Bekijk het origineel

Wijziging richtlijnen streekgemeenten (art. 35 lid 3 K.O.)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Wijziging richtlijnen streekgemeenten (art. 35 lid 3 K.O.)

3 minuten leestijd

De synode heeft kennis genomen van
het rapport van deputaten voor de Kerkorde inzake artikel 35, lid 3 van de kerkorde en richtlijnen voor streekgemeenten.

De synode overweegt:
1. de synode stemt in met het rapport van deputaten voor de Kerkorde;
2. de wijzigingen, aangebracht in lid 3 van artikel 35 K.O., vormen geen beletsel een definitieve beslissing te nemen over dit artikel.

De synode besluit:
1. aan artikel 35 K.O. wordt een derde lid toegevoegd, luidende 3. Een streekgemeente kan een, van het in dit en de volgende artikelen bepaalde, afwijkende regeling vaststellen, evenwel met inachtneming van de ter zake door de generale synode vastgestelde bepalingen.
Onder een streekgemeente wordt verstaan een gemeente, gevormd door een aantal oorspronkelijk op zichzelf staande gemeenten van welke tenminste één niet bij machte is gebleken een zelfstandig bestaan te voeren, die, met medewerking en doedvinden van de classis, besloten hebben, onder behoud van beperkte zelfstandigheid, in elkaar op te gaan.
2. als annexe bepaling bij artikel 35 K.O., lid 3, vast te stellen;
Richtlijnen voor streekgemeenten.
1. Tot de medewerking en het goedvinden van de classis welke bij het instellen van een streekgemeente vereist zijn, behoort ook, dat de classis erop toeziet dat de plaatselijke regeling in overeenstemming is met deze en de volgende richtlijnen (1-5).
2. Hoewel de streekgemeente in het kerkverband als een eenheid geldt, zal bij haar vormgeving, voor zover mogelijk en verantwoord blijkt te zijn, toch recht worden gedaan aan de zelfstandigheid van de oorspronkelijke gemeenten waaruit zij ontstaan is.
3. De kerkeraad, die de leiding heeft bij de streekgemeente, zal bij het toekennen van een zodanige beperkte zelfstandigheid er niettemin naar streven zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij wat in de kerkorde omtrent de kerkeraad bepaald staat.
4. De dienaren des Woords zullen verkozen worden door en verbonden zijn aan de streekgemeente als geheel. Ook alle overige ambtsdragers zullen met hen deel uitmaken van haar kerkeraad, al kunnen zij verkozen worden uit en door de oorspronkelijke gemeenten waaruit de streekgemeente ontstaan is.
5. Voor het geval dat de streekgemeente minder dan drie predikantsplaatsen telt, kan de kerkeraad een deel van zijn taken overdragen aan enige uit zijn midden gevormde groepen, die dan op>- treden als deelkerkeraad voor de oorspronkelijke gemeenten waaruit de streekgemeente ontstaan is.
6. Indien en voorzover de oorspronkelijke gemeenten waaruit de streekgemeente ontstaan is, tijdens haar zelfstandig bestaan recht konden doen gelden op financiële steun volgens de door de generale synode vastgestelde richtlijnen voor steun aan hulpbehoevende kerken, gaat dit recht voor een beperkte tijd over op de streekgemeente.
Bij haar totstandkoming kan door de deputaten van de particuliere synode voor de Hulpbehoevende kerken, na overleg met de generale deputaten Onderiinge bijstand, met de streekgemeenten overeengekomen worden, dat voor een bepaalde tijd steun zal worden verleend.
3. deputaten hartelijk dank te zeggen voor de door hen verrichte arbeid.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 juli 1978

Kerkinformatie | 24 Pagina's

Wijziging richtlijnen streekgemeenten (art. 35 lid 3 K.O.)

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 juli 1978

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken