Bekijk het origineel

Officiële mededelingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Officiële mededelingen

12 minuten leestijd

Grenswijziging tussen particuliere synoden
De Generale Synode van Zwolle 1977/1979 heeft haar medewerking en goedvinden verleend aan:
1. de voorgestelde wijziging van de grens tussen het ressort van de particuliere synode van Groningen en dat van de particuliere synode van Drenthe, die het gevolg is van de overgang van de kerk van Gasselternijveen naar de classis Stadskanaal en de instituering van de kerk van Gieten in het ressort van de classis Assen;
2. de wijziging van de grens tussen het ressort van de particuliere synode van Drenthe en dat van de particuliere synode van Overijssel, die het gevolg is van een nadere precisering van de grens tussen de kerken van Steenwijk en Nijeveen;
3. de voorgestelde wijziging van de grens tussen het ressort van de particuliere synoden van Zuid-Holland-Zuid en Zuid-Holland-West, die het gevolg is van de overgang van de kerken van Hoek van Holland en Maasland naar de classis Delfland.


Ontwikkeling en gebruik van kernenergie

De synode heeft kennis genomen van
het rapport van deputaten Oecumene binnenland inzake het vraagstuk van de kernenergie met bijlagen, de brief van de studentenwijkraad van de Gereformeerde Kerk te Groningen, de brief met bijlage van de classis Groningen, de brief van de studentenparochieraad van de Gereformeerde Kerk te Delft en de brief van de studentenwijkkerkeraad te Amsterdam.

De synode overweegt:
1. de kerk kan, gegeven haar roeping om zoutend zout in de wereld te zijn, er niet om heen om in voorkomende gevallen politieke en andere uitspraken te doen, wanneer daar vanuit het Evangelie om gevraagd wordt;
2. de kerk moet het als haar roeping zien om zo zorgvuldig en verantwoord mogelijk te spreken, maar zich tegelijk ervan bewust blijven, dat het profetisch element tot het wezenlijke van haar roeping behoort;
3. het gebruik van kernenergie is een zaak van een haast ondraaglijk groot ethisch gewicht;
4. een van de dringende oorzaken van de gevoelde behoefte aan meer kerncentrales is de verspilling van veel energie in onze westerse consumptie- maatschappij;
5. het is goed om de plaatselijke kerken d.m.v. aan te reiken informatie te stimuleren zich met deze aangelegen zaak op intensieve wijze bezig te houden.

De synode spreekt uit:
1. de uitspraak van de Raad van Kerken in die zin te verstaan, dat het een oproep is aan de kerken om exemplarisch en getuigend haar levenswijze te veranderen in een verantwoord rentmeesterschap over Gods gaven en een bewuste offerbereidheid voor de armen en misdeelden der aarde;
2. de uitbreiding en toepassing van kernenergie op dit moment is een zaak waaraan zoveel haken en ogen zitten, dat de vraag opkomt of zij zich verdragen met een verantwoord rentmeesterschap over Gods gaven;
3. van christenen mag worden verwacht dat zij vooropgaan in het bezuinigen op energie.

De synode besluit:
1. een bijbelse handreiking te doen samenstellen om het onder 'de synode spreekt uit' genoemde in de plaatselijke kerken bespreekbaar te maken; (zie voor de uitwerking van dit deel van het besluit de rubriek 'Wat be sloot de synode in januari' onder het kopje: Woord en daad inzake probleem kernenergie, red.)
2. reeds nu de leden van onze kerken op te roepen meer ernst te maken met het werkelijk bezuinigen in hun eigen energiegebruik;
3. de adressanten van deze uitspraken en besluit sub 1 in kennis te stellen;
4. deputaten Oecumene binnenland en in hen ook de adviseurs voor het door hen verrichte werk hartelijk te danken.


Deelneming in de Ecumenical Development Coöperative Society (E.D.C.S.)

De synode heeft kennis genomen van
de nota van deputaten voor Financiën en organisatie en de Beleidsraad voor zending en werelddiakonaat betreffende deelneming in de Ecumenical Development Cooperative Society (E.D.C.S.).

De synode spreekt uit:
1. de doelstelling van de E.D.C.S. verdient waardering en aanbeveling;
2. a. dat hoewel aan deelneming in de E.D.C.S. niet te onderschatten risico's zijn verbonden, en
b. deelneming uit beleggingsoverwegingen, waarbij jaarlijkse vaste opbrengsten noodzakelijk zijn om de doelstelling van de betreffende fondsen te kunnen verwezenlijken, ernstig dient te worden afgeraden,
c. desniettemin uit een oogpunt van solidariteit met de arme landen de deelneming in de E.D.CS., waarbij de risico's bij voorbaat in voldoende mate zijn ingecalculeerd, haar instemming kan hebben;
3. het aangaan van een landelijk lidmaatschap van de E.D.C.S. verdient aanbeveling uit het oogpunt van solidiariteit, maar deelneming van plaatselijke kerken en kerkleden in de E.D.C.S. dient plaats te vinden via de Nederlandse Vereniging tot steun aan de Ontwikkelings Coöperatie (N.V.O.C);
4. het aangaan van een landelijk lidmaatschap namens onze kerken dient plaats te vinden door het deputaatschap voor het Werelddiakonaat.

De synode besluit:
1. een landelijk lidmaatschap van de E.D.C.S. namens onze kerken aan te doen gaan door het deputaatschap voor het Werelddiakonaat;
2. de plaatselijke kerken en de kerkleden te wijzen op de mogelijkheid om via de N.V.O.C. deel te nemen in de E.D.C.S.;
3. aan de deputaten voor het Werelddiakonaat en de deputaten voor de Zending op te dragen, waar zij de kerken en de kerkleden informeren over de doelstellingen van de E.D.C.S. en over de mogelijkheden tot deelneming via de N.V.O.C, bij hun aanbevelingen ook de waarschuwing te voegen dat de deelneming vanuit beleggingsstandpunt een riscante Is.


Bepalingen in verband met de instemming met het belijden en met de tucht.

De synode heeft kennis genomen van:
het rapport van de deputaten voor de Kerkorde betreffende enige wijzigingen in de bepalingen omtrent het vermaan en de tucht, inzonderheid de 'leertucht', ten aanzien van dienaren des Woords, hoogleraren enz. en in artikel 26 van de kerkorde.

De synode besluit:
A. de tekst van artikel 26 van de kerkorde alsmede van het opschrift daarboven zal luiden als volgt:
V. De instemming met het belijden van de kerk.
Artikel 26.
1. De ouderlingen en de diakenen zullen in de eerste bijeenkomst van de kerkeraad, welke zij na hun bevestiging in het ambt bijwonen, blijk geven van hun instemming met het belijden van de kerk door ondertekening van een afzonderiijk formulier dat door de generale synode is vastgesteld.
2. Degenen die met goed gevolg het praeparatoir examen hebben afgelegd, zullen in de bijeenkomst van de classis, waarin dat examen afgenomen is, van diezelfde instemming blijk geven door ondertekening van een afzonderiijk formulier, dat door de generale synode is vastgesteld.
3. De dienaren des Woords zullen van diezelfde instemming blijk geven niet alleen door in de eerste bijeenkomst van de kerkeraad welke zij na hun bevestiging in het ambt bijwonen, het in lid 1 bedoelde formulier te ondertekenen, maar bovendien door in de eerste bijeenkomst van de desbetreffende classis een formulier te ondertekenen dat door de generale synode speciaal met het oog op hen is vastgesteld. Degenen, die tevoren niet in het ambt van dienaar des Woords gestaan hebben, zullen hetzelfde doen in de bijeenkomst van de classis, waarin zij het peremptoir examen met goed gevolg hebben afgelegd.
4. De hoogleraren in de theologie en de overige in artikel 16 bedoelde dienaren des Woords zullen, bij de aanvaarding van hun taak, van diezelfde instemming blijk geven door ondertekening van een afzonderlijk formulier, dat door de generale synode is vastgesteld.

B. de tekst van het 'ondertekeningsformulier voor ambtsdragers, verbonden aan een Gereformeerde Kerk', zal luiden als volgt:
Ondertekeningsformulier voor de ambtsdragers, verbonden aan een Gereformeerde Kerk.
Wij, ambtsdragers verbonden aan de Gereformeerde Kerk te (of: van) verklaren met onze ondertekening, dat wij de Heilige Schrift erkennen als het Woord van God, de gezaghebbende openbaring van het Evangelie Gods in Jezus Christus, en daarom als de enige regel voor geloof en leven.
Wij beloven ons, in eenheid van het ware geloof, trouw te zullen houden aan het belijden der kerk, dat de vaderen tot uitdrukking hebben gebracht in de drie algemene belijdenisgeschriften en in de drie formulieren van enigheid.
Wij zullen daarom tegenstaan en helpen weren al wat dit belijden weerspreekt.

C de tekst van artikel 116 lid 1 zal luiden als volgt:
Wanneer ambtsdragers in strijd handelen met hun instemming met het belijden van de kerk, of zich schuldig maken aan een schromelijk veronachtzamen of misbruiken van hun ambt of op een andere wijze in ernstige mate afwijken van de gezonde leer of de godvrezende wandel, zullen zij in de vervulling van hun ambt geschorst of terstond daaruit ontzet worden.

D. de tekst van artikel 123 lid 4 zal luiden als volgt:
Ten aanzien van hen die de eer en de naam van een dienaar des Woords behouden hebben en geacht moeten worden in dienst van de gezamenlijke kerken te staan, zal in voorkomende gevallen worden gehandeld overeenkomstig de door de generale synode vastgestelde bepalingen.

E. overeenkomstig het bepaalde in artikel 62 lid 2 van de kerkorde zullen de mindere vergaderingen in de gelegenheid worden gesteld blijk te geven van haar gevoelen inzake de onder A. tot en met D. genomen besluiten.

F. als bepalingen bij de artikelen 116 en 1 19 van de kerkorde worden de volgende nadere richtlijnen vastgesteld:
Nadere richtlijnen bij de uitoefening van het vermaan en de tucht over de dienaren des Woords overeenkomstig artikel 116 en 119 van de kerkorde, inzonderheid in geval van afwijken van de gezonde leer.
1. De kerkelijke vergaderingen zullen het opzicht, het vermaan en de tucht ten aanzien van de dienaren des Woords, inzonderheid wanneer daarbij de leer van de kerk in geding is, uitoefenen — zonder tekort te doen aan de enige regel voor geloof en leven, gelijk deze omschreven is in het ondertekeningsformulier — met groot pastoraal geduld.
2. Het bepaalde in artikel 119 lid 1 dat ten opzichte van een dienaar des Woords een maatregel van schorsing genomen zal worden óf door de kerkeraad van de gemeente waaraan hij verbonden is tezamen met de kerkeraad van de volgens de classicale regeling aangewezen naburige gemeente, óf door de classis bij welke de kerkeraad de zaak aanhangig heeft gemaakt, laat onveriet het bepaalde in artikel 9 en 24, dat óók ten aanzien van de dienaar des Woords het opzicht en het vermaan in eerste plaats behoren tot de taak van diens eigen kerkeraad.
3. In alle stadia van de uitoefening van het vermaan en de tucht dienen de kerkelijke vergaderingen elke schijn te vermijden van zich zonder meer bij eikaars standpunt aan te sluiten.
Dit houdt o.a. het volgende in:
a. Wanneer een kerkeraad tot het oordeel gekomen is, dat hij tezamen met de kerkeraad van de volgens de classicale regeling aangewezen naburige gemeente ten aanzien van zijn dienaar des Woords een maatregel van schorsing zou moeten nemen, dan wel zich wendt tot de classis met de vraag of déze niet die maatregel dient te overwegen of te nemen, zal de kerkeraad van de naburige gemeente of de classis zich niet zonder meer bij het oordeel of gevoelen van eerst genoemde kerkeraad aansluiten, maar zich een zelfstandig oordeel vormen, mede door samenspreking met de desbetreffende dienaar des Woords.
b. De classis zal alleen dan tot afzetting van een dienaar des Woords mogen besluiten en de door de particuliere synode aangewezen deputaten alleen dan daaraan hun medewerking en goedvinden mogen verlenen, nadat de classis zich ervan heeft vergewist, mede door samenspreking met de desbetreffende dienaar des Woords, dat zich sedert de schorsing bij hem geen kentering ten goede heeft voorgedaan.
4. De kerkelijke vergaderingen zullen in geval van afwijking van de leer alleen dan tot een maatregel van schorsing of afzetting mogen besluiten, wanneer zij tot het oordeel gekomen zijn, dat de dienaar des Woords ten aanzien van een gewichtig punt van de leer klaarblijkelijk ingaat tegen de Heilige Schrift en daardoor op een voor haar niet toelaatbare wijze de enigheid van het geloof en belijden aantast. 5. Ten aanzien van besluiten tot schorsing en afzetting geldt, niet minder dan van andere besluiten van de kerkelijke vergaderingen, het in artikel 31 lid 2 (en 4) en artikel 32 bepaalde omtrent de mogelijkheid — en in sommige gevallen de verplichting — tot het indienen van een appèlschrift of een verzoek om revisie.

G. Als bepalingen bij artikel 123 lid 4 van de kerkorde worden de volgende richtlijnen vastgesteld:
Richtlijnen bij de toepassing van artikel 123 lid 4 van de kerkorde.
1. Als richtlijnen bij de toepassing van artikel 123 lid 4 van de kerkorde zijn in de eerste plaats te beschouwen de richtlijnen door de generale synode van Zwolle 1977/1 979 vastgesteld ten aanzien van bezwaarschriften van kerkleden tegen de leer van hen die de naam van een dienaar hebben behouden en geacht moeten worden in dienst van de gezamenlijke kerken te staan (acta art. 71).
2. De hierboven onder 1. bedoelde richtlijnen gelden mutatis mutandis óók, wanneer het bezwaar tegen de leer wordt ingediend door kerkeraden, classes en particuliere synoden.
3. Bij afwijking van de gezonde leer kunnen maatregelen van schorsing en afzetting uitsluitend door de generale synode worden genomen.
4. Wanneer er bedenkingen zijn gerezen tegen de levenswandel van de in artikel 123 lid 4 bedoelde personen, zal de kerkeraad van de gemeente waartoe zij als lid behoren — indien hij deze bedenkingen na een eerste onderzoek niet ongegrond bevindt — zich ter zake wenden tot de classis. Deze zal, na de deputaten onder wier toezicht zij gesteld zijn, te hebben gehoord het recht hebben de maatregel van schorsing te nemen, evenwel niet zonder medewerking en goedvinden van de door haar particuliere synode aangewezen deputaten. De maatregel van afzetting kan uitsluitend door de generale synode worden genomen.

H. deputaten wordt hartelijk dank gezegd voor hun arbeid.

Opmerking: Het vetgedrukte onder A. en C. en D. is bedoeld om de wijzigingen die voorgesteld worden, te markeren.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 februari 1979

Kerkinformatie | 24 Pagina's

Officiële mededelingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 februari 1979

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken