Bekijk het origineel

Conferenties van het Toerustingscentrum

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Conferenties van het Toerustingscentrum

5 minuten leestijd

In de komende maand zal weer een scala van medewerkers/gemeenteleden de weg vinden naar het Toerustingscentrum.
Zij komen die dagen bij elkaar om geholpen te worden en elkaar te helpen om hun taak in de kerk zo doelgericht mogelijk te vervullen en om het christen-zijn op verantwoorde wijze gestalte te geven.

Gemeenteleden bezig met werk voor Kerk en Israël — 25 januari
Uitgenodigd worden b.v. leden van zendingscommissies, plaatselijke werkgroepen en classicale deputaten voor Kerk en Israël. Het thema luidt:
Israël en jodendom, een zaak van de gemeente. Deze dag — met medewerking van mw. H. L van Stegeren- Keizer, voorzitter van deputaten Kerk en Israël — zal het gaan over de vraag waarom de relatie Kerk en Israël de gemeente aangaat en via welke invalshoeken deze zaak in de gemeente aan de orde gesteld kan worden.

Leden van evangelisatiecommissies — 27 januari
Thema: "Wat is het doel van onze contacten met moslims?' In groeiende contacten met moslims (buitenlandse werknemers bijvoorbeeld) rijst op een goed moment de vraag of en wanneer van onze kant het evangelie ter sprake gebracht moet worden. Is de bedoeling daarbij de ander te overtuigen (bekeren), of willen we hem alleen informeren over wat ons ten diepste beweegt? Tijdens deze conferentie komt de vraag ter sprake wat dit betekent voor het beleid van de evangelisatiecommissie.
Medewerking verlenen: dr. D. Bakker, rector Hendrik Kraemer-lnstituut, Oegstgeest en drs. J. Slomp, predikant in algemene dienst voor voorlichting aan de gemeenten over de relatie tussen moslims en christenen.

Kerkeraadsleden — 3 februari
Thema voor deze zaterdag, waaraan dr. J. Hendriks van het Instituut voor Praktische Theologie bereid is mee te werken, is 'omgaan met conflicten'
Heel wat problemen waarmee kerkeraadsleden op de vergadering te maken krijgen, hebben een dieperliggende oorzaak. Wat bovenkomt is vaak het topje van de ijsberg. Ondergronds leven vaak allerlei verschillen in karakter, geloofsbeleving, en visie op het werk in de gemeente. 'Om des lieven vredes wil' worden tegenstellingen vaak gesust en conflicten toegedekt, terwijl het de vraag is of de samenwerking daarmee gediend wordt. Kunnen conflicten ook de mogelijkheid bieden tot een verbeterde samenwerking? Zou een creatieve verwerking ervan mogelijk zijn?

Leden commissies gemeentetoerusting — 10 februari
In veel plaatsen wordt door leden van plaatselijke en classicale commissies gemeentetoerusting aandacht besteed aan de toerusting van de gemeente, via gesprekskringenwerk, kadervorming, ambtsdragerscursussen e.d. Wil dit werk niet verzanden in losse activiteiten zonder samenhang, dan is het van belang vroegtijdig plannen te maken.
Het thema van de dag is dan ook: toerusting, óók een zaak van planning.
Deze dag wordt georganiseerd in samenwerking met de Centrale voor vormingswerk/H.V.D. van de hervormde kerk.
Ds. C. van Gelder, secretaris van deze te Driebergen gevestigde organisatie, zal meewerken aan het programma.

Leden van zendingscommissies — 13 februari
Er wordt nogal eens gevraagd naar de relatie tussen zending en ontwikkelingsssamenwerking. Daarachter ligt de vraag: wat heeft ons christenzijn te maken met situaties van onrecht en maatschappij-verandering, die overal in de wereld aan de orde zijn?
Deze conferentie wordt besteed aan het doordenken van deze vraag, toegespitst op de samenhang tussen wat elders in de wereld gebeurt en onze Nederlandse samenleving.
Drs. J. Schravesande, secretaris voor ontwikkelingssamenwerking, heeft medewerking toegezegd.

Diakonievoorzitters — 16/17 februari
Onder het thema 'Ik open de vergadering, maar dan . . .' wordt in 'De Drieklank' te Paterswolde een conferentie belegd over de agenda en het reilen en zeilen van een diakonievergadering. Dhr. M. G. van de Rovaart, stafmedewerker van het Algemeen Diakonaal Bureau, hoopt aan deze dag mee te werken. Deelnemersprijs ƒ27,—.

Jeugdouderiingen — 17 februari (en 9/10 maart)
Wie als jeugdoudeding een tijdlang bezig is, komt al gauw tot de ontdekking dat hij/zij in het werk tegen tal van problemen oploopt. Deze problemen kunnen liggen in het jeugdpastoraat zelf, maar ook in de kerkeraad en in het 'meekrijgen' van de gemeente. Daarom zullen de deelnemers aan deze dag — zoals het thema aangeeft — samen 'op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden.'
Ds. H. Hogenhuis, studiesecretaris van de sectie jeugd- en jongerenpastoraat, zal een bijdrage leveren aan het programma zowel op zaterdag 1 7 februari in Leusden als op vrijdagavond/ zaterdag, 9 en 10 maart in 'De Drieklank' te Paterswolde. Deelnemersprijs in Paterswolde: ƒ 27,—.

Kerkeraadsleden/pastorale medewerkers — 24 februari
Met medewerking van drs. W. H. Zuidema, predikant voor kerk en Israël), wordt deze themaconferentie belegd over 'gemeente en gemeenschap'
Kerkelijke meelevendheid wordt vaak afgemeten aan iemands betrokkenheid bij het kerkelijk gebeuren. Wie niet aan deze voorwaarde voldoet, ontvangt al gauw het stempel van 'randkerkelijke'.
De vraag komt daarbij op of werkelijke gemeenschap een indeling: 'kerngemeente-randgemeente' verdraagt. Op deze conferentie willen we nagaan wat de joodse traditie verstaat onder echte gemeenschap.
Kunnen we hiervan iets leren voor ons eigen beeld van gemeentezijn?

Samenroeprs/bestuursleden regionale diaconale verbanden — 24 februari
Deze dag over 'regionale samenwerking' wordt georganiseerd samen met het Algemeen Diakonaal Bureau, namens welk bureau dhr. M. G. van de Rovaart aan de conferentie meewerkt.
Bedoeling van deze dag is elkaar te informeren over opzet en ontwikkelingen van eigen streeksgewijze en classicale bijeenkomsten. Hoe kunnen die zo efficiënt mogelijk doorwerken?


Tenzij anders aangegeven worden deze conferenties gehouden in het Toerustingscentrum te Leusden, telkens van 10.15 tot 16.30 uur.
De deelnemersprijs bedraagt ƒ 17 ,—
Uw aanmelding is welkom bij mevr. N. H. Krabbe, secretaresse, tel. 033- 43244 (toestel 123).
Postadres Toerustingscentrum: postbus 202, 3830 AE Leusden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1979

Kerkinformatie | 24 Pagina's

Conferenties van het Toerustingscentrum

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1979

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken