Bekijk het origineel

Wat besloten de synoden, samen op weg?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Wat besloten de synoden, samen op weg?

5 minuten leestijd

Hieronder volgen de (verkort weergegeven) besluiten van de gezamenlijke vergadering van de hervormde en de gereformeerde synoden. Deze besluiten worden pas van kracht als beide synoden er ook afzonderiijk mee hebben ingestemd. De gereformeerde synode zal dit vermoedelijk deze maand al afhandelen.

Brief aan kerken en gemeenten
De gezamenlijke moderamina hebben de opdracht gekregen een brief te schrijven aan alle kerken en gemeenten met daarin
- de oproep voort te gaan op de weg van vernieuwing en eenheid;
- bemoediging aan allen die zich hebben ingezet om het eenwordingsproces te bevorderen;
- bevestiging van hen die de gevonden eenheid wensen te verdiepen;
- aansporing van allen die tot nu toe achterbleven.

Onderzoek wenselijkheid catechetisch geschrift
Op initiatief van de twee Zeeuwse afvaardigingen kreeg de Raad van Deputaten Samen op Weg de opdracht om te onderzoeken of het wenselijk en mogelijk is om een catechetisch geschrift voor de gemeente te laten verschijnen.
Daarin zou plaats moeten worden ingeruimd voor een actueel belijden en voor de opdracht die hervormden en gereformeerden als kerk van Jezus Christus tegenover de huidige maatschappij hebben.
Overigens, tot de opdrachten die SoW drie jaar geleden kreeg en die verlengd werden omdat de raad ze nog niet of nog slechts gedeeltelijk kon uitvoeren, behoort het samenstellen van een geschrift met enkele grondlijnen van het belijden, om de gemeente mee te dienen In de uitdagingen en aanvechtingen van deze tijd.

Meer personeel voor Samen op weg?
De beide moderamina kregen opdracht om met de raad van deputaten SoW in overleg te treden over de personeelsbezetting. De fase waarin het eenwordingsproces verkeert vraagt om de inzet van meer mensen, overwoog de vergadering. Of en hoe dat gerealiseerd kan worden moet in het genoemde overieg duidelijk worden.

Kernen van Belijden zit op de goede weg
Met de toewijzing van de studieopdracht over ecclesiologische vragen (vragen betr. de leer aangaande de kerk) aan de werkgroep Kernen van Belijden verklaarde de vergadering zich — achteraf — akkoord. Het eerste resultaat, het werkstuk 'Samen kerk zijn in de nabije toekomst' waarvan een samenvatting stond in Kerkinformatie nr. 97 (september 1979, bIz. 14-17), kreeg instemming van de synoden. Aan de drie jaar geleden opgestelde reeks van zaken die in deze studie aandacht verdienen werd er nog een toegevoegd: de problematiek van de (hervormde) geboorteleden. De kerkeraden zal worden aanbevolen de nota's 'Samen kerk zijn . . . ' in gezamenlijke vergaderingen te bespreken.

Werkorde voor samenwerking krijgt voorrang
De werkgroep Kerkordelijke Aangelegenheden kreeg van de gezamenlijke vergadering het verzoek voorrang te geven aan het opstellen van een werkorde. Daarmee wordt bedoeld: gemeenschappelijke gedragsregels voor samenwerkende gemeenten. De kerkorden met toegevoegde bepalingen van de twee kerken wijken op heel wat onderdelen van elkaar af, zodat bij samenwerking telkens in strijd met een van beide kerkorden gehandeld moet worden. Vandaar de vraag naar een gemeenschappelijke werkorde.
Het drie jaar geleden al gevraagde nieuwe kerkordemodel kan volgens de beide synoden nog wel even wachten.
Als inleiding voor een gemeenschappelijke werkorde/kerkorde kan — zo sprak de vergadering uit — de volgende tekst dienen: De Nederiandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland: overeenkomstig haar gemeenschappelijke belijdenis openbaring van de heilige katholieke kerk, als Christus-belijdende geloofsgemeenschap gesteld in de wereld om Gods geloften en geboden te betuigen voor alle mensen en machten, geven in een gezamenlijke kerkorde regelingen voor haar leven en werken.

Regels voor samenwerking op plaatselijk vlak
Tot nu toe golden voor de samenwerking op plaatselijk vlak regels die de hervormde synode en de gereformeerde synode afzonderlijk voor hun eigen gemeenten resp. kerken hadden opgesteld.
Ter vervanging van deze afzonderiijke regelingen aanvaardde de gezamenlijke vergadering van de synoden nieuwe gemeenschappelijke richtlijnen. Na bekrachtiging door de afzonderiijke brede moderamina zullen deze worden gepubliceerd.

Classicale grenzen op elkaar afstemmen
De beide synoden besloten zich te gaan richten tot de provinciale kerkelijke vergaderingen (in onze kerken: de particuliere synoden) met het verzoek om in samenwerking met de classes de grenzen van de classicale en provncia- 1e gebieden op elkaar af te stemmen.
De generale deputaatschappen (gereformeerd) en de organen van bijstand (hervormd) krijgen opdracht te onderzoeken in hoeverre zij hun werk kunnen afstemmen op dat van het vergelijkbare orgaan van de andere kerk.
Al deze instanties zullen over hun bevindingen aan de volgende gezamenlijke vergadering der synoden (1982) moeten rapporteren.

Synoden op weg naar meer gezamenlijk beleid
De generale synoden zelf, aldus de gezamenlijke vergadering, moeten meer dan tot nu toe het geval was haar beleid op elkaar afstemmen en zorgvuldiger nagaan waar zij elkaar bij haar arbeid kunnen betrekken of gemeenschappelijk kunnen optreden. Met name zal hierbij de aandacht moeten uitgaan naar actuele kwesties op het gebied van de ethiek (oorlog en vrede, abortus, homofilie, om enkele onderwerpen te noemen, red.).

Bezinning nodig op vorm van eenheid
De raad van deputaten moet zich bezinnen op de toekomstige vormgeving van de hereniging van hervormden en gereformeerden in landelijk vertaand. De vergelijkende studie die de werkgroep kerkordelijke aangelegenheden over de beide kerkorden heeft verricht — en die thans wordt bestudeerd in eerder genoemde raad — kan daarbij wellicht een goede hulp zijn, aldus de vergadering van beide synoden.

Volgende zitting synoden in 1982
De eerstvolgende gezamenlijke vergadering van de hervormde en de gereformeerde synoden over het Samen-op-wegproces wordt gehouden in 1982. Als de moderamina van beide synoden vinden dat een gemeenschappelijk thema daartoe aanleiding geeft, kan ook tussentijds gezamenlijk worden vergaderd.

Moderamina beantwoorden brief van federaties
De brief van de gefedereerde (al samengevoegde hervormd/gereformeerde) gemeenten, waarover wij in Kerkinformatie nr. 94, mei 1979, bIz. 12 berichtten, zal door de beide moderamina in overleg met de raad van deputaten worden beantwoord.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 november 1979

Kerkinformatie | 24 Pagina's

Wat besloten de synoden, samen op weg?

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 november 1979

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken