar mijn gevoel al te gemakkelijk voorbij gegaan. Waarom? Is die er niet in genoemde kringen? Er wordt afkeurend gesproken over het toenemende aantal scheidingen, maar de problematiek achter dit verschijnsel wordt niet diep gepeild. Fel oordelend wordt gesproken over de nieuwe huwelijksmoraal, die een nuttigheidsmoraal zou zijn. ”Wel de lusten, niet de lasten.”

Het samenwonen wordt een ”beestachtig” alternatief genoemd. Wordt daarmee ten volle recht gedaan aan degenen, die kozen voor het alternatieve huwelijk? Zouden zij geen verantwoordelijkheid voor elkaar voelen? Over deze zaken had volgens mij genuanceerder geschreven kunnen worden.

In het artikel ”Het gezin en de zorgen in het gezin” — in een warme toon geschreven — wordt aandacht besteed aan de moeiten van het onvolledige gezin. Maar het door echtscheiding onvolledige gezin blijft hier buiten beschouwing.

In de artikelen ”Het gezin en de kinderbijbel” en ”Gezin, school en catechese” worden zinvolle opmerkingen gemaakt, maar misschien had toch dieper geboord moeten worden. Wat betekent godsdienstige opvoeding juist in déze tijd? De laatste bijdrage ”de dagelijkse arbeid” levert naar mijn gevoel meer nieuwe gedachten dan van andere artikelen in deze bundel gezegd kan worden. Hierin wijst W. Huizer ook op een diakonale taak bij problemen rond arbeid en werkloosheid.

De bundel als geheel wil een warm pleidooi zijn voor ”het gezin”. Het wordt genoemd de ”oercel van de samenleving”, de ”oercel van het Koninkrijk Gods” (?). Vanuit alle bijdragen klinken er waarschuwingen tegen allerlei bewegingen, die invloed uitoefenen en ”het gezin” bedreigen.

De kringen voor wie het geschreven is zullen er zeker wat aan hebben. Of dat buiten ”onze kringen” ook het geval is weet ik niet. De lezer oordele zelf.

Het gezin vandaag en morgen, onder redactie van ir. J. v. d. Graaf en I. A. Kole; uitg. Boekencentrum BV, Den Haag.

Een boekje over diakonaat in de praktijk roept meteen mijn belangstelling op, want diakenen zijn praktische mensen.

Vanuit zijn functie als diakonaal adviseur in gereformeerd Hriesland schrijft A. G. Delle-man over een aantal onderwerpen waarover hem in de afgelopen jaren vragen zijn gesteld. Bezoekwerk, kerstattenties, werelddiakonaat, het inwerken van nieuwe diakenen, collecten, vergaderen en dergelijke behandelt hij. Hij geeft raadgevingen, die goed uitvoerbaar zijn.

In het hoofdstuk over inspireren van gemeenteleden beveelt hij bijvoorbeeld aan om bij het vragen van medewerkers persoonlijk en concreet te zijn en ook, wanneer iemand aan de slag gegaan is, contact te onderhouden.

Hoe wenselijk het ook is om de bestaande praktijk te verbeteren, het boekje gaat voorbij aan de nieuwe problemen, die nu van het allergrootste belang zijn: minderheidsgroepen, werkloosheid en arbeidsbedreiging en overloopproblematiek komen er niet in voor. Ook deze dingen behoren tot ”diakonaat in de praktijk”, zij het, dat nog slechts weinig gemeenten hieraan toe komen. Nu kan dit verklaard worden doordat Delleman vooral met diakonieën in kleine dorpen werkt. Maar ook ontvolking en de gevolgen daarvan komen niet aan bod. Aandacht voor politieke en sociaal economische oorzaken van problemen toont Delleman al helemaal niet.

Een (beperkt) bruikbaar boekje dus, zonder vernieuwende visie.

”Diakonaat in de praktijk” door A. G. Delleman, uitg. ADB; te bestellen door het overschrijven van ƒ 3,50 op giro 2211 van het ADB in Leusden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 juni 1978

Diakonia | 28 Pagina's

Het bedreigde gezin

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 juni 1978

Diakonia | 28 Pagina's

PDF Bekijken