Bekijk het origineel

Het belangrijkste uit Genève haalt vaak de krant niet

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Het belangrijkste uit Genève haalt vaak de krant niet

Momentopname wereldraad

5 minuten leestijd

De Wereldraad van Kerken is soms uitgebreid in het nieuws en dan weer een hele tijd nauwelijks. Dat heeft vooral te maken met de regelmatig terugkerende vergaderingen: eens in de zeven jaar een algemene vergadering en daar tussendoor de vergaderingen van het bestuur: het Centraal Comité. De laatste "bestuurs"vergadering was vijf maanden geleden in Geneve, waar ook het kantoor van de Wereldraad staat.
Sommige zaken die daar op de agenda stonden kregen ruime aandacht in de pers. Andere activiteiten van de Wereldraad haalden de krantenkolommen niet hoewel ze mijns inziens vaak niet minder belangrijk waren. Wist u bijvoortseeld dat in maart 1980 in Bossey (vlak bij Geneve) voor het eerst in Wereldraad-verband vertegenwoordigers van de charismatische beweging en van de oecumenische beweging elkaar hadden getroffen? Er waren ook rooms-katholieken bij aanwezig. Heel veel kerken hadden gereageerd op de uitnodiging van de Wereldraad om ervaringen uit te wisselen. De charismatische vernieuwing is kennelijk wereldwijd. Er werd getuigd van veel plaatselijke gemeenten die tot nieuw leven kwamen, zodat er in de erediensten weer meer oprechtheid en spontane'iteit viel te bespeuren. Als Gods Woord gaat leven groeit ook de bereidheid voor zending en evangelisatie.
Maar ook over de nadelen kon eeriijk gesproken worden: het gevoel van sommigen geestelijk "meer" te zijn dan de ander; het veroordelen van wie bepaalde ervaringen niet hebben; het gevaar ervaring gelijk te stellen aan de kracht van de Heilige Geest. Uiteraard werd ook het geluid gehoord dat charismatici de sociale en politieke vragen nogal eens laten liggen terwijl de oecumenici — daarmee wèl bezig — wel eens van de Bron dreigen los te raken. Als vragen voor verdere studie kwamen uit de bus: wat betekent de doop met de Heilige Geest? Kan massa-hysterie en manipulatie voorkomen worden?
Welke betekenis hebben Kruis en kruisdragen in deze wereld? De rapportage aan het Centraal Comité bracht velen op de gedachte dat aandacht voor de charismatische vernieuwing aan het werk van de Wereldraad een nieuwe dimensie kan toevoegen.

Bijbelstudie
Het contact met de charismatici is een onderdeel van de hoofdafdeling Vorming en vernieuwing, die eigenlijk bijna helemaal geen publiciteit krijgt. Want de bekende dr. Hans-Ruedi Weber werkt in alle stilte aan zijn projecten om de Bijbel verstaanbaar te maken voor mensen in alleriei omstandigheden. Het jaar van het kind leverde destijds het studieboekje "Jezus en de kinderen"" op en nu gaat zijn aandacht vooral uit naar landen waar nog weinig de geschreven taal gebruikt is en wordt. Vooral met behulp van visuele middelen wil hij de mensen daar op gang helpen met het lezen van de Bijbel. Wellicht meer iets voor onze cultuur is het boek "Experimenten met bijbelstudie" waarin wordt duidelijk gemaakt op hoeveel verschillende manieren een bijbeltekst kan worden benaderd.

Gehandicapten horen er bij
Veel meer aandacht krijgt doorgaans de tweede hoofdafdeling die zich met maatschappelijke problemen bezighoudt. Maar over sommige onderdelen daarvan wordt al evenmin geschreven. Dit jaar (1981) wordt het Jaar van de gehandicapten genoemd, maar de Wereldraad van Kerken had voor hen ook in de voorgaande jaren al aandacht. Lichamelijk èn geestelijk gehandicapten horen toch ook bij de gemeente. Toch schijnt dit dikwijls vergeten te worden. Dat betekent dat er niet alleen voorzieningen moeten zijn zodat zij de kerkdiensten en andere activiteiten kunnen bijwonen ... Zij horen er net zo goed bij in verkondiging, liturgie en dienstbetoon. Gedachten daarover zijn in een brochure vervat.

Wereldraad schuwt theologie niet
Theologische vragen krijgen in de pers niet de aandacht die ze — in de kerk althans — verdienen. Wel heeft het vertrek van de directeur van de theologische afdeling van de Wereldraad, Lukas Vischer, voor krantekoppen gezorgd. Zijn opvolger, dr. William Lazareth, leidde tot dan toe de onderafdeling 'geloof en kerkorde'. Deze is bezig een belangrijke studie over "doop, avondmaal en één gemeenschappelijk erkend ambt" af te ronden. Overeenstemming op dit gebied zou een grote stap vooruit in de oecumenische beweging betekenen. Vooral het ambt is natuuriijk een heet hangijzer, want veel lidkerken van de Wereldraad kennen bisschoppen en sommige bovendien de bisschop als opvolger van de apostelen.
Vandaar na de prachtige studie over 'de gemeenschappelijke rekenschap van de hoop" (1978) nu een studie over "ons gemeenschappelijk apostolisch geloof".
Dit is wel de grootste uitdaging voor de theologische afdeling.
Zou het mogelijk zijn, zonder een nieuwe belijdenis te schrijven, te komen tot het formuleren van ons gemeenschappelijk geloof nu? De eerste stappen zijn gezet en de zaak is het waard om met grote interesse gevolgd te worden.
In de actuele situatie van onze kerken is een publicatie van mevrouw dr. E. Flesseman-van Leer wellicht interessant. Zij heeft alle uitspraken van de Wereldraad over het gezag en de uitleg van de Bijbel gebundeld en van commentaar voorzien.

Arm en rijk
Nog één ding. Het verschil tussen arm en rijk wordt in de wereld steeds duidelijker en speelt daarom mee in veel van wat de Wereldraad van Kerken doet. Denk maar aan "kerk van de armen', •goed nieuws voor de armen", ontwikkelingssamenwerking, racisme- programma. Hoe komen we uit de vragen van armoede en van tegenstellingen tussen tradities, culturen en kerken? ""Samen delen"' is een uitweg, niet alleen het geld ook al hoort dat er zeker bij. Maar ook geloofsopvattingen, liturgische vormen, manieren van gemeente-zijn.
Langs die weg zal dan ook het gebed van de Heer verhoord kunnen worden: "dat zij allen één zijn, opdat de wereld gelove ...".
Tot slot: de hier besproken publicaties van de Wereldraad zijn alle verkrijgbaar via uitgeverij J. H. Kok, Kampen.


Mevrouw ds. M. van der Veen-Schenkeveld te Krimpen aan den IJssel is deputaat oecumene buitenland en maakt deel uit van het Centraal Comité van de Wereldraad van Kerken.


Bijschrift
Oecumene uitgebeeld door de 10-jarige Sheba Renuka uit India (One World)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1981

Kerkinformatie | 26 Pagina's

Het belangrijkste uit Genève haalt vaak de krant niet

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1981

Kerkinformatie | 26 Pagina's

PDF Bekijken