Bekijk het origineel

Werkbegeleiding ambtsdragers komt nu toch van de grond

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Werkbegeleiding ambtsdragers komt nu toch van de grond

Taakgroep pastoraat van start

5 minuten leestijd

Ze sturen je zo maar het bos in. . . Van veel nieuw benoemde ambtsdragers hebben we deze klacht gehoord. Dat was op een drietal ontmoetingsdagen in het Dienstencentrum in Leusden. Voor deze ontmoetingsdagen was zeer veel belangstelling. En dit was op zichzelf al een teken aan de wand. Veel nieuwe ambtsdragers zaten met hun opdracht verlegen. Ze wisten niet goed, wat ze er mee moesten doen.

In de gesprekken kwamen natuuriijk vragen naar voren. Veel voorkomende vraag was deze; Hoe breng je veranderingen tot stand in het gemeenteleven? In veel gemeenten groeit immers het inzicht, dat er iets zou moeten gebeuren. De jeugd doet niet zo enthousiast mee. Vaak is er het gevoel, dat het kerkelijk leven in een sleur verder gaat. Maar veranderen, er voor zorgen, dat het beter gaat, hoe doe je dat eigenlijk?
Daarnaast bleek er behoefte aan 'werkbegeleiding' te zijn. Wanneer iemand als ouderiing of diaken is benoemd, blijkt er vaak niet eens een instructie te zijn. Ook bleek, dat er onduidelijkheden waren over de doelstelling van het huisbezoek. Je weet vaak niet eens, hoe je dat huisbezoek doen moet!
Al dit soort opmerkingen vormden de achtergrond van de klacht, die we op deze dagen heel vaak gehoord hebben: Ze sturen je zomaar het bos in . . .

Wie wijst je de weg?
Met de opmerkingen van deze ouderiingen en andere pastorale werkers zaten we in de 'taakgroep volwassenenpastoraat' wel wat veriegen.
Immers wijzelf kunnen ook nog niet zoveel uitrichten. We bestaan nog maar pas en we hebben zelf ook weinig ervaring.
Toch hebben we de indruk, dat er wat gebeuren moet op het terrein van wat wel eens genoemd wordt de 'in-service training'. Vandaar dat we maar vast begonnen zijn, ook al stelt het eerst nog niet zoveel voor. Maar misschien zal het blijken, dat we toch het begin van een goede weg gevonden hebben.
En dan zal in de toekomst dit kleine begin wel uitgroeien tot een meer soliede onderneming.
Op drie fronten zijn we bezig geweest.

Informatie op papier
We zijn druk doende met het verschaffen van informatie op papier. Zojuist is uitgekomen de brochure 'Natuuriijk horen de gehandicapten erbij...'. Deze brochure is geschreven voor ds. J. v. d. Berg, J. v. Luit en drs A. VerkuyI. Zij handelt over het pastoraat aan lichamelijk gehandicapten en hun naasten. En zij is te bestellen bij het Algemeen Diakonaal Burau te Leusen.
Andere publicaties zijn in een min of meer vergevorderd stadium van vooriDereiding. Zo zal in de nabije komst een geschrift verschijnen van de hand van dr. Goedhart, dat als titel draagt: 'Menselijk omgaan met elkaar'.
Hierin geeft hij een paar vuistregels voor al die situaties, waarin mensen met elkaar moeten spreken, die een diepgaand verschil van mening hebben. In deze tijd lijkt ons dit geen overbodige luxe. Ook zijn we op de een of andere manier bepaald geworden bij de pastorale problematiek van de militairen. Het blijkt, dat veel militairen, niet alleen door de uitspraken van de synode over kernbewapening, maar ook door het algemene beeld, dat huns inziens de bevolking van de krijgsmacht heeft, het gevoel krijgen, dat zij in de gemeente in een isolement leven en dat zij eigenlijk niet gewenst zijn. Tenslotte willen we in de toekomst nog werken aan een instructie voor de ouderling.

Informatie op conferenties
Omdat we goede contacten hebben met het toerustingscentrum bleek het mogelijk om in onderiing overieg in Leusden ook een aantal conferenties voor pastorale werkers te 'plannen'. Er komt een tweedaagse conferentie voor ouderiingen en andere kerkeraadsleden.
Ook komt er een conferentie voor ouderiingen en andere pastorale werkers over het thema 'Anders dan het huwelijk'. Tenslotte zijn er in het Dienstencentrum ook nu weer de oriëntatiedagen voor nieuw benoemde ambtsdragers.

Rechtstreekse informatie op het grondvlak
Het toerustingscentrum heeft een cursus voor ambtsdragers uitgegeven. In zes avonden plus een vrijdagavond annex zaterdagmorgen worden onderwerpen besproken als: wat moet een ambtsdrager weten?, samenspel tussen ouderlingen en diakenen, praktische vragen rond het huisbezoek, oriëntatie op de burgeriijke samenleving, het planmatig werken op de kerkeraad en: wat doen we met deze cursus in de praktijk?
Deze cursus kun je niet zomaar als leesmateriaal bestellen. De bedoeling is, dat hij besproken wordt in groepen van 12-20 personen met een gespreksleider. Wie er meer van wil weten, kan informaties inwinnen bij het toerustingscentrum, postbus 202, 3830 AE Leusden of telefonisch: 033-43244.
We hopen, dat deze cursus een goede ingang mag vinden bij de plaatselijke gemeenten. We hopen ook dat op deze manier de contacten tussen de plaatselijke gemeenten enerzijds, het toerustingscentrum, resp. de taakgroep pastoraat anderzijds steeds duidelijker mogen worden.

Toekomst
Ons ideaal is, dat er naast de landelijke taakgroep ook op provinciaal niveau werkgroepen mogen ontstaan, In sommige regio's zijn ze er al. Ze hebben verschillende namen. 'Toerusting en Vorming' heten ze in de ene provincie. Taakgroep Pastoraat' in de andere.
Dan zou de landelijke taakgroep zich gedragen kunnen weten door een netwerk van provinciale verbanden, die 'trainers' en andere gespreksleiders zou kunnen opleveren in regionaal verband.
Momenteel is het nog niet zover. Maar grote zaken moeten klein beginnen. En wanneer óver een paar jaar kerkeraden bezig zijn met het werven van nieuwe ambtsdragers, dan hopen we, dat ze met een vrijmoedig hart kunnen zeggen: 'Je ziet er misschien tegenop, maar we zullen je aan alle kanten helpen. Er zijn goede manieren van werkbegeleiding. We sturen je echt niet zo maar het bos in'.
Om er aan mee te werken, dat het zover mag komen, wil ook de taakgroep pastoraat zich van harte inzetten.

Dr. Rinzema te Soest heeft zitting in de taakgroep volwassenen pastoraat van het (overkoepelende) deputaatschap Gemeenteopbouw.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 september 1979

Kerkinformatie | 32 Pagina's

Werkbegeleiding ambtsdragers komt nu toch van de grond

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 september 1979

Kerkinformatie | 32 Pagina's

PDF Bekijken