Bekijk het origineel

De diakonie van Zuurendonk heeft zich er goed doorheen geslagen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De diakonie van Zuurendonk heeft zich er goed doorheen geslagen

10 minuten leestijd

Wel eens in Zuurendonk geweest? ’t Is een landelijk gelegen plaatsje in Midden-Nederland. De landbouw is nog een belangrijk middel van bestaan, naast wat kleine industrie, maar veel Zuurendonkers zijn forens. Zij hebben er in de laatste jaren een huis gekocht, om ’fijn buiten te wonen’, en reizen nu elke dag op en neer naar hun werk in de Randstad. Tot een jaar of twaalf geleden was Zuurendonk een overzichtelijk dorp. Zou je er over heen vliegen, dan is dat goed te zien. Midden in de dorpskern staat de oude hervormde kerk. Daar omheen is de nieuwbouw van de grond gekomen, nogal wat premie-koopwoningen, een enkele flat, maar ook duurdere koophuizen. De uitbreiding gaat nog steeds voort. Voor de nieuwe wijk Duyvecamp is het grondwerk bijna klaar. Hoe landelijk gelegen ook, de hedendaagse maatschappelijke problemen gaan aan Zuurendonk niet voorbij. Het grootste bedrijf ter plaatse, de meubelfabriek Vurenhout, wordt met sluiting bedreigd. Daardoor dreigen tachtig mensen werkloos te worden. Er zijn problemen met de jeugd — vandalisme, druggebruik en dergelijke. Vermoed wordt dat er onder de ’nieuwkomers’ nogal wat mensen zijn die kampen met eenzaamheid. Er wonen zo’n 150 buitenlandse werknemers, door tuinders aangetrokken.

Sinds de Zomerconferentie op 25 en 26 mei weten in ieder geval ruim 160 diakenen waar Zuurendonk ligt. Sterker nog, ze hebben er twee dagen gewoond en zijn er erg actief geweest in de plaatselijke samenleving: als diaken, burgemeester of wethouder, bestuurslid van de stichting jeugdwerk, lid van de werkgroep buitenlandse werknemers, medewerker van het industrie-pastoraat, lid van de Rotary, bestuurslid van de maatschappelijke dienstverlening … Voor anderen spreken we misschien in raadselen. De oplossing is dit. Het programma voor de Zomerconferentie 1979 was opgesteld rond een zogenaamd simulatiespel. De bedoeling daarvan is om de alledaagse werkelijkheid, met al z’n problemen èn mogelijkheden, na te spelen en zo te ontdekken hoe in die werkelijkheid vraagstukken kunnen worden aangepakt. Voor deze gelegenheid was de realiteit — in het bijzonder van het diakonale werk in de samenleving — ’vertaald’ naar het dorp Zuurendonk, ontsproten aan de breinen van het werkgroepje dat de zomerconferentie heeft voorbereid. Belangrijk aandeel daarin hadden Daan van Heere (staflid van de Raad voor de zaken van Overheid en Samenleving, ROS) en Roel Wasterval (staflid van het provinciale hervormde bureau in Schiedam).

Een belangrijke plaats in Zuurendonk was voorbehouden aan de hervormde diakonie. Die had als opdracht een werkplan op te stellen, zo goed mogelijk rekening houdend met de eigen wensen èn de vragen van andere groepen in Zuurendonk (de al genoemde maatschappelijke dienstverlening, het jeugdwerk, enz. enz.).

Iedere deelnemer aan de Zomerconferentie werd een bepaalde functie toebedeeld, waarin zij of hij zich naar hartelust kon inleven en uitleven.

Groepen op een rij

We zullen de verschillende groepen/functies even de revue laten passeren.

De hervormde diakonie — De diakenen vergaderen vier keer, nabootsing van de maandelijkse diakonievergaderingen van maart, april, mei en juni. Het is de bedoeling dat in de laatste vergadering een werkplan wordt opgesteld voor het seizoen september ’79 — juni ’80.

Uit de opdracht: ’De tijd tussen de vergaderingen door wordt door u gebruikt om de vergaderingen zo goed mogelijk voor te bereiden. De verschillende groepen uit de Zuurendonkse samenleving kunnen zich dan laten horen. Het hangt van uw beleid af of ze ook welkom zijn op de diakonie-vergaderingen. ’Intussen wordt de diakonie ook bestookt met ingekomen stukken, vragen van gemeenteleden en dergelijke.

De omvangrijkste taak van de diakonie is het bejaardenwerk. Verder zijn de diakenen betrokken bij het jeugdwerk en de maatschappelijke dienstverlening. Op het gebied van het werelddiakonaat heeft de diakonie een eigen (klein) project, ’aangebracht’ door een gemeentelid.

De diakonie heeft een vermogen van zes ton.

Diakonaal consulent/Provinciale Diakonale Commissie — Gevestigd te Appeldam en op afroep beschikbaar voor advies. Hij kan overigens ook ongevraagd bij de diakonie aankloppen.

Stichting open jeugdwerk — Deze heeft als opdracht twee problemen op te lossen. Het eerste is de opvang van drug verslaafde jongeren in een boerderij. Voor een sluitende financiering is er nog ƒ 45.000 nodig. Tweede vraagstuk: een soos starten in het jeugdgebouw van de hervormde gemeente — eigenaar daarvan is de diakonie. Voor deze voorziening is er behalve de ruimte ƒ 30.000 nodig. Gevraagd wordt ook ’flink aan de bel te trekken omdat het wezenlijke problemen betreft’.

Werkgroep buitenlandse werknemers — Die heeft als taak vrijwilligers te zoeken om taallessen te geven aan enkele tientallen Marokkanen. Bovendien is er geld nodig voor de huur en inrichting van een zaaltje om deze taallessen te kunnen geven, ƒ 20.000.

Maar de werkgroep heeft nog meer pijlen op de boog: een jeugdclub voor Marokkaanse kinderen, 2000 gulden nodig, het organiseren van ontmoetingen van buitenlandse gezinnen en voorlichtingsavonden voor Nederlanders. ’Van u wordt verwacht aan de oplossing van bovenstaande problemen te werken.’

Medewerkers Vurenhout — Binnenkort staan er tachtig man op straat. De werkgroep DISK (Dienst Industriële Samenleving van de Kerken) bezint zich op de vraag wat de kerken zouden kunnen doen. ’Met de eerste opzet van een plannetje gaat u naar de kerken. Binnen de hervormde kerk zou zo’n gesprek met de diakonie moeten worden opgevoerd.’

Projectgroep werelddiakonaat — Deze moet een plan uitwerken om de gemeente meer bij het werelddiakonaat te betrekken en ermee naar de diakonie gaan. Misschien kan er ook een diaken in deze werkgroep meedoen …

Maatschappelijke dienstverlening — Met de kerken wordt overleg gevoerd om vrijwillige hulpverlening op te zetten naast de beroepsmatige hulp, die te lijden heeft onder de financiële beperkingen. De gereformeerde diakonie heeft een tiental vrijwilligers aangemeld. Nu moet de hervormde nog over de brug komen. Bovendien is er behoefte aan gastgezinnen voor mensen, die om welke redenen ook een poosje uit huis moeten. En de stichting zit met de vraag: weet men in de kerken wel voldoende af van ons werk, is er wel voldoende contact?

Rotary — Er is 10.000 gulden bijeengebracht voor een soos voor alleenstaanden. Die soos is er echter nog niet: hoe komen we aan adressen van alleenstaanden? Waar vinden we een geschikte ruimte voor de soos? Waar halen we de vrijwilligers vandaan om de soos te leiden? Hoe zetten we een programma op?

College van B & W — Dit heeft heel wat te regelen: de opvang van Vietnamese bootvluchtelingen, in totaal 31 personen, in Zuurendonk; een oplossing proberen te vinden voor de jongeren-problematiek; een inspraakprocedure opzetten voor de nieuw-bouwwijk Duyvecamp; een ton verdelen voor experimenten in het welzijnswerk. Ga daar maar aan staan.

De Zuurbode — Dit is hèt huis-aan-huisblad in Zuurendonk en omstreken. Sommigen noemen het de Zeurbode. De redactie is vrij om overal groot en klein nieuws vandaan te halen. Het eerste nummer van de Zuurbode ligt al klaar. Regelmatig moeten nieuwe edities verschijnen.

Laten we tenslotte de spelleiding niet vergeten. Die houdt de grote lijn in de gaten, stuurt de stukken rond, reageert op brieven van de verschillende groepen en kan voor hoogst onverwachte gebeurtenissen zorgen. (Zo heeft de diakonie een boerderij in eigendom, die binnenkort voor een fors bedrag onteigend zal worden. Ware het niet dat dit pand plotseling tot de grond toe afbrandt… En de ton, die B & W na veel wikken en wegen heeft verdeeld, wordt in het kader van de bezuinigingen plotseling teruggebracht tot 75.000 gulden …)

Spel of werkelijkheid?

Het mag dan spel heten, de werkelijkheid dringt er voortdurend in door. Een veelheid van ingekomen stukken, een manier van vergaderen die niet altijd even effectief is, plannen maken en die weer op de helling (moeten) zetten omdat er nieuwe ontwikkelingen zijn, zorgen om het (soms vele) geld, contacten met zulke uiteenlopende groepen … Echter ook: onverwachte creativiteit in nieuwe situaties, het hoofd boven de stroom van vergaderstukken houden, er in slagen een werkplan op te stellen …

De deelnemers doen ervaringen op, waaruit ze hun les hebben getrokken voor het diakonale werk in de praktijk van de gemeente en samenleving.

Als voorbeeld geven we de conclusies van twee groepen diakenen.

De eerste:

— Goede informatie aan de gemeenteleden en anderen over je werk is noodzakelijk.

— Als diakenen moet je de taken verdelen èn je aan die taakverdeling houden.

— De taken moet je naar volgorde van belangrijkheid rangschikken, met andere woorden: prioriteiten stellen en die ook zoveel mogelijk volgen.

— Als je gaat samenwerken met anderen moet je er vanaf het begin op attent zijn dat doublures worden voorkomen.

— Je moet als diakonie gebruik maken van de media — kerkblad, plaatselijke pers, misschien plaatselijke radio en tv, etc.

— Gemeenteleden inschakelen.

— Als het mogelijk is meer dan één per soon met een bepaalde taak belasten om moedeloosheid te voorkomen.

— De diakonie mag geen geïsoleerde groep zijn — goede contacten onderhouden met kerkeraad, gemeente en groepen/organisaties in de samenleving.

— Diakonaat pastoraat apostolaat niet scheiden.

De slotsom van de tweede groep:

— Nieuwe diakenen gericht vragen, anders gezegd voor een duidelijk stuk werk, bijv. werelddiakonaat, jeugd, ouderen, samenlevingsvragen.

— Nieuwe diakenen niet alleen goed inwerken, maar ook ’blijven bemoedigen’. Je moet elkaar in ’t oog houden.

— Gemeente bewust maken van ’t diakonale werk en daarin betrekken door: gemeenteleden in werkgroepen halen en aanspreken op hun kennis en ervaring, gemeenteleden inschakelen bij praktisch werk.

— Uit de veelheid van vragen om (financiële) ondersteuning een goede keus maken, bijvoorbeeld via een advies van de diakonaal consulent.

— De taken binnen het college verdelen en de uitvoering van die taken goed bewaken.

— Regelmatig verantwoording afleggen aan kerkeraad en gemeente.

Uit tal van reacties blijkt, dat we de Zomerconferentie geslaagd mogen noemen. Niet alleen omdat het spel goed gespeeld is en de deelnemers en organisatoren twee goede dagen in De Leeuwenhorst hebben meegemaakt. Maar juist omdat iedereen veel van el kaar heeft geleerd, dat direct bruikbaar is in het diakonale werk, alle andere dagen van het jaar.


Triest ongeval

Tijdens de Zomerconferentie heeft zich een triest ongeval voorgedaan. Twee diakenen uit Amsterdam waren betrokken bij een auto ongeluk vlak bij De Leeuwenhorst, op weg naar de jaarlijkse ontmoeting. Diaken Ch. Gorlee overleefde het ongeluk niet. Diaken ?. A. Salzmann-Luking werd ernstig gewond in het ziekenhuis opgenomen.

De deelnemers aan de Zomerconferentie hebben blijk gegeven van hun verslagenheid om het gebeurde.

God sta de familie van diaken Ch. Gorlee bij in hun onvoorstelbare verlies. Mevrouw ?. A. Salzmann-Luking bidden wij toe dat Hij haar mag leiden op de weg naar herstel.


In de afgelopen tijd zijn we op indringende manier geconfronteerd met de problemen van de christenen in Turkije. Velen vluchten voor de onderdrukking en zoeken toevlucht in het Westen, ook in Nederland. In drie artikelen willen we proberen de nodige achtergrondinformatie te geven, om tot een goede beoordeling van de situatie te komen.

Hein Jansen interviewde een Armeense christen, die met zijn gezin in 1977 een verblijfsvergunning kreeg.

Theo van der Voort beschrijft in grote lijnen de geschiedenis van de verschillende christelijke godsdiensten in Turkije.

Jan van Doggenaar laat ien hoe de Wereldraad van Kerkenin het algemeenis betrokken bij de hulpverlening aan vluchtelingen.

Eén zin halen we nu vast naar voren: ’De christenen in Turkije hebben hel moeilijk en de situatie verslechtert nog steeds.’

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 augustus 1979

Diakonia | 40 Pagina's

De diakonie van Zuurendonk heeft zich er goed doorheen geslagen

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 augustus 1979

Diakonia | 40 Pagina's

PDF Bekijken