Bekijk het origineel

Salaris- en pensioenadvies medewerkers in kerkelijke dienst.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Salaris- en pensioenadvies medewerkers in kerkelijke dienst.

NIET van toepassing voor predikanten en kosters.

4 minuten leestijd

INLEIDING.
Het advies is als volgt Ingedeeld:
A. Salarisschaal per 1 januari 1979;
B. Inhoudingen op het salaris;
C. Emolumenten;
D. Pensioenregeling;

A. BRUTO-SALARIS PER MAAND PER 1-1-1979.
(Verdere info zie tabel in origineel)

B. INHOUDINGEN OP SALARIS.
1. Woninghuur:
Indien de medewerker een huis bewoont, dat eigendom is van de kerk, dient een inhouding te worden toegepast van 12% over de som van salaris en vakantiegeld (= 12,96% van het bruto-salaris).
Indien de werkelijke huurwaarde van het huis lager is dan de bovenbedoelde inhouding, dient de inhouding te worden bepaald door taxatie van de huurwaarde.
2. Pensioenpremie:
Indien voor de medewerker in kerkelijke dienst een pensioenvoorziening getroffen is volgens het 'Pensioenreglement voor medewerkers in algemene dienst van de Gereformeerde Kerken' (zie hoofdstuk D) dient op het salaris het volgende te worden Ingehouden. Het inhoudingspercentage Is 11,7%; de franchise bedraagt ƒ 164,97 per maand. De inhouding is dus 11,7% over (salaris + vakantiegeld minus de franchise). Berekening premie-inhouding per maand: 12,636% van het bruto-salaris, en dat bedrag verminderen met ƒ 164,97
3. De wettelijke inhoudingspercentages sociale verzekeringen voor de werknemers (voor zover van toepassing).

C. EMOLUMENTEN.
Boven de genoemde salarissen behoren de volgende emolumenten te worden verstrekt:

1. Vakantiegeld:
8% van het bruto-jaarsalaris, alsmede ƒ 145,— per jaar voor ieder kind waarvoor recht bestaat op kindergeld (kinderbijslag). De telling van het aantal kinderen geschiedt in dit verband op dezelfde wijze als voor kindergeld/ kinderbijslag. De uitbetaling van vakantiegeld is een wettelijke verplichting. Het totaal van de vakantie-uitkering dient op grond van wettelijke bepalingen minimaal ƒ 1.957,— per jaar te bedragen voor een tenminste 23-jarige bij een volledige dagtaak.
2. Kindergeld:
Indien de medewerker niet in loondienst is en daardoor voor zijn eerste en tweede kind geen kinderbijslag ontvangt van de Raad van Arbeid volgens de kinderbijslagwet loontrekkenden, dient de kerk kindergeld voor deze kinderen te verstrekken tot hetzelfde bedrag als anders door de Raad van Arijeid zou zijn uitgekeerd (zonder de zgn. 'opslag') voor het eerste kind ƒ 54,86 per maand of indien geboren in 1979 ƒ 27,43 per maand; voor het tweede kind ƒ 117,— per maand.
3. Tegemoetkoming premie ziektekostenverzekering:
Aan de medewerkers die niet verplicht verzekerd zijn ingevolge de Ziekenfondswet, dient jaariijks een tegemoetkoming te worden verstrekt, ten behoeve van de verzekering tegen ziektekosten. Het netto-bedrag is gebaseerd op de interimregeling ziektekosten van het Rijk.
Voor 1979 is de netto-tegemoetkoming:
- voor ongehuwden ƒ 727,20 (ƒ 60,60 per maand)
- voor gehuwden ƒ 1.454,40 (ƒ121,20 per maand)
alsmede ƒ361,20 (per maand ƒ 30,10) voor ieder studerend of invalide kind tussen de 16- en 27-jarige leeftijd, waarvoor door de medewerker verzekeringspremie wordt betaald.
De loonbelasting en de eventueel te betalen premie AOW/AWW over de netto-uitkering komen voor rekening van de werkgever.
4. Compensatie premies:
Voor degenen op wie de sociale wetgeving van toepassing is:
volledige compensatie van het bedrag aan premie AOW en AWW, dat de medewerker moet betalen over de inkomsten die hij van de kerk ontvangt. Maximumbedrag van de vergoeding ƒ 5.230,—.

Voor hen op wie de sociale wetgeving niet van toepassing is:
volledige compensatie van het bedrag aan premie AOW, AWW, AKW, AWBZ en AAW, dat de medewerker moet betalen over de inkomsten die hij van de kerk ontvangt. Maximum-bedrag van de vergoeding ƒ8.336,—.

D. PENSIOENREGELING.
Aanbevolen wordt om voor de medewerkers in kerkelijke dienst van 25 jaar of ouder en de jongere gehuwde mannelijke medewerkers een pensioenverzekering af te sluiten op basis van het 'Pensioenreglement voor medewerkers in algemene dienst Van de Gereformeerde Kerken in Nederiand'. De tekst van deze regeling is op aanvraag verkrijgbaar bij het Algemeen Secretariaat Gereformeerde Kerken (afdeling personeelszaken), Postbus 202, 3830 AE Leusden.
Sedert 1-1-1978 is deze regeling ook opengesteld voor alle plaatselijke en regionale medewerkers in dienst van de Gereformeerde Kerken, classes of particuliere synoden.
De kerken (en classes en P.S.'n) wordt dringend verzocht om voor hun medewerkers zich aan te melden voor deze regeling, om op deze wijze te bewerkstelligen dat voor alle kerkelijke medewerkers, ongeacht bij welke kerkelijke instantie zij in dienst zijn, éénzelfde pensioenregeling geldt.
De dienstjaren worden vanaf de datum van eerste premiebetaling meegeteld voor de bepaling van het pensioen. De regeling kent bij een maximaal aantal dienstjaren van 40 een ouderdomspensioen toe van 70% van het gemiddelde salaris over de laatste twee kalendenaren onder inbouw van 80% van de AOW-uitkering.
De premie bedraagt 24% waarvan 11,7% minus een franchise door de werknemer wordt betaald.
Op ingegane pensioenen wordt, voorzover de middelen toereikend zijn, een toeslag gegeven.
De verzekering van deze regeling wordt uitgevoerd via het pensioenfonds 'Samenbinding'.
Aanmelding te zenden aan afdeling personeelszaken van het Algemeen Secretariaat

Een handleiding voor de toepassing van het salaris- en pensioenadvies is op aanvraag verkrijgbaar op de afdeling personeelszaken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 mei 1979

Kerkinformatie | 28 Pagina's

Salaris- en pensioenadvies medewerkers in kerkelijke dienst.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 mei 1979

Kerkinformatie | 28 Pagina's

PDF Bekijken