Bekijk het origineel

Quota 1979

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Quota 1979

5 minuten leestijd

1. De generale synode heeft op 13 oktober jl. de verschillende quota voor 1979 als volgt vastgesteld:
a. quotum voor de Algemeen Kerkelijke Arbeid: ƒ 4.980.000;
b. quotum voor de missionaire arbeid in binnen- en buitenland (evangelisatie en zending): ƒ 13.376.000;
c. diaconale quotatie: ƒ 1,26 per lid;
d. quotum artikel 17 K.O. (emeritaatsvoorziening): ƒ 13.000.000.
2. Het Algemeen kerkelijke quotum en het Missionaire quotum worden als volgt over de particuliere ressorten verdeeld:
(zie originele pdf)
3. Over de verdeling en inning van het quotum artikel 17 K.O. ontvangen de kerken afzonderlijk bericht.

4. Afdracht van het diaconale quotum:
Gaarne zo spoedig mogelijk en uitsluitend door overschrijving of storting op postrekening nr. 51.31.53 van het Dienstencentrum Gerei Kerken te Leusden, of op rekening nr. 65.29.1 5.000 bij de Nederlandse Middenstandsbank te Leusden ten name van de Algemene Kas Gereformeerde Kerken, onder vermelding van 'diaconale quotatie 1979'.
Ter vaststelling van het door elke kerk te betalen bedrag dient het zielental per 1 januari 1 979 als uitgangspunt te worden genomen. De opbrengst van de quotatie dient voor de financiering van het diaconale werk in 1979. Daarom is het van belang, dat het vastgestelde bedrag ook inderdaad in dat jaar wordt overgemaakt
Indien betaling in één keer moeilijkheden oplevert, wordt verzocht halverwege elk half jaar of halverwege elk kwartaal van 1979 de helft resp. een kwart van het totale quotum over te maken.
5. Toelichting volgt in een volgend nummer van Kerkinformatie.

Lijst generale collecten 1979
(de originele pdf)
*) Aantal malen 'ene inzameling'. Tussen haakjes het aantal 'oude' collecten, voor kerken die niet de methode van de 'ene inzameling' toepassen.

Toelichting collectenlijst
1. Afdracht van collectenopbrengsten: Gaarne steeds zo spoedig mogelijk nadat de collecte gehouden is, de opbrengst storten of overschrijven op postgirorekening nr. 51.31.53 van het Dienstencentrum Geref. Kerken te Leusden, óf op rekening nr. 65.29.1 5.000 bij de Ned. Middenstandsbank te Leusden ten name van de Algemene Kas Gereformeerde Kerken, met duidelijke vermelding van de bestemming der gelden.
Het komt nogal eens voor dat dfc bestemming van de collecten verminkt overkomt, met name wanneer de afdracht door een bank of via de bankgirocentrale wordt verricht. In verband daarmee verdient het aanbeveling ook het codenummer van de collecten te vermelden. Bij gelijktijdige overmaking van meer dan één collecte verzoeken wij u een afzonderlijke specificatie te zenden aan het Algemeen secretariaat financiële administratie binnenland, postbus 202 te Leusden.
2. De aanbevolen data zijn afgestemd op de kerken, waar men de gewoonte van de ene inzameling heeft. De bedoeling is dat deze kerken op de aangegeven zondagen de 'ene' inzameling geheel (c.q. voor het gevraagde deel) zullen bestemmen voor het vennelde doel.
Van de kerken, die niet deze ene inzameling' toepassen, wordt verwacht, dat zij een hele collecte, die in beide diensten gehouden wordt, voor ieder van de genoemde doeleinden zullen bestemmen in de tussen haakjes vermelde aantallen. Deze kerken wordt verzocht de betreffende collecten in de eerste plaats op de aanbevolen data te houden, en voorts op zondagen, die zo dicht mogelijk bij de aanbevolen data liggen.
In een aantal kerken is het gebruik geworden dat naast de ene inzameling op sommige of op alle zondagen weer een tweede collecte gehouden wordt. Van die kerken wordt verwacht dat zij de hierboven genoemde collecte een zodanige plaats op het collecterooster geven dat een zelfde opbrengst mag worden verwacht als wanneer uitsluitend de ene inzameling gehouden zou worden.
3. De collectenlijst 1 979 verschilt in de volgende opzichten van die voor 1978.
a. Naast de paascollecte voor de evangelisatie is er nu ook een volledige najaarscollecte voor de evangelisatie, nl. op 16 september 1979.
b. Hierdoor is de collectencombinatie voor Israël, België en evangelisatie (elk 1/3 deel) als zodanig komen te vervallen.
c. De collecten voor Kerk en Israël en voor België zijn nu gecombineerd met die voor Geestelijke verzorging buitenland, waarvoor een gezamenlijke collecte wordt gevraagd op 7 oktober.
d. Hierdoor is de collecte voor Hulp aan kerken in binnen- en buitenland, voorheen gehouden in januari van elk jaar, komen te vervallen.
e. Het totale aantal collecten is gelijk aan dat in 1978. Van enkele reeds langer bestaande collecten zijn de data nogal gewijzigd. De collecte voor koopvaardij en binnenvaart is verplaatst van februari naar juni. Die voor de Theologische Hogeschool, de Vrije Universiteit en het Ned. Bijbelgenootschap verhuisde van augustus naar maart. De collecte voor S.S.K. verschoof van oktober naar november en die voor de Oecumene van november naar december.
4. Deze data-wijzigingen zijn een gevolg van het zo goed mogelijk op elkaar afstemmen van de hervormde en de gereformeerde collectenlijst. Er komt nu ook een gecombineerde 'hervormd/gereformeerde lijst' waarin de bovenvermelde collectenlijst is ven/verkt. Na 1 december a.s. is deze op aanvraag verkrijgbaar bij de Raad van Deputaten 'Samen op Weg', De Horst 1 te Driebergen, telefoon 03438-5353.
5. De bovenstaande collectenlijst 1979 is de definitieve uitgave. De vooriopige lijst die in Kerkinformatie nr. 87 van oktober jl. werd gepubliceerd (en op één punt afwijkt van de bovenstaande!) is hiermee vervallen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 november 1978

Kerkinformatie | 24 Pagina's

Quota 1979

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 november 1978

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken