Bekijk het origineel

Geloven — wat betekent dat voor ons?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Geloven — wat betekent dat voor ons?

7 minuten leestijd

Van september 1978 tot en met mei 1980 vindt de tweede kerkenconferentie plaats. Deze wordt georganiseerd door de landelijke Raad van Kerken. Op deze conferentie staan twee onderwerpen centraal: ’Rekenschap geven van de hoop die in u is’ en ’Nieuwe Levensstijl’. Het doel van dit gebeuren, dit proces, is: aan elkaar duidelijk maken wat het geloof (liever: hel geloven — dat is een werkwoord!) voor een ieder betekent. En hoe dat gestalte krijgen kan binnen de gemeente, in relatie tot andersdenkenden buiten de gemeente en in de manier van leven, zowel individueel als gemeenschappelijk.

Op de eerste kerkenconferentie (Lunteren 1974) deed de Raad van Kerken een groot aantal aanbevelingen aan haar leden kerken. Deze aanbevelingen hadden betrekking op een drietal thema’s: ’Bevrijd tot gerechtigheid’, ’Bevrijd tot geloof’ en ’Bevrijd tot gemeenschap’. In vervolg op die bijeenkomst is door de Raad van Kerken een aantal activiteiten ondernomen. Een goed geslaagd project werd opgezet door de sectie ’Geloofsvragen’ onder de titel ’Rekenschap van de hoop die in u is’. Een aantal mensen heeft voor zichzelf verwoord wat hen op de been houdt, welke geloofsmotivatie zij hebben en wat dat betekent voor hen zelf. Het geheel is verwerkt tot een rapport dat o.a. door de Wereldraad van Kerken is besproken.

Een andere activiteit, die uit de kerkenconferentie van 1974 voortkwam, was de beweging ’Nieuwe Levensstijl’. Op verschillende manieren heeft de gelijknamige werkgroep thema’s aangedragen, die volgens haar nauw samenhangen met de problemen, waar christenen in onze samenleving op stuiten als zij hun geloven willen omzetten in verantwoord handelen. Op vele plaatsen, in verschillende gemeenten en parochies hebben groepen geprobeerd antwoorden te vinden op de vragen, die hen gesteld werden vanuit de samenleving.

In haar vergadering van december 1976 besloot de Raad van Kerken deze beide thema’s centraal te stellen op de volgende kerkenconferentie.

Opzet

In de brochure ’Geroepen tot hoop’, die onlangs is verschenen ten behoeve van de kerkenconferentie, staat uitvoerig beschreven met welk doel deze conferentie wordt gehouden. Het gaat er om het verband te beleven tussen de twee aangegeven thema’s. Deze koppeling vormt een nieuwe fase in het voortgaande proces van vernieuwing en verbreding van de oecumene in Nederland. Om te bewerken dat steeds meer mensen zich betrokken gaan voelen bij de oecumene zal de nadruk bij deze kerkenconferentie niet zozeer vallen op een landelijke bijeenkomst, maar op regionale en plaatselijke bijeenkomsten, zowel binnen de aanwezige geloofsgemeenschappen als in oecumenisch verband.

Om te voorkomen, dat de kerkenconferentie wordt ’uitbesteed’ aan groepen die toch al in de oecumene zijn geïnteresseerd, is het de bedoeling dat een eerste ronde van deze conferentie zich afspeelt in de afzonderlijke kerken ter plaatse en niet in een conferentieoord in een mooi bos.

De conferentie is verdeeld in twee rondes van elk een jaar.

De eerste ronde is gericht op een interne bezinning ter plaatse. De deelnemers proberen, aan de hand van enkele vragen uit de brochure ’Geroepen tot hoop’, voor zichzelf en voor elkaar duidelijk te maken wat geloven voor hen betekent. De gespreksvragen voor deze oriëntatie zijn gegroepeerd onder de volgende hoofdjes: Over geloven gesproken; Samen geloven; Ontmoeting met anderen en Levensstijl.

Na het gesprek hierover, dat natuurlijk nooit echt klaar komt, worden de deelnemers aangeraden om de ervaringen uit dat gesprek te toetsen aan de ervaringen van andere mensen. Daartoe verzoekt de Raad van Kerken u op bezoek te gaan bij een ’an ders geaarde geestelijke of maatschappelijke groep’, die in uw omgeving aanwezig is. Voorbeelden van zulke groepen zijn mis-schien: lichamelijk gehandicapten, krakers, leden van een klooster of religieuze communauteit, gastarbeiders, leden van een vakbond, beroepsmilitairen en dienstweigeraars enz. Deze opzet is gekozen omdat hierdoor de deelnemers voor zichzelf duidelijker kunnen maken wat en waarom ze geloven.

Door deze zogenaamde spiegelbezoeken worden de deelnemers ’bevraagd’ op hun geloven. Dan komen ook (lastige) vragen aan de orde, bijv.: wordt de manier waarop ik geloof beïnvloed door de situatie waarin ik mij bevind (b.v. werkloos, gastarbeider, gehandicapt, een hoog inkomen, enz.).

Na deze spiegelbezoeken, die enige keren herhaald kunnen worden, vindt er een uitwisseling van opgedane ervaringen plaats op enkele regionale ontmoetingsdagen in april mei 1979.

In het tweede jaar wordt geprobeerd in oecumenisch verband de opgedane ervaringen uit te werken en om te zetten in bepaalde concrete activiteiten binnen de plaatselijke kerken. Dat moet uiteindelijk resulteren in een aantal beleidsvoorstellen, die de lande lijke kerken dan moeten overnemen, omdat de plaatselijke kerken vinden, dat daarmee de kerken als geloofsgemeenschap zijn gediend.

Ondersteuning

Een belangrijke ondersteuning voor hen, die aan de kerkenconferentie willen deelnemen, is het boekje ’Geroepen tot hoop’ (verkrijgbaar bij o.a. de Centrale voor Vormingswerk/HVD, De Horst 5, Driebergen, tel. 03438-2010, prijs ƒ 3,—).

De septembernummers van ’Kosmos en Oekumene’ en ’Saamhorig’ zijn in hun geheel gewijd aan de kerkenconferentie. Uitvoerig wordt ingegaan op de bedoelingen van het geheel, van de beide thema’s en van de spiegelbezoeken. (Deze nummers kunnen besteld worden via ’De Horstink, Postbus 400, Amersfoort, tel. 033-11523.)


Eerste ronde

september – december 1978

Interne bezinning in de afzonderlijke kerken ter plaatse

januari – april 1979

Kijken in de spiegel die anderen ons voorhouden Voorbereiding daarvan en evaluatie

april – mei 1979

Eerste regionale kerkedag

mei – juni 1979

Eerste landelijke beleidsevaluatie

Tweede ronde

september 1979 – maart 1980

Interkerkelijk oecumenisch beraad van de plaatselijke kerken in één wijk, dorp. streek of stad

Informatie

Initiatieven

Beleidsvoorstellen

maart 1980

Tweede regionale kerkedag

mei 1980

Tweede landelijke beleidsevaluatie


Belangrijke steun kan gevonden worden in de regionale stuurgroepen rond deze kerkenconferentie. Daarin zitten o.a. mensen, die groepen in dit proces kunnen begeleiden. Zij onderhouden contacten met plaatselijke groepen en met contactpersonen die vanuit bijv. een kerkeraad of diakonie zijn benoemd.

Tenslotte noemen we u als een mogelijke steun in dit proces een boekje, dat door de werkgroep Nieuwe Levensstijl is voorbereid onder de titel ’Inspelen op morgen’. Daarin probeert de werkgroep enkele ideeën aan te geven, die u kunt gebruiken bij de spiegelbezoeken. Deze ideeën zijn geënt op de gedachte, dat het nodig is, wil je als christen daadwerkelijk betrokken zijn op het doen en laten in de maatschappij, die maatschappij dan ’doordacht en doorleefd’ moet worden. De werkgroep doet zeven suggesties, die u kunt volgen, en die zich afspelen op de volgende terreinen: maatschappelijke dienstplicht, inkomen, honger, vrede en veiligheid, geloofwaardigheid van de kerken, energie, samenleven met mensen van andere culturen en rassen. (Dit boekje kan besteld worden bij De Horstink.)

Als diaken meedoen?

Uit het voorgaande wordt duidelijk, dat gemeenteleden met of zonder een speciale kerkelijke functie, te allen tijde kunnen mee doen aan deze conferentie. Het geheel is niet opgezet voor specialisten, of voor ’oecumenisten’. Het gaat om u.

Vanuit de diakonie kan worden ingespeeld op deze activiteiten, om zodoende de leden van de gemeente te betrekken bij de vragen die, vanuit verschillende richtingen, aan hen gesteld worden en die de kern van het geloven raken.

Diakenen als groep hebben een speciale mogelijkheid om aan dit geheel mee te doen als zij op plaatselijk niveau het project van de Generale Diakonale Raad ’Samen Beleid Maken’ actief gevolgd hebben en zullen volgen als het geformuleerde beleid verder wordt omgezet in concrete activiteiten. De ervaringen die daarin worden opgedaan kunnen aan andere groepen worden gepresenteerd op de te houden regionale contactdagen in het voorjaar van 1979. Daarmee hebt u goede mogelijkheden om een landelijk beleid te presenteren en om het te toetsen aan ervaringen van andere groepen in de huidige samenleving. Daarmee geeft u uw rekenschap ’van de hoop die in u is’. Daarmee geeft u aan hoezeer geloven en handelen voor u samenvallen. Daarmee toont u wat u bedoelt als u zegt christen te willen zijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 september 1978

Diakonia | 32 Pagina's

Geloven — wat betekent dat voor ons?

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 september 1978

Diakonia | 32 Pagina's

PDF Bekijken