Bekijk het origineel

Besluiten belicht

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Besluiten belicht

6 minuten leestijd

In november en december kwam het Breed Moderamen (BM) van de synode enkele malen bijeen. Van de belangrijkste besluiten van die vergaderingen hieronder een beknopte weergave, eventueel toegelicht, zoals bij de besluiten van de voltallige synode.

Behoefte nieuwe kerkbijbel bij kerkeraden peilen
Moet er voor de kerkbijbelvertaling van 1951 - die overigens voor een deel al in de jaren dertig is vastgesteld - een nieuwe komen? (Nieuwere vertalingen zijn nooit voor kerkelijk gebruik bedoeld geweest). Die vraag van de Raad voor contact en overleg inzake de bijbel (RCOB) wordt in overleg met de Nederlandse Hervormde Kerk aan de plaatselijke kerken voorgelegd. Op pagina 4 in dit nummer staat een artikel over de achtergronden van deze vraag. Onder de officiële mededelingen op pagina 20 staan de vragen vermeld waarop de synode graag antwoorden vanuit de kerken ontvangt.

Geringe groei begrotingen
De begrotingen van het landelijk werk van onze kerken voor 1982 werden vastgesteld op 70.3 miljoen gulden, dat is 1.7 miljoen (2,4%) hoger dan de begroting voor 1981. Van dit bedrag is 22 (was 20) miljoen gulden bestemd voor missionair werk in binnen- en buitenland, 18.4 (19.2) miljoen voor diakonaal werk, inclusief werelddiakonaat, 15.4 (14.5) miljoen voor pensioenvoorzieningen van de predikanten, 7.5 (7.8) miljoen voor landelijk kerkewerk en 7 (7.1) miljoen voor de theologische hogeschool in Kampen.
De benodigde middelen komen voor het grootste deel uit de quotaties, een omslag over de plaatselijke kerken: 38.1 (was 36.3) miljoen gulden. De opbrengsten van landelijke collecten, bijdragen en giften zijn begroot op 22.6 (22.2) miljoen, rente en intering op reserves op 3 (3.5) miljoen, terwijl even als vorig jaar voor de theologische hogeschool 6.6 miljoen gulden overheidssubsidie wordt verwacht.
Dat het missionaire werk in 1982 meer gaat kosten is een gevolg van de stijging van de dollarkoers, en niet van uitbreiding van werk.
Het diakonale begrotingsbedrag daalt, omdat de begroting voor het werelddiakonaat is afgestemd op de ervaringen van de laatste jaren, die leerden dat de opbrengsten achterbleven bij de ramingen van collecteopbrengsten en giften.
De begroting 1982 is nog wel hoger dan de vermoedelijke uitkomst van 1981.
Het landelijke werk ten dienste van de plaatselijke kerken is drie ton lager geraamd. Vanwege de geringe ruimte voor bestedingen is er niet tot nieuw werk besloten, ook al lagen daarvoor voornemens klaar. Bovendien zullen enkeIe vacatures niet worden vervuld. Omdat bij een teruglopend ledental op hoogstens gelijkblijvende opbrengsten van collecten en giften wordt gerekend, terwijl ook de reserves vrijwel uitgeput zijn, moet eventuele groei komen uit de quota, de vastgestelde bijdragen per lid van elke kerk. De synode besloot in een eerder stadium al de quotatie voor 1983 te handhaven op het voor 1982 vastgestelde niveau, zodat ook in de toekomst nieuw werk pas aangevat kan worden als elders beperkingen plaatsvinden.

Predikanten worden zwaarder belast
Om de groei van de lasten van de predikantsponsioenen (emeritaatsgelden) te beperken, besloot het Breed Moderamen dat de predikanten voortaan boven hun pensioenpremie ook 1,3% arbeidsongeschiktheidspremie zullen gaan bijdragen. Dit in verband met het snel gegroeide aantal vervroegde emeriteringen om gezondheidsredenen. Een en ander was al venwerkt in de mededeling over de predikantstraktementen 1982 in het vorige nummer (zie Kerkinformatie nr. 123, officiële mededelingen bIz. 20/21).

Voortaan ook een weduwnaarspensioen
Bij het overlijden van een gehuwde vrouwelijke predikant komt de achtergebleven echtgenoot in aanmerking voor een pensioenuitkering, overeenkomstig die aan predikantsweduwen. Dit heeft het Breed Moderamen besloten bij de behandeling van het rapport over emeritaatszaken. Wel is vastgesteld dat na twee jaar korting zal plaatsvinden op de uitkering aan de weduwnaar als hij eigen inkomsten heeft. Met het oog op de gelijke behandeling van mannen en vrouwen zal worden bezien of een dergelijke kortingsregeling ook van toepassing moet worden op het thans geldende weduwenpensioen.

Oproep: kerken meer in welzijnsorganen
Het Breed Moderamen besloot de synode van de Christelljke Gereformeerde Kerken te laten weten dat haar uittreden uit de stichting Gereformeerde Raad voor Samenlevingsaangelegenheden (GSA) door onze synode wordt betreurd. Deputaten Kerk en welzijn, die onzerzijds de relatie met het GSA-bestuur onderhouden, vonden de beweegredenen van de christelijke gereformeerden allesbehalve overtuigend. Besloten werd voorts de kerken op te roepen zich zoveel mogelijk te laten vertegenwoordigen in plaatselijke welzijnsorganen en -instellingen. Aan de deputaten werd opgedragen te bezien wat de consequenties van democratisering zijn voor ziekenhuizen van christelijke signatuur.

Registratie van oude voorwerpen in kerken
Het Breed Moderamen vindt het een goede zaak als de plaatselijke kerken meewerken aan de inventarisatie van voorwerpen van geschiedenis en kunst die zich in kerkgebouwen bevinden. Die inventarisatie gebeurt door de stichting Kerkelijk kunstbezit in Nederlanri, gevestigd te Driebergen, die de komende vier jaar in de gelegenheid is de gereformeerde kerken langs te gaan. Diverse kerkgenootschappen werken hieraan al langer mee.

De zaak van de kerkelijke kunst zal nog wel vaker aandacht krijgen nu besloten werd aan de naam van deputaten voor de Archieven toe te voegen: en het kerkelijk kunstbezit. Deputaten zullen twee gereformeerde bestuursleden voordragen voor de stichting Protestantse kerkelijke kunst.

Hervormd-gereformeerd besluit bekrachtigd
Het Breed Moderamen schaarde zich in ruime meerderheid achter het besluit dat de gezamenlijke vergadering van de hervormde en gereformeerde synoden ruim een maand tevoren had genomen.

Het betreft het uitgeven van een handreiking over de oecumenische verantwoordelijkheid, vooral met het oog op de rooms-katholieken, voor de plaatselijke kerken en gemeenten. De volledige tekst van dit besluit staat elders in dit nummer onder de Officiële mededelingen.

Nadere bepalingen over archieven in kerkorde
Het Breed Moderamen besloot artikel 34 van de Kerkorde, dat gaat over de zorg voor kerkelijke archieven, te voorzien van een aantal nadere bepalingen voor het archiefbeheer. Daarin worden ook de vrijwillige archiefconsulenten genoemd, voor wier werk waardering uitgesproken werd.

Contact met Molukse kerk voortgezet met nieuwe man
Deputaten voor het contact met de Molukse kerken, leden van de begeleidingscommissie waarin ook de Nederlandse Hervormde Kerk en de Molukse Evangelische Kerk zijn vertegenwoordigd, maakten melding van voortgang. Ds. Sj. Runia heeft het werk overgenomen van ds. G. Boer, maar het blijkt niet eenvoudig daarnaast nog een geschikte kandidaat te vinden. Er is werk voor een tweede begeleider van plaatselijke contacten tussen Molukse en Nederlandse kerken en er is ook geld voor beschikbaar gesteld.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1982

Kerkinformatie | 24 Pagina's

Besluiten belicht

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1982

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken