Bekijk het origineel

Wijziging instructie deputaten P.S. ad art. 6 K.O.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Wijziging instructie deputaten P.S. ad art. 6 K.O.

3 minuten leestijd

De synode heeft kennis genomen van:
1. de door de particuliere synode van Utrecht en de particuliere synode van Friesland-Noord ingebrachte bezwaren tegen de voorgestelde instructie voor particulier-synodale deputaten ad art. 6 K.O.;
2. het rapport B 25 van deputaten voor de Kerkorde.

De synode overweegt:
de genoemde bezwaren zijn juist.

De synode besluit:
a. de voorgestelde instructie onder meer op de gewraakte punten te wijzigen en deze als volgt vast te stellen:
GEADVISEERDE INSTRUCTIE VOOR DE PARTICULIER-SYNODALE DEPUTATEN AD ART. 6 K.O.
1. Deputaten voor het praeparatoir examen zijn het adres waar iemand die zich aan het in artikel 6 bedoelde onderzoek wil onderwerpen, zich behoort te melden.
Degene die het onderzoek aanvraagt, dient getuigschriften van de kerk waarvan hij of zij belijdend lid is, alsmede van de classis waaronder deze kerk ressorteert, bij zijn of haar verzoek te voegen. In deze getuigschriften dient duidelijk en gemotiveerd te worden vermeld, dat en waarom naar het oordeel van de kerkeraad en de classis de betrokkene in aanmerking komt voor een onderzoek naar de aanwezigheid van de in artikel 6 bedoelde gaven.
2. Deputaten overtuigen zich van de deugdelijkheid van genoemde getuigschriften.
3. Deputaten verzoeken generale deputaten dat deel van het onderzoek in te stellen dat dezen is opgedragen.
4. Indien het oordeel van generale deputaten gunstig is, gaan deputaten over tot hun deel van het onderzoek.
Zij stellen allereerst een onderzoek in naar de beweegredenen die betrokkene hebben geleid tot het veriangen predikant te worden.
Vervolgens stellen zij zich op de hoogte — echter niet door middel van een geprogrammeerd examen — van de mate van de bij de betrokkene aanwezige theologische kennis.
Het constateren van zekere tekorten in deze kennis vormt als zodanig geen genoegzame grond voor een afwijzende beslissing (vgl. hieronder 6).
5. Deputaten geven na het door hen ingestelde onderzoek aan de betrokkene kennis van de uitslag. Is deze gunstig, dan verstrekken zij hem of haar een desbetreffende verklaring. Tegen een afwijzende beslissing kan de betrokkene bezwaar maken bij de particuliere synode.
6. Indien deputaten bij een gunstige beslissing van oordeel zijn dat de betrokkene ter voorbereiding op de kerkelijke examens nog nadere studie moet verrichten, stellen zij daartoe een op de betrokkene afgestemd studieprogram vast. Zij zullen hem of haar bij zijn studie met raad en daad terzijde staan;
b. deze gewijzigde instructie toe te zenden aan de particuliere synoden, mede ter attentie van hun deputaten ad art. 6 K.O.;
c. in aansluiting hierop de uitvoeringsbepalingen bij art. 6 K.O. als volgt te wijzigen:
1. In lid 3 vervalt de laatste zin. In plaats daarvan loopt lid 3 als volgt af: Bovendien stellen zij zich op de hoogte — echter niet door middel van een examen — van de mate van de bij betrokkene aanwezige kennis.
Het constateren van zekere tekorten in deze kennis vormt als zodanig geen genoegzame grond voor een afwijzende beslissing.
2. In lid 6 worden de woorden: "het praeparatoir examen " vervangen door "de kerkelijke examens"";
d. deputaten voor de Kerkorde hartelijk te danken voor hun werk;
e. de particuliere synode van Utrecht en de particuliere synode van Friesland-Noord van dit besluit in kennis te stellen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 april 1980

Kerkinformatie | 24 Pagina's

Wijziging instructie deputaten P.S. ad art. 6 K.O.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 april 1980

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken