Bekijk het origineel

Kroniek

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Kroniek

4 minuten leestijd

De Kroniek in het juli-nummer handelde over 'wat allemaal kan in onze kerken'. Daarin kwam ook de kerk van Genemuiden ter sprake. Via een bericht in Waarheid en Eenheid (dat dit had overgenomen uit Trouw) hadden wij begrepen dat de kerk van Genemuiden een vergadering van kerkeraden wilde houden, om zich te beraden op maatregelen in de huidige kerkelijke situatie. Dat bericht bevreemdde ons en leek ons niet bepaald de gewone kerkelijke weg. Vandaar dat wij schreven 'Men mag, zoals de kerk van Genemuiden, rustig in de vorm van een conventikel van kerken een soort tegensynode organiseren'. Die zin. nede heeft de kerkeraad van Genemuiden zeer geschokt Men was daar verdrietig over omdat men daarin, naar men ons schreef, een beschuldiging zag van kerkelijke rebellie. Aan een tegensynode had men nooit gedacht Het zich beraden op maatregelen bedoelde allerminst acties of iets dergelijks te ontketenen. Men wilde met het uiten van bezwaren volledig in de onder ons geldende kerkelijke weg blijven. Uit een nader gesprek bleek dan ook dat eventuele bezwaren of wensen door een kerkeraad bij de classis waartoe hun kerk behoort zullen worden ingediend om zo de kerkelijke weg te volgen.
Aan kerkelijke rebellie heb ik niet gedacht, dan had ik anders moeten schrijven. Maar nu de kerkeraad van Genemuiden het zo opvat, waardoor het geschokt zijn begrijpelijk is, mede gezien zijn bedoeling en de uitvoering daarvan, stel ik er prijs op de gewraakte zinsnede als niet juist terug te nemen in de hoop dat de lezers daarvan akte zullen nemen.
Wie de kronieken in de verschillende kerkelijke bladen leest, komt al spoedig tot de ontdekking dat kronieken vaak commentariërend en soms in hoge mate opiniërend zijn. Begrijpelijk, want het 'verhaal' wordt door iemand vertelt en niemand is volkomen neutraal Dat behoeft in zo'n blad ook niet want meestentijds gaat het van een bepaalde doelstelling uit en wordt er uiteraard van die doelstelling uit geschreven.
Voor een blad als Kerkinformatie ligt dat echter wat anders.
Het is niet alleen een blad voor allen, maar ook een blad van en namens allen. Het verschijnt immers onder verantwoordelijkheid van het moderamen van de synode en wordt samengesteld door de informatiedienst. Over die verantwoordelijkheid nu wordt al sinds lang gediscussieerd, met name ook door de deputaten voor de informatiedienst. Zij worden nog wel eens aangesproken over de inhoud van het blad, maar zij menen daarvoor niet verantwoordelijk te zijn omdat die verantwoordelijkheid is opgedragen aan het moderamen. Bovendien: is het moderamen wel verantwoordelijk voor elk artikel dat geplaatst wordt? Blijft die verantwoordelijkheid niet berusten bij de deputaatschappen wier rapporten of opvattingen in Kerkinformatie worden gepubliceerd? Al met al een zaak die naar het oordeel van deputaten niet voldoende geregeld is. Zij kwamen daarom op de novemberzitting van de synode met een voorstel een en ander nader te regelen. Deputaten voor de informatiedienst zouden verantwoordelijk zijn voor het geheel van de informatie, doch dan zouden in het deputaatschap twee moderamenleden (onder wie de voorzitter van de synode) moeten worden opgenomen. De directe verantwoordelijkheid voor het blad Kerkinformatie zou komen te berusten bij een redactie van vier deputaten (waaronder de twee moderamenleden). Op zijn beurt zou die redactie weer verantwoording schuldig zijn aan de deputaten. Uit hoofde van hun functie zouden de beide vooriichtingsfunctionarissen ook deel uitmaken van die redactie.
De synode ging met nagenoeg algemene stemmen met dit voorstel akkoord. Verwacht mag worden dat een en ander met de nodige spoed uitgewerkt zal worden.
Over de novemberzitting van de synode kunnen we kort zijn omdat u elders in dit blad een duidelijke weergave vindt van de genomen besluiten en bovendien de rede die dr. Newbigin gehouden heeft.
Het zou de laatste zitting van de generale synode van Zwolle zijn en daarom was besloten de warme maaltijd van 23 november te bestempelen als 'synode-diner'. Al komt de synode in januari nog een dag bij elkaar het diner ging door Bijzonderheid daarbij was dat niet alleen de dames van de synodeleden daarvoor ook uitgenodigd werden, maar ook dat de scheidende hoogleraren Verkuyl, Koole en Ridderbos daarvoor waren uitgenodigd evenals de nieuwe hoogleraar Baariink en de nieuwe zendingssecretarissen van Halsema en Krol. De synode benoemt en ontslaat deze broeders, maar ziet ze meestal niet, zeker niet sinds de synode het aantal pre-adviseurs drastisch verminderd heeft.
Daarom is het goed dat men elkaar op ongedwongen wijze bij zo'n maaltijd ontmoeten kan. Het is een heel plezierige gebeurtenis geworden waarbij nog meer tijd gebruikt werd voor het spreken dan voor het eten.
Maar wat er gezegd werd over de scheidende figuren zowel als over synodeleden, droeg in niet geringe mate bij tot het welslagen van dit synode-diner.
Alles te zamen een bewogen maar toch goede week.


De heer Weststrate is scriba van de Generale Synode.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 december 1978

Kerkinformatie | 32 Pagina's

Kroniek

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 december 1978

Kerkinformatie | 32 Pagina's

PDF Bekijken