Bekijk het origineel

Gereformeerde Mannenbond anno 1979

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Gereformeerde Mannenbond anno 1979

Toerustingswerk dat meer kerkelijke erkenning vraagt

5 minuten leestijd

In september 1964 zond de toenmalige voorzitter van de Gereformeerde Mannenbond een telegram aan alle leden, waarvan de inhoud luidde:
'berusten niet in langzame daling ledental — willen verlies omzetten in winst — hebben de komende winter tot propagandaseizoen verklaard — gaan grootscheepse actie voeren — rekenen op uw hulp —'.
Deze woorden van ds. A. I. Koffeman (voorzitter van 1962-1970) hebben na 15 jaar nog niets aan betekenis ingeboet. Er zijn thans 148 verenigingen met ongeveer 2400 leden. Jarenlang is er een ledendaling geweest. In het laatste verslag kon de secretaris echter constateren, dat het ledental vrijwel stabiel gebleven is. Zou dit een kentering betekenen? We hopen het. Maar dan hebben we wel de hulp en de bezieling vanuit de gemeenten nodig.
Wat doen onze meerdere vergaderingen?
Allereerst rekenen we op medewerking van ambtsdragers. We moeten helaas constateren, dat we over het algemeen weinig steun ondervinden voor ons mannenwerk bij velen van onze predikanten en kerkeraadsleden.
Ook van de Generale Synode hadden we graag wat steun in de rug.

Is er een oplossing?
We weten het: een synode en zelfs een kerkeraad kunnen niets beginnen, wanneer er in de kerkelijke gemeenten geen leden meer zijn, die met een brandend geloof het mannenwerk willen, erin meeleven, ervoor bidden en wier meeleven en voorbeden stimuleren tot meedoen. De Gereformeerde Mannenbond zal dèn ook niet op de fles gaan, als de leden van de plaatselijke verenigingen dat niet willen. Dat laatste kunnen zij bewijzen door hun eigen vereniging in stand te houden en deze telkens te helpen verjongen en versterken. Maar daarnaast — drs. A. J. de Bakker wees daarop in zijn openingswoord op de ontmoetingsdag in 1978 — zouden onze meerdere vergaderingen het vrouwen- en mannenwerk, evenals de catechisaties, moeten beschouwen als kerkelijk werk. Op de Europese conferentie voor mannenverenigingen in Straatsburg, bleek ons nog eens dat dit bij vele protestantse kerken in het buitenland het geval is! Een gedachte, die onze kerkelijke vergaderingen onzes inziens serieus moeten overwegen en ter harte nemen.

Wat doet de Gereformeerde Mannenbond?
De Mannenbond helpt met raad en daad alle plaatselijke verenigingen en clubs, die bij de bond aangesloten zijn. Hij doet dit onder meer via het bondsorgaan 'Opdracht en Dienst', waarvan de redactie in goede handen is bij ds. K. J. Schaafsma uit Utrecht, de vroegere actuarius van de Generale Synode.
Regelmatig verschijnen in dit blad bijvoorbeeld bijbelschetsen, waarvan de verenigingen dankbaar gebruik maken.
Voorts helpt de Mannenbond de clubs aan studiemateriaal. De laatst verschenen schetsenbundel 'Spreek Heer, Uw gemeente hoort' had een goede aftrek en wordt nog steeds gebruikt. De predikanten M. P. van Dijk, Schaafsma en Wentsel tekenden voor de schetsen over het Nieuwe Testament, met dr. Vlaardingerbroek mocht ik de schetsen over het Oude Testament, en met dr. Weijland die over de kerk en haar belijdenis verzorgen. Bij het bondsbureau (J. C. van der Graaf, Collegiantenstraat 81, Rijnsburg, tel. 01 718-201 50) is deze schetsenbundel nog verkrijgbaar. U kunt daar ook alle inlichtingen over de Mannenbond krijgen die u maar wenst.

Ontmoetingsdagen en toerusting
Jaarlijks vindt een landelijke ontmoetingsdag plaats; op zaterdag 20 oktober a.s. trekken we naar Ommen. Daar zal ds. F. de Jong spreken over de veranderingen die zich in de kerk voordoen vanwege stroomversnellingen in de samenleving.
In verschillende provincies worden afdelingsen kringvergaderingen belegd. Groningen spant hierin de kroon met een jaarlijks terugkerende stampvolle Stadsparkkerk en een uitstekend programma.
In nauwe samenwerking met de Mannenbond organiseert bovendien de stichting Hoogerheide al meer dan veertien jaar toerustingswerk in onze kerken. Hoogerheide heeft cursussen te bieden voor zowel ambtsdragers als gemeenteleden. De 650 ambtsdragers die zich in het vorige seizoen door Hoogerheide lieten vormen kwamen uit ongeveer 25 plaatsen. De cursus voor gemeenteleden trok ook enkele honderden deelnemers.
Waarover het op die avonden gaat? Bij ds. J. Berger in Nunspeet — die het bureau van Hoogerheide beheert — is een volledig antwoord op die vraag te krijgen. Ik wil volstaan met het noemen van drie cursussen. 'Christen zijn in de wereld' bracht ter sprake: wie zijn wij? wat geloven wij? hoe leven wij? 'Geloofsrecht' ging over:... in de kerk,... in het gezin,... in het dagelijks leven. En tenslotte was er een serie over 'Hoe zie ik mijn doop, mijn geloofsbelijdenis, mijn avondmaalsviering?'
Met veel fouten en gebreken poogt de Mannenbond onder de zegen van God allerlei verenigingen en gespreksgroepen te helpen in dit zo belangrijke toerustingswerk ten dienste van onze kerken.

Verleden — heden — toekomst
Bij het 25-jarig bestaan van de Mannenbond werd een gedenkboek uitgegeven onder het motto: Tandem fit surculus arbor' (Tenslotte werd het struikje een boom). Een aardige woordspeling op ds. C. J. van der Boom, die van 1922-1939 de eerste voorzitter van de Mannenbond was. In onze tijd zou je kunnen zeggen: 'de boom is weer een struik geworden !'. Moge het in de toekomst zó zijn, dat ze opnieuw uitgroeie tot een boom, in welks takken de vogelen des hemels kunnen nestelen (Matth. 13:32); die elke maand vrucht draagt en waarvan de bladeren tot een geneesmiddel zijn (Ez. 47:12).
Heel concreet betekent dit in onze dagen dat alle betrokkenen de handen ineen moeten slaan. Laten die verenigingen, die geen lid zijn zich bij ons aansluiten! Alleen kunnen we het niet. We hebben aller hulp en toewijding dringend nodig. En wij bidden met de woorden van ons bondslied: O, God, maak Gij ons trouw! Maak Gij ons sterk! En wil ons toebereiden om voor Uw glorie, voor Uw eer. Uw Koninkrijk te strijden.

Dr. B. van Oeveren te Rijnsburg is dit voorjaar voorzitter geworden van de Gereformeerde Mannenbond.


Fotobijschrift:
Dr. B. van Oeveren, predikant te Rijnsburg.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 oktober 1979

Kerkinformatie | 32 Pagina's

Gereformeerde Mannenbond anno 1979

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 oktober 1979

Kerkinformatie | 32 Pagina's

PDF Bekijken