Bekijk het origineel

Generale collecten 1985

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Generale collecten 1985

4 minuten leestijd

In het vorige nummer publiceerden wij de lijst van generale collecten voor 1985. Hieronder treft u nadere informatie aan omtrent deze collecten en de wijze waarop de afdracht van de opbrengsten dient plaats te vinden.

1. Afdracht collecte-opbrengsten Er wordt dringend verzocht, de opbrengst van een collecte steeds zo spoedig mogelijk na de collectedatum af te dragen en wel als volgt:


- alleen voor de collecten Werelddiakonaat, te houden op 3 februari en 13 oktober 1985: storten of overschrijven op postgirorekening 2211 t.n.v. het ADB te Leusden of op rekening nr. 33.59.62.211 bij de Rabobank te Leusden ten name van Algemeen Diakonaal Bureau GKN:
- voor alle andere collecten in de collectenlijst: storten of overschrijven op postgirorekening nr. 51.31.53 van het Dienstencentrum GKN te Leusden of op rekening nr. 65.29.15.000 bij de Ned. Middenstandsbank te Amersfoort ten name van de Algemene kas GKN.
Wilt u steeds duidelijk de bestemming van het geld vermelden? Die bestemming komt bij een overschrijving nogal eens verminkt over. Daarom wordt u verzocht ook het codenummer van de collecten te vermelden.
Wanneer u de opbrengst van meer dan één collecte tegelijk overmaakt, gelieve u afzonderlijk een specificatie van de opbrengst per collecte te sturen aan Algemeen secretariaat GKN, financiële administratie binnenland, postbus 202, 3830 AE Leusden.

2. Vrijblijvend of "verplicht"?
Uit ontvangen vragen en opmerkingen is gebleken, dat een aantal kerken de jaarlijkse collectenlijst min of meer ziet als een vrijblijvend advies van de generale synode, waaraan naar eigen inzicht gevolg kan worden gegeven. Daarom wordt er de aandacht op gevestigd, dat de generale synode collecten uitschrijft ter financiering van arbeid, die zij heeft opgedragen en die ten behoeve van de eigen kerken öf namens die kerken ten behoeve van anderen wordt uigevoerd. De synode verwacht dan ook, dat alle kerken deze collecten zullen houden. Een "door de synode uitgeschreven collecte" heeft in deze zin een verplicht karakter. De classes ontvangen jaarlijks een overzicht van de collecten, die elke kerk in haar ressort heeft afgedragen en kan daardoor toezien op de naleving van hetgeen de synode in dezen heeft besloten.
Er is één collecte, waan/oor het bovenstaande wat minder stringent geldt, nl. die voor "Oecumene in binnen- en buitenland". De opbrengst daarvan is bestemd voor het betalen van bijdragen aan oecumenische organisaties in binnen- en buitenland, zoals de Gereformeerd Oecumenische Synode en de Wereldraad van Kerken. De generale synode beveelt het houden van die collecte sterk aan, omdat de opbrengst dient voor de financiering van belangrijk werk in interkerkelijk verband, zowel in als buiten ons land. Alleen indien zwaarwegende bezwaren bestaan tegen de bestemming van deze collecte, is het de vrijheid van de kerken die niet te houden.

3. De "ene inzameling"
De aanbevolen data zijn afgestemd op de kerken, waar men de gewoonte van de ene inzameling heeft. De bedoeling is dat deze kerken op de aangegeven zondagen de "ene" inzameling geheel (c.q. voor het gevraagde deel) zullen bestemmen voor het vermelde doel.
inzameling op sommige of op alle zondagen weer een tweede collecte gehouden wordt. Van die kerken wordt verwacht dat zij die hierboven genoemde collecten een zodanige plaats op het collecterooster geven dat een zelfde opbrengst mag worden verwacht als wanneer uitsluitend de ene inzameling gehouden zou worden.

4. Collectenlijst 1985 t.o.v. die voor 1984
De collectenlijst 1985 vertoont geen verschillen ten opzichte van die voor 1984. De opbrengst van de halve diakonale collecte moet dienen voor de gedeeltelijke financiering van een bijdrage aan de Stichting G.S.A., alsmede van de kosten van het contact met de Molukse kerken in Nederland en van diaconaal en pastoraal werk onder Hongaren in Nederland.

5. Hervormd/gereformeerd collectenlijst
Een gecombineerde "hervormd/gereformeerde lijst", waarin de bovenvermelde collectenlijst is venwerkt, is op aanvraag verkrijgbaar bij het Algemeen secretariaat van onze kerken te Leusden, Postbus 202, 3830 AE Leusden (telefoon 033-943244, toestel 346). Deputaten voor personele zaken,
financiën en organisatie

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 november 1984

Kerkinformatie | 24 Pagina's

Generale collecten 1985

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 november 1984

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken