Bekijk het origineel

Inkomsten kerk per gereformeerde ƒ 212,40 (was ƒ 195.90)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Inkomsten kerk per gereformeerde ƒ 212,40 (was ƒ 195.90)

Aantal leden van 870.503 op 870.369

6 minuten leestijd

De jaarstatistiek van De Gereformeerde Kerken in Nederland is ook nu weer gereed gekomen op een tijdstip, dat halverwege de verschijningsdata van twee opeenvolgende jaarboeken ligt. Bij publikatie van de statistiek 1977 in het Jaarboek 1979 zullen daarin uiteraard nog zijn verwerkt de gegevens van de statistiekformulieren, welke na deze interim-publikatie binnenkomen.

Het aantal kerken is in 1977 per saldo met 3 vermeerderd. Geïnstitueerd werden de kerken te Nuenen, Son en Breugel en St. Oedenrode, Biddinghuizen/Swifterbant en Maas en Waal (Streekkerk) en samengevoegd de kerken te Echten (Fr.) en Oosterzee. Het totaal aantal kerken in Nederland kwam daardoor per 31 december 1977 op 808.

De mate van medewerking, welke in 1976 en 1977.door de kerken in het verstrekken van gegevens is verleend, kan uit onderstaand overzicht worden afgelezen.

Jaar: 1976 1977
Totaal aantal kerken 805 808
Hiervan verstrekten gegevens over:
1. de belijdende leden 802 805
2 de doopleden 802 805
3 de herkomst, resp. bestemming van de toegelatenen, resp. onttrekkenen 802 805
4. de doopbediening 802 805
5. de huwelijken 779 786
6. de huwelijksbevestigingen 781 794
7. de inkomsten:
a. van de kerk 797 800
b. van de diakonie 793 798
c. voor de zending 790 793
d. voor de plaatselijke evangelisatie 780 780

Volledigheidshalve wordt erop gewezen, dat dit overzicht — evenals de gehele statistiek — uitsluitend betrekking heeft op de in NEDERLAND gevestigde Gereformeerde Kerken. De gegevens voor de kerkelijke statistiek over 1977 hadden derhalve door 808 kerken dienen te worden ingezonden.

Ledenstatistiek
De samenvatting betreffende herkomst, resp. bestemming van degenen die tot de Gereformeerde Kerken werden toegelaten, resp. zich aan deze gemeenschap onttrokken (zie tabel 5) — met toevoeging van de cijfers van enkele voorafgaande jaren — geeft het volgende beeld ( — is verliescijfer):

Belijdende leden Doopleden Totaal
Totaalcijfers over
1973 - 62 - 1947 - 2009
1974 - 360 - 1896 - 2256
1975 - 428 - 2065 - 2493
1976 - 829 - 2661 - 3490
1977 - 321 - 2089 - 2410

Voor een goed begrip is de volgende specificatie van de 1937 als belijdende leden toegelatenen van belang (zie tabel 2 onder c, d ene):

1. belijdende leden van niet-gereformeerde kerken, die als belijdend lid zijn toegelaten 1010
2. doopleden van niet-gereformeerde kerken, die in het verslagjaar belijdenis deden 462
3. volwassenen, aan wie de doop is bediend 465
1937

Met name het gegeven van categorie 2 dient in aanmerking te worden genomen bij de beschouwing van de cijfers van aanwas en verlies van doopleden.

Financiële statistiek
Ten aanzien van de financiële gegevens (tabellen 9 en 10) moet worden opgemerkt, dat uitsluitend een overzicht wordt gegeven van de inkomsten, onderscheiden in vier hoofdgroepen :
a. van de kerk; b. van de diakonie; c. voor de zending en d. voor de plaatselijke evangelisatie.

Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat het in de tabellen vermelde totaalbedrag voor de plaatselijke evangelisatie — in 1977 ƒ 3.399.589,— — niet beschouwd mag worden als het totaalbedrag waarover 'de' evangelisatie in Nederland heeft kunnen beschikken. Veel uitgaven voorde evangelisatie worden namelijk bestreden uit de gewone middelen van de kerken. Voorts zijn bij de inkomsten voor de plaatselijke evangelisatie niet opgenomen de opbrengsten van de collecten voor de landelijke evangelisatie en van de collecten voor de provinciale en/of classicale evangelisatie. Deze opbrengsten zijn uiteraard begrepen in het toaalbedrag van de onder inkomsten van de kerken voorkomende rubriek 'Collecten voor de gemeenschappelijke arbeid van de kerken'. Het hierboven genoemde bedrag mag men dus niet vergelijken met het totaalbedrag voor de zending — in 1977 ƒ13.582.837, en daaraan bepaalde conclusies verbinden. Een dergelijke vergelijking zou beslist misleidend zijn.


Enkele handreikingen bij het lezen van deze statistieken:
- de gegevens over 1976 zijn overgenomen uit de definitieve statistiek, zoals opgenomen in het jaarboek 1978 van de kerken en wijken dus hier en daar af van de in oktober 1977 in dit blad gepubliceerde cijfers,
- in deze tussentijdse publicatie ontbreken de gegevens van 3 kerken t.a.v. de ledenstatistiek (1.615 leden, volgens de laatst beschikbare gegevens), alsmede de gegevens van 8 kerken (6.900 leden) t.a.v. de financiële statistiek,
- de opbrengst per ziel in 1976, zoals gepubliceerd in de statistiek in Kerkinformatie van oktober 1977 (ƒ 196,10), heeft wijziging in ƒ 195,90 ondergaan onder invloed van de later binnengekomen gegevens.


TABEL 1 Aantal belijdende leden op 1 januari en 31 december 1977
(zie voor de tabel de originele pdf)

TABEL 2 Kerkelijke stand van de belijdende leden in 19771)
1) gegevens verstrekt door 805 (in 1 976: 802) kerken
(zie voor de tabel de originele pdf)

TABEL 3 Aantal doopleden op 1 januari en 31 december 1977
(zie voor de tabel de originele pdf)

TABEL 4 Kerkelijke stand van doopleden in 19771)
1) gegevens verstrekt door 805 (in 1976:802) kerken
(zie voor de tabel de originele pdf)

TABEL 5 ''Grensverkeer'' in 1977
(zie voor de tabel de originele pdf)

TABEL 6 Doopbedienlngen 19771)
1) gegevens verstrekt door 805 (in 1976: 802} kerken
(zie voor de tabel de originele pdf)

TABEL 7 Huwelijken in 19772)
2) gegevens verstrekt door 786 (in 1976: 779) kerken
(zie voor de tabel de originele pdf)

TABEL 8 Huwelijksbevestigingen in 19773)
3) gegevens verstrekt door 794 (in 1976: 781) kerken
(zie voor de tabel de originele pdf)

TABEL 9 Financiële gegevens over 1977 en 1976
(zie voor de tabel de originele pdf)

TABEL 10 Financiële gegevens over 1977 (bedragen in guldens)
(zie voor de tabel de originele pdf)

In onderstaande opstelling wordt een overzicht gegeven van de totale inkomsten sinds 1969, van de jaarlijkse toeneming van deze inkomsten alsmede van de opbrengsten per ziel. (zie de originele pdf)

De opbrengst per ziel over 1977 (1976) kan als volgt worden gespecificeerd: (zie de originele pdf)


De samenstellers van het op de volgende pagina's gepubliceerde cijfermateriaal zijn mevr J. Schreuder, links, voor wat betreft de ledenstatistiek en de heer Joh. G. van Gelden, rechts, voor wat betreft de financiële statistiek.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 oktober 1978

Kerkinformatie | 32 Pagina's

Inkomsten kerk per gereformeerde ƒ 212,40 (was ƒ 195.90)

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 oktober 1978

Kerkinformatie | 32 Pagina's

PDF Bekijken