Bekijk het origineel

Kernenergie — een zorg van de kerken

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Kernenergie — een zorg van de kerken

6 minuten leestijd

Op een bijeenkomst in Utrecht is kortgeleden de brochure ’Kernenergie — de kerken een zorg’ gepresenteerd. Deze uitgave is, zoals de ondertitel aangeeft, ’een bijdrage tot een zorgvuldige discussie en gedachten vorming over (kern)energie om tot een ver antwoorde besluitvorming te komen?

In de kerken is de laatste jaren steeds meer aandacht gevraagd en geschonken aan het vraagstuk van de verdeling van de welvaart in de wereld. ’Club van Rome’, ’milieuvervuiling’ en ’grondstoffenschaarste’ zijn in dit verband veelgehoorde begrippen. Daar bij kwam steeds sterker de vraag naar voren hoe de energievoorziening op lange termijn gewaarborgd zou kunnen worden. Die vraag moet niet alleen gesteld worden in ontwikkelde landen, maar ook in de derde wereld.

Tal van mensen vinden het nodig dat voor de energievoorziening in de toekomst gebruik gemaakt wordt van kernenergie, alsook van energie verkregen uit steenkool. Op middellange termijn zullen namelijk de voorraden aardolie en aardgas onvoldoende zijn om in de toenemende behoefte aan energie te kunnen voorzien.

Rond het gebruik van kernenergie bestaan een aantal vragen, o.a. over de opslag van radio actief afval, over het gevaar van een verdere verspreiding van kernwapens over de wereld, enz. Deze vragen gaven in het recente verleden aanleiding tot emotionele uitingen vóór en tegen het gebruik van kernenergie.

In die situatie heeft de sectie voor Sociale Vragen van de Raad van Kerken een consultatiegroep Kernenergie gevormd. Deze groep had tol taak zich te oriënteren op de vragen rond de ontwikkeling van kernenergie. Deskundigen van zowel het Energie Onderzoekcentrum Nederland te Petten als van organisaties, die gekant zijn tegen de invoering van kernenergie, waren lid van deze groep, Het resultaat van de oriëntatie van deze mensen is nu de brochure ’Kernenergie — de kerken een zorg’.

Bezorgdheid

De consultatiegroep over de vraag waarom de kerken zich met deze vragen moeten bezighouden: ’Omdat de Raad van Kerken in de eerste plaats de zorgen van zovelen in kerk en samenleving tot de zijne wil maken. Kerken moeten functioneren als plaatsen waar mensen in hun zorgen en noden serieus worden genomen en waar naar hen geluisterd wordt. Maar in het verlengde van het bespreekbaar maken van bezorgdheid ligt de opdracht elkaar te sterken in het aanvaarden van medeverantwoordelijkheid voor deze aarde in gehoorzaamheid aan de Heer.’

Als haar voornaamste taak zag de consultatiegroep het om de ’vragen en zorgen, die er over kernenergie zijn, te ordenen. Er kan al veel gewonnen zijn als een gecompliceerd vraagstuk overzichtelijk wordt en daardoor bespreekbaar’.

De lezer wordt binnen de mogelijkheden van zo’n brochure gedegen materiaal aangeboden omtrent technische en economische vragen en de maatschappelijke aspecten.

De informatie wordt zorgvuldig geformuleerd. Soms zijn de formuleringen minutieus te noemen. Doordat ook de onzekerheden, die er nog bestaan, worden weergegeven, geeft de brochure een eerlijke indruk, die niet per sé wil leiden tot één mening. Uit de brochure spreekt duidelijk dat, zoals in de inleiding staat aangegeven, de twijfel niet wordt weggenomen. De twijfel spreekt in het geschrift door. De formuleringen, de tegenwerpingen en afwegingen, de voortdurende nuanceringen verraden iets van de spanning en emoties binnen de consultatiegroep zelf.

Toerusting

Met het resultaat van de consultatiegroep kunnen mensen, bijvoorbeeld in kerkelijke gemeentes en parochies, worden toegerust om de samenhang te zien tussen hun levensstijl en de problemen, waarmee de brochure zich bezighoudt. Deze toerusting is nodig in het licht van de brede maatschappelijke discussie, die wordt gehouden rond het al dan niet invoeren van kernenergie. Voor zo’n discussie is onder andere gepleit door de hervormde synode, die hierover sprak in de vergadering van juni 1977. Zij deed dat naar aanleiding van vragen, die opkwamen uit enkele gemeenten.

De regering heeft, na een advies hiertoe van de Voorlopige Algemene Energieraad, besloten om die maatschappelijke discussie inderdaad te laten plaatsvinden. Financiën worden daarvoor uitgetrokken. Een bijdrage vanuit de kerken daaraan is met deze brochure geleverd.

Gesprek

Die bijdrage wordt echter pas wezenlijk als leden van kerkelijke gemeenten zelf, in de eigen gemeente, in gespreksgroepjes, zich gaan bezig houden met de vragen die in deze brochure aan de orde worden gesteld. Een inbreng vanuit de kerken kan in de discussie niet worden gemist. Daar liggen de mogelijkheden, de uitdagingen. Terwille van de toekomst van het nageslacht, terwille van het bewaren van Gods Schepping moeten we die mogelijkheden aangrijpen, op die uitdagingen ingaan. Het boekje ’Kernenergie — de kerken een zorg’ kan daar goed bij helpen.

’Kernenergie — de kerken een zorg’ (80 blz.) verscheen bij de Centrale voor Vormingswerk/HVD, Postbus 1100, Driebergen, tel. 03438-2010. Het boekje kost ƒ 5,—. De teksten zijn voorzien van enkele gespreksvragen.

God, hebt U even tijd voor mij?

(enige gedachten in gedichten van IMED)

Een klein bundeltje met gedachten, gedichten en gebeden van IMED. Achter dit pseudoniem gaat een vrouw schuil, moeder van een gezin in het Noorden des lands, die gehandicapt is door een aandoening van spierdystrofie. Er was een periode in haar leven dat zij zo ernstig gehandicapt raakte dat zij zelfs niet meer kon spreken.

Zij kreeg de kracht om, zoals zij zelf zegt, ’de handicap van haar af te schrijven’.

Vrienden gaven haar de raad om hetgeen zij schreef op een of andere manier uit te geven. Zij wilde echter geen commercie gaan bedrijven met haar gedachten en gevoelens. Toch werd e.e.a. op papier gezet in de vorm van een klein bundeltje. Omdat zij heel duidelijk iets wilde doen aan de eenzaamheid en het verdriet wat zij zelf aan de lijve heeft ervaren, besloot zij, overigens door anoniem te blijven, de recette van de verkoop van haar bundeltje geheel ten goede te laten komen aan gehandicapten die niet in staat zijn om een vakantie te bekostigen. Een tweede bundeltje staat nu op stapel. Wij denken dat het delen met anderen van de gedachten, gedichten en gebeden van deze vrouw meehelpt om zieken en gehandicapten, maar in feite ieder mens die de leiding in zijn leven aan God toevertrouwt, uit een isolement te halen.

Geen groots literair werk, maar een bundeltje wat zo echt is, zo doorleefd is, dat het snel iets van u zelf zal worden. U kunt het bundeltje bestellen bij de GDR (afd. welzijn) door ƒ 4,75 (ƒ 4,— + ƒ 0,75 porto) over te maken op postrekeningnummer: 8685 te Utrecht, onder vermelding van ’bundel IMED’.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 december 1978

Diakonia | 36 Pagina's

Kernenergie — een zorg van de kerken

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 december 1978

Diakonia | 36 Pagina's

PDF Bekijken