Bekijk het origineel

Geméénte zal het moeten doen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Geméénte zal het moeten doen

5 minuten leestijd

In deze rubriek proberen wij telkens iets te vertellen over de zaken die ons — in Leusden — bezig hielden en houden en ook over de wijze waarop wij vanuit het Evangelisatiecentrum de kerken van dienst willen zijn.
Deze keer noemen we daarom eerst een tweetal onderwerpen die aan het eind van het werkseizoen 1977/78 onze aandacht vroegen. Daarna vertellen we iets over onze activiteiten met het oog op het nieuwe werkseizoen.

"Homestead" in Amstelveen
"Homestead " is de naam van een voor buitenlandse studerenden per 1 juli 1978 geopend opvangcentrum in Amstelveen. Het opvangcentrum — ingericht in een daartoe verbouwde vleugel van het Carmelietenklooster — is bedoeld om in noodgevallen tijdelijke huisvesting te bieden aan studerenden uit /^ië, Afrika en (Latijns) Amerika.
Dit huisvestingsproject valt onder het zgn. werk met A.A.A.-studerenden, waarvoor de sectie evangelisatie (van het deputaatschap gemeenteopbouw) sinds 1 januari 1978 de verantwoordelijkheid draagt. Op een van de laatstgehouden sectievergaderingen bracht de werker, ds. A. Hofman te Amstelveen, erg boeiend verslag uit over zijn activiteiten.
Hierbij kwam duidelijk naar voren dat zijn werk naast evangelisatorische, ook pastorale en diakonale kanten heeft.
De start van het huisvestingsproject was mogelijk doordat vanuit het fonds S.S.K.- evangelisatiegelden steun werd verieend voor de verbouwingskosten.

Nieuw systeem van steunverlening?
Het onderwerp steunveriening kwam ook aan de orde op de sectievergadering in juni jl.
Op tafel lag een uitvoerig rapport van de deputaatschappen onderiinge bijstand en financiën en organisatie over onderiinge hulpverlening van kerken en lastenverdeling.
Het voert te ver uitvoerig op de inhoud van dit rapport in te gaan. Wij volstaan hier met het volgende:
- uitgangspunt bij het in het rapport voorgestelde systeem van steunverlening is dat elk ressort (= gebied dat ressorteert onder een particuliere synode) verantwoordelijk is voor alle arbeid in zijn gebied;
- steun uit landelijke kassen wordt uitsluitend aan een ressort toegekend en niet langer aan classes of plaatselijke kerken;
- steun wordt verleend in de vorm van subsidies, waarvan de hoogte per tak van kerkelijke arbeid kan verschillen:
- de generale synode stelt de subsidiepercentages vast.
Binnen de sectie evangelisatie bleken nogal wat aarzelingen te bestaan over zo'n nieuw systeem van steunverlening. Men constateerde dat het rapport de verantwoordelijkheden voor alleriei kerkelijke arbeid (bijvoorbeeld evangelisatiewerk, studentenwerk) en voor de inzet van werkers ten behoeve van die arbeid, op het niveau van de particuliere synodes wilde brengen.
Op zichzelf een aantrekkelijke gedachte.
Deputaten betwijfelden echter of op die manier die arbeid ook dichterbij de gemeenteleden zal worden gebracht En dat "dichter bij de gemeente brengen" stond de deputaatschappen die het nieuwe systeem presenteerden juist voor ogen.
Ook in het advies- en voorlichtingswerk van ons Evangelisatiecentrum blijft één van de voornaamste doelstellingen om de betrokkenheid van de gemeente bij het werk te versterken. De gemeente zal het moeten doen I Zij zal de evangelisatie-opdracht waar moeten maken.

Regionale zaterdagconferenties
Dat is de reden dat wij ook in het seizoen 1978/79 weer vijf bijeenkomsten voor gemeenteleden hopen te organiseren: Baarn (11 november), Middelburg (9 december), Maassluis (20 januari), Amsterdam-Noord (10 februari) en Hoogeveen (10 maart). In het afgelopen seizoen belegden wij eveneens in een vijftal plaatsen op zaterdagen zulke conferenties. Ruim 450 personen namen eraan deel. In dat aantal was voor ons een extra stimulans gelegen om met die bijeenkomsten door te gaan.

"Als in een spiegel"
Ook met schriftelijk materiaal willen wij de kerken van dienst zijn en de gemeente bepalen bij haar evangelisatorische taken.
Wij wijzen in dat verband op de onlangs verschenen folder "Als in een spiegel", waarin gespreksmateriaal te vinden is n.a.v. het projekt "Zending in Nederland".
Bijzonder verheugend is dat deze folder kan worden aangeboden als resultaat van samenwerking tussen hervormden, rooms-katholieken en gereformeerden: de afdeling evangelisatorisch werk van Kerk en Wereld, de St. Willibrordvereniging en ons Evangelisatiecentrum.

Ook een cursus
Een produkt van oecumenische samenwerking is ook de onlangs onder de titel "Op de tocht" verschenen cursus voor evangelisatie. Kerkeraden en evangelisatiecommissies ontvangen hierover deze maand uitvoerige informatie. Aan de wieg van deze cursus stonden: Centrale voor Vormingswerk, Toerustingscentrum, Kerk en Wereld en Evangelisatiecentrum.
Wij hopen dat veel gemeenteleden in het seizoen 1978/79 zes avonden willen en kunnen vrijmaken om plaatselijk aan zo'n cursus deel te nemen.

Dienstverlening aan zondagsschoolwerk
Uiteraard beperkt de dienstveriening van ons Evangelisatiecentrum zich niet tot het beleggen van conferenties en het uitgeven van schriftelijk materiaal. Ook voor mondelinge advies- en instructiegesprekken kan weer een beroep op "Leusden" gedaan worden.
Deze keer vermelden we speciaal dat deze mogelijkheid er weer is voor het evangelisatie-zondagsschoolwerk. Het is namelijk zo, dat wij met de komst van ds. J. Kuiper ook voor deze tak van werk onze diensten weer kunnen aanbieden. In het vorige nummer van Kerkinformatie hebt u al kunnen lezen dat ds. Kuiper per 1 september 1978 de gelederen van de staf van ons Evangelisatiecentrum zou komen versterken.
Wij zijn daar erg blij mee.


Drs. Wesseling is secretaris van generale deputaten voor de evangelisatie en stafmedewerker van het Evangelisatiecentrum.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 september 1978

Kerkinformatie | 24 Pagina's

Geméénte zal het moeten doen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 september 1978

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken