Bekijk het origineel

Conferenties van het Toerustingscentrum

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Conferenties van het Toerustingscentrum

7 minuten leestijd

In de maand november vallen vier zaterdagen.
Het Toerustingscentrum biedt op die dagen weer diverse gespreksthema's voor gemeenteleden, die zich inzetten voor een bepaald stuk werk.

Troost — 4 november, een conferentie voor kerkeraadsleden en pastorale medewerkers.
In veel gesprekken komt het voor dat we met de problemen van de ander geen raad weten. Om toch nog iets te zeggen of uit een bepaald gevoel van christelijk meeleven verwijzen we dan naar de troost, die het evangelie biedt. De vraag rijst of de ander met deze troost gediend is. Tijdens deze conferentie willen we mede aan de hand van de bijbel op zoek gaan naar wat werkelijk 'troost' genoemd mag worden en wat dat betekent voor onze houding en voor het 'helpende' gesprek.
Medewerking is toegezegd door mevr. ds. L Reedijk-Boersma, Zeist

Wat willen we met buitenkerkelijken? — 4 november, voor leden van evangelisatiecommissies.
Aan deze conferentie werkt mee ds. P. Reedijk, Rhoon.
In de bezinning op ons evangelisatiewerk stuiten we onherroepelijk op de vraag: 'wat beogen we nu eigenlijk in onze contacten met buitenkerkelijken?' Willen we kerkleden van hen maken? Moeten ze zich bekeren? Dienen we ze de boodschap aan te zeggen, of gaan we van andere vooronderstellingen uit? Kortom: wat is ons doel en wat zijn onze motieven tot evangelisatie?
In de bezinning op ons evangelisatiewerk stuiten we onherroepelijk op de vraag: 'wat beogen we nu eigenlijk in onze contacten met buitenkerkelijken?' Willen we kerkleden van hen maken? Moeten ze zich bekeren? Dienen we ze de boodschap aan te zeggen, of gaan we van andere vooronderstellingen uit? Kortom: wat is ons doel en wat zijn onze motieven tot evangelisatie?

Begeleiding van de Jeugdouderiing— 11 november, voor leden van provinciale en classicale deputaatschappen jeugd- en jongerenpastoraat.
Wil een plaatselijke jeugdouderiing zijn/haar taak goed vervullen, dan is daarvoor een vorm van begeleiding nodig. Provinciale en classicale deputaten kunnen daarin een belangrijke rol spelen en zo méér inhoud geven aan hun functie.
We onderzoeken op deze conferentie hoe deze begeleiding gestalte kan krijgen.
De heer B. J. Robbers, consulent van jeugd- en jongerenpastoraat in de provincie Utrecht, zal deze dag medewerking verlenen aan het programma.

Op zoek naar nieuwe mogelijkheden — 11 november, voor jeugdouderiingen. Deze conferentie, waaraan ds. I. de Jong te Maastricht zal meewerken, wordt gehouden in vormingscentrum 'Kapellerput' te Heeze, N.-Br.
Wie als jeugdouderiing een tijdlang bezig is, komt al gauw tot de ontdekking dat hij/zij in het werk tegen tal van problemen oploopt. Deze problemen kunnen liggen in het jeugdpastoraat zelf, maar ook in de kerkeraad en in het 'meekrijgen' van de gemeente.
We willen op deze dag jeugdouderiingen in de gelegenheid stellen hun ervaringen uit te wisselen, hun vragen te bespreken en samen te zoeken naar nieuwe mogelijkheden.
Van de deelnemers wordt verwacht, dat ze een tevoren toegezonden vragenlijst invullen en terugzenden.

Informatiedag over de cursus missionaire gemeente — 18 november, 25 november. Deze informatiedagen worden belegd voor toekomstige begeleiders van de cursus over de missionaire gemeente 'Op de tocht'.
Een viertal hervormde en gereformeerde evangelisatie- en toerustingsinstanties hebben een cursus samengesteld, die gericht is op de missionaire bewustwording van de gemeente, met als titel 'Op de tocht'. Door middel van informatie, bijbelstudie en onderiinge discussie wordt o.m. ingegaan op de ontkerkelijking, het hedendaagse beeld van mens en samenleving en de gestalte van een missionair levende gemeente.
Het is de bedoeling dat deze cursus in 1979 in tal van plaatsen zal worden gehouden.
Op deze informatiedagen willen we gemeenteleden en predikanten, die enige ervaring hebben in het leiden van groepen en die bereid zijn om één of meerdere malen in hun omgeving met deze cursus te werken, kennis laten maken met het materiaal en suggesties voor de werkzijze.
De eerste dag wordt gehouden in Leusden (18 november), met als medewerkers ds. H. J. Bavinck en dr. J. D. te Winkel, stafleden van resp. Toerustingscentrum en Evangelisatiecentrum.
De tweede dag, 25 november, wordt belegd in Driebergen, met medewerking van ds. C. van Gelder, secretaris van de Centrale voor vormingswerk/ H.V.D. en drs. F. N. M. Nijssen, directeur van Kerk en Wereld.
Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.

Wat maak ik van mijn taak als jeugdouderling
— 18 november, voor beginnende jeugdouderiingen.
Deze conferentie wordt georganiseerd in vormingscentrum 'Hedenesse' te Cadzand Zld. Medewerking verieent ds. E. Th. Thijs, Eindhoven.
Veel jeugdouderiingen, die net met hun werk zijn begonnen, zullen de nodige hoofdbrekens hebben over de invulling van hun taak. Deze conferentie bedoelt de beginnende jeugdouderiing enig zicht te geven op taken en prioriteiten, o.a. door het verstrekken van informatie.

Diakonaat en maatschappelijk werk — 25 november, voor diakenen.
Diakenen en maatschappelijk werkers kunnen elkaar nodig hebben: het kan zijn dat men eikaars werkterrein raakt. Misschien moet er verwezen worden, of overieg plaatsvinden.
Maar zijn bedoeling en werkwijze van 'het maatschappelijk werk bij diakenen bekend?
Op deze dag zal daarover informatie gegeven worden, omdat pas daama ieders functie en verantwoordelijkheid duidelijk kan zijn.
Mevr. E. C. v. d. Meulen te Baarn zal aan deze conferentie (een herhaling van een conferentie op 19 november 1977) medewerking verlenen.

Te oud voor sprookjes — 25 november, voor leiding van evangelisatieclubs voor jongeren boven 12 jaar.
Kinderen van 12 jaar en ouder hebben de neiging om de verhalen uit de bijbel als sprookjes te beschouwen. Op hun leeftijd hebben ze daar geen behoefte meer aan. De vraag rijst dan: hoe kan het werk toch blijven beantwoorden aan z'n missionaire bedoeling? Zijn er mogelijkheden om evangelische noties als geloof, gerechtigheid, liefde, verzoening e.d. ter sprake te brengen? Dergelijke vragen zullen centraal staan op deze conferentie, waaraan medewerking wordt verleend door de heer J. Hollander, stafmedewerker van het Evangelisatiecentrum.

Kinderen mee naar het avondmaal — 24/25 november, voor kerkeraadsleden. Deze conferentie zal, met medewerking van ds. H. Hogenhuis, studiesecretaris jeugd- en jongerenpastoraat, gehouden worden in vormingscentrum 'De Drieklank' te Paterswolde.
In veel gemeenten wordt — mede op grond van de gesprekken in de synode — nagedacht over de vraag of en hoe kinderen kunnen deelnemen aan het avondmaal. Daarmee is in feite de plaats van het kind in de gemeente aan de orde.
Wanneer men besluit over te gaan tot kindercommunie, is één van de voorwaarden, dat niet alleen de kinderen en hun ouders, maar ook de hele gemeente wordt voorbereid op dit gebeuren. Daarmee is uiteraard ook het beleid van de kerkeraad gemoeid.
Op deze conferentie willen we ons afvragen hoe deze voorbereiding zo goed mogelijk gerealiseerd kan worden.
De deelnemersprijs voor deze conferentie (van vrijdagavond tjm zaterdagmiddag) bedraagt ƒ27,00.

Evangelisatie, wat en hoe? — 24/25 november, voor leden van evangelisatiecommissies.
Leden van evangelisatiecommissies zullen niet kunnen volstaan met uitsluitend praktisch werk.
Zij zullen ook behoefte hebben aan bezinning op de vraag: wat is evangelisatie in deze tijd?
Op deze conferentie zullen zowel visie als praktijk aan de orde komen, waarbij een deel van het programma is gericht op praktische uitvoering met accent op de planning van het evangelisatiewerk.
Drs. J. B. G. Jonkers en dr. J. D. te Winkel, stafmedewerkers van het Evangelisatiecentrum, zullen aan deze dag medewerking verienen.
De conferentie wordt gehouden in vormingscentrum 'Oud Poelgeest' te Oegstgeest (van vrijdagavond t/m zaterdagmiddag). De deelnemersprijs bedraagt ƒ 27,00.

Tenzij anders vermeld worden bovenstaande conferenties gehouden in het Toerustingscentrum te Leusden, Burg. de Beaufortweg 18, en bedraagt de deelnemersprijs voor een dagconferentie (van 10.15- 16.30uuri ƒ 17,00.

Aanmelding (uiteriijk 10 dagen tevoren) bij:Toerustingscentrum, postbus 202, 3830 AE Leusden, tel. 033-43244 (toestel 123).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 oktober 1978

Kerkinformatie | 32 Pagina's

Conferenties van het Toerustingscentrum

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 oktober 1978

Kerkinformatie | 32 Pagina's

PDF Bekijken