Bekijk het origineel

Salarisadvies Medewerkers in kerkelijke dienst

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Salarisadvies Medewerkers in kerkelijke dienst

4 minuten leestijd

Advies nr. 8 (april 1981, ingaande 1-1-1981)

Aan de kerkeraden en classes van de Gereformeerde Kerken in Nederland

Inleidende opmerkingen
Ongeveer gelijktijdig met dit advies verschijnt een "Handleiding regeling arbeidsvoorwaarden voor medewerkers in kerkelijke dienst". Deze is toegezonden aan alle kerkeraden (t.b.v. hun commissie van beheer), (dasses, quaestores van classes en particuliere synoden en aan andere belanghebbenden, voor zover hun adressen ons bekend zijn. De handleiding is op aanvraag verkrijgbaar bij het Algemeen secretariaat GKN, afd. personeelszaken, postbus 202, 3830 AE Leusden, telefoon 033-943244, toestel 349.
In de onderstaande tekst wordt naar de handleiding verwezen.
Het hierna vermelde advies en de handleiding zijn van toepassing op alle bezoldigde medewerkers van plaatselijke kerken, classes, particuliere synoden en haar deputaatschappen of commissies, ongeacht hun functie of functie-aanduiding, echter met uitzondering van predikanten en kosters.

Salarisadvies ingaande 1-1-1981

1. Salaristabel
Zie de hierbij opgenomen tabel. De bedragen daarin zijn ontleend aan de overeenkomstige schalen van de rijksoverheid per 1-1- 1981. De sedert 1 juli 1980 geldende "loontoeslag" is komen te vervallen.
Voor toepassing van de tabel: zie de handleiding.
(De overheid past voor ambtenaren op de salarisbedragen een bepaalde korting toe, omdat de ambtenaren niet onder de sociale wetgeving vallen. Die wetgeving is wel van toepassing voor de medewerkers in kerkelijke dienst; voor hen is deze korting verwerkt in de in te houden premie sociale wetten.)

2. Emolumenten en vergoedingen
Zie hoofdstuk V van de handleiding.

a. Compensatie premie AOW/AWW
Het maximum-bedrag van de compensatie is ƒ 5.655,— (ƒ 471,20 per maand).

b. Vakantietoeslag
De in mei 1981 uit te betalen vakantietoeslag over de periode 1 juni 1980 tot en met 31 mei 1981 kan worden berekend met behulp van de volgende gegevens:

juni / juli-dec. / jan.-mei
1980 / 1980 / 1981

Vakantietoeslag per maand in procenten van het schaalsalaris
8% / 8% / 7,5%
Minimumbedrag per maand (23 jaar of ouder)
ƒ 173,13 / ƒ 174,37 / ƒ 174,37
Toeslag per maand voor elk kind waarvoor men kinderbijslag ontvangt
ƒ 12,72 / ƒ 12,77 / ƒ 12,02

Het door de overheid ingevoerde maximum voor de vakantietoeslag komt binnen de schalen van het salaris-advies niet aan de orde.

c. Tegemoetkoming ziektekostenverzekering
De jaariijkse tegemoetkoming aan medewerkers, die niet verplicht verzekerd zijn ingevolge de Ziekenfondswet, bedraagt voor 1981, op basis van ongehuwde, ƒ 73,51 netto per maand (ƒ 882,12 netto per jaar).
Kostwinners ontvangen het dubbele van dit bedrag. Voor het begrip "kostwinner": zie de handleiding.
Het aanvullende bedrag voor studerende of invalide kinderen van 16 tot 27 jaar is voor 1981 ƒ 34,30 netto per kind per maand (ƒ 411,60 per jaar).

d. Reiskostenvergoeding
De vergoeding per kilometer, bedoeld in hoofdstuk V van de handleiding, bedraagt naar gelang van het aantal voor dienstreizen afgelegde kilometers:

afgelegde kms per kalenderjaar / vergoeding per afgelegde km
t/m 5.000 / 46 cent
5.001 t/m 10.000 / 39 cent
10.001 t/m 20.000 / 34 cent
20.001 en meer / 33 cent
De franchise voor vergoeding van reiskosten woonplaats-standplaats (handleiding hoofdstuk V, eind van par. 4) bedraagt ƒ 37,— per maand.

3. Inhoudingen op het salaris
Zie hoofdstuk VI van de handleiding.

a. Wettelijk verplichte inhoudingen

b. Woninghuur
Indien van toepassing: 12% van de som van salaris en vakantiegeld. Inhouding per maand: 12,9% van het bruto-salaris öf — indien het minimum-vakantiegeld van toepassing is — 12% van (bruto-salaris + ƒ 174,37).

c. Pensioenpremie
Indien een pensioenvoorziening is getroffen bij het PGGM te Zeist: inhouding van 11,7% van (bijdragegrondslag minus de franchise).
De franchise bedraagt ƒ 1.464,— per maand (ƒ 17.568,— per jaar).


SALARISTABEL voor medewerkers in kerkelijke dienst ingaande 1 januari 1981.

Bruto-salaris in guldens per maand


(Voor tabel zie origineel)


Berekening van de inhouding per maand:
— indien het minimum-vakantiegeld van toepassing is:
inhouding = 11,7% van (schaalsalaris + ƒ 174,37 - ƒ 1.464,—)
= 11,7% van (schaalsalaris - ƒ 1.289,63);
— in overige gevallen:
inhouding = 11,7% van (schaalsalaris + 7,5 vakantietoeslag - ƒ 1.464,—)
= 11,7% van (107,5% schaalsalaris - ƒ 1.464,—)
= 12,5775% van schaalsalaris - ƒ 171,29.

(De mogelijkheid bestaat, dat het inhoudingspercentage en de franchise in 1981 een wijziging ondergaan. Indien dat het geval is wordt daarover in een volgend salarisadvies mededeling gedaan.)

Deputaten voor
financiën en organisatie

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 april 1981

Kerkinformatie | 24 Pagina's

Salarisadvies Medewerkers in kerkelijke dienst

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 april 1981

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken