Bekijk het origineel

Gaven delen - wereldwijd

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Gaven delen - wereldwijd

8 minuten leestijd

Nieuw jaarthema

Vanaf de oklober-zondag voor het werelddia-konaat zal in de gemeenten van onze kerk de aandacht gevraagd worden voor het thema ‘Gaven delen-wereldwijd’. Dit thema is de opvolger van ‘Werken om te overleven’ waarmee de aandacht gericht werd op de werkende mens, zowel in de Derde Wereld alsook dicht bij huis. Verbanden werden gelegd tussen werkgelegenheidsproblematiek in de landen van Afrika, Azië en Latijns-Amerika, en de economische relaties, vroeger en nu, tussen die landen en het Noorden van onze wereld. Overeenkomstige ontwikkelingen, zoals de informele sector van de economie in de Derde Wereld en de thuiswerk(st)ers in de Nederlandse samenleving, werden vergeleken.

In veel gemeenten zijn diakenen en werkgroepen actief geweest om gedurende twee jaar ‘Werken om te overleven’ concreet te maken, om op die manier de betrokkenheid van gemeenteleden bij de Derde Wereld te vergroten. Daarbij zijn uiteenlopende ervaringen opgedaan die voor een deel verwerkt zijn bij het samenstellen van het nieuwe thema.

Zending-Werelddiakonaat-Ontwikkelingssamenwerking

Wellicht het meest in het oog springend van ’Gaven delen-wereldwijd’ is dat het een thema van zending, werelddiakonaat en ontwikkelingssamenwerking (ZWO) is. Concreet betekent dit dat het gedragen wordt door de hervormde Raad voor de Zending, de Zending van de Gereformeerde Kerken, de Werelddia-konaten (hervormd, gereformeerd en SOH) alsook door de Kommissie Ontwikkelingssamenwerking en de Kommissie Vrouw/Man van de Gereformeerde Kerken.

Er is niet zo maar gekozen voor een ZWO-thema. Mede door discussies en ontwikkelingen in internationaal verband (o.a. Wereldraad van Kerken), maar ook door ontwikkelingen in de betrokken kerken, wordt steeds intensiever samengewerkt tussen organen voor zending, werelddiakonaat en ontwikke-lingssamenwerking. Zowel waar het gaat om de activiteiten en relaties naar de Derde Wereld als wat betreft de toerusting van de gemeenten. Het mag bij de organen voor zending, werelddiakonaat en ontwikkelingssamenwerking dan gaan om onderscheiden aspecten, de historisch ontstane aparte structuren op landelijk niveau worden steeds meer als belemmerend ervaren in plaats van functioneel.


’Gaven delen — wereldraad’, dat is het thema waarvoor groepen voor zending, werelddiakonaat en ontwikkelingssamenwerking aandacht zullen vragen in de gemeenten, de komende twee jaar.

Het delen van gaven, daar gaat het om bij dit thema. Bij ’gaven’ denken wij vaak alleen aan financiële gaven, maar het gaat ook om niet-materiële gaven: ons geloof en kerk-zijn bijvoorbeeld. ’Gaven delen — wereldwijd’ probeert de bezinning rond de problematiek van het ’geven’ en ’ontvangen’ van gaven binnen onze gemeenten op gang te brengen.


Materieel delen

Het gekozen thema ’Gaven delen-wereldwijd’ raakt bij uitstek de hiervoor aangestipte discussie over zending, werelddiakonaat en ont-wikkelingssamenwerking. Al vanaf 1976 is er in kringen van de Wereldraad van Kerken een studie en bezinningsproces op gang gekomen over het oecumenisch delen van materiële en niet-materiële gaven. Juist vanuit de hulpver-lening (wat we in zending, werelddiakonaat en ontwikkelingssamenwerking terugvinden) die vanuit en via de Wereldraad plaatsvindt, is er sterke behoefte aan zo’n bezinning.

In de hulpverlening hebben we namelijk te maken met de verhouding tussen gever en ontvanger. Een verhouding die al lang niet meer als eenvoudig of probleemloos wordt ervaren. Allerlei vragen doemen daarbij op:

• Nemen we op indirecte wijze niet veel meer terug uit de Derde Wereld dan we via de kanalen van zending, werelddiakonaat en ont-wikkelingssamenwerking geven? Hierbij kunnen genoemd worden de lage prijzen die Derde Wereld-landen ontvangen voor hun ex-portgewassen en voor hun arbeid. Hier doemt de vraag op naar onze integriteit als gever.


Werkdagen

Op 16 november (Rotterdam en Zwolle) en 30 november (Amersfoort en Drachten) worden er werkdagen georganiseerd rond het thema ’Gaven delen — wereldwijd’. Deze dagen zijn met name gericht op het samen bezig zijn (zowel in gesprek als oefening) met werkvormen die in de gemeente gebruikt kunnen worden ter verwerking van het thema.

Ook de missionaire werkdagen van de Nederlandse Zendingsraad (NZR)op 26oktober en 9 november zuilen voor een deel aansluiten op het thema ‘Gaven delen — wereldwijd’. Opgave en informatie bij de NZR, Prins Hendriklaan 37. 1075 BA Amsterdam (020-71 76 54).


• Kunnen wij ons als gevers beperken tot het doen van alleen een financiële gift. Veel ontvangers verwachten van ons ook politieke inzet en solidariteit: geen aalmoezen maar gerechtigheid! Die vraag heeft alles te maken met de ontdekking dat het rijke Noorden van de wereld eerder deel van het probleem dan de oplosser is.

• Staan ontvangers niet in een ondergeschikte positie t.o.v. de gevers? Het is juist Bijbels om te stellen dat wij allen delen in de gaven die onze Heer ons geschonken heeft. Hierbij past het beeld van het ene Lichaam met de vele leden. Daarbij is geen sprake van bovenschikking en onderschikking. Ons geld en bezit is niet iets dat exclusief aan ons toegevallen is.

Materieel en niet-materieel

Bij ‘gaven’ denken we niet alleen aan datgene wat we hebben. Het gaat ook om de niet-materiële gaven: ons geloof en kerk-zijn, onze cultuur, enzovoort. In hoeverre delen we daarvan met anderen?

Wat zending en werelddiakonaat betreft, komen we hierbij al heel snel op de verhouding tussen woord en daad. Wellicht is het typisch iets voor ons in het Noorden van de wereld om een scheiding tussen deze twee te maken of om hele discussies op te zetten over hoe die twee zich verhouden. We vergeten dan dat woord en daad heel nauw bij elkaar horen, niet zonder elkaar kunnen en dat al naar gelang de situatie beide een bepaalde rol spelen.


‘Als geld op de juiste wijze gedeeld wordt, kan het een middel zijn tot gemeenschaps-vorming, maar het is van alle het moeilijkste te verdelen. Het kan een verhouding maken of breken, maar als het het enige bestanddeel is van die verhouding, kunnen we niet spreken van een oecumenisch delen.

Het zenden van geld, dat in het samen delen zo belangrijk geworden is, heeft tot resultaat gehad dat andere middelen, die kunnen en moeten worden gedeeld, naar het tweede plan verwezen worden.’

(Uit: Lege Handen — een programma voor de kerken. Wereldraad van Kerken 1981.)


Uiteindelijk is het heil voor deze wereld alles-omvattend, ons lijf net zo goed als onze ziel. Beide mogen dan ook niet tegen elkaar uitgespeeld worden, wat nog wel eens gebeurt. Juist dan verzanden we in een heilloze discussie die ons niet brengt waar het in wezen om gaat.

Als we spreken over ‘Gaven delen-wereld-wijd’, dan hebben we het over een andere houding dan we vaak aannemen. Dat betreft net zo goed ons omgaan met financiële steun als onze relatie met mede-christenen en andersgelovigen (verweg en dichtbij!). Dat omvat zowel ons persoonlijk leven als de manier waarop we een christelijke gemeenschap vormen.

In die zin slaat ‘Gaven delen-wereldwijd’ heel direct op onszelf terug. We praten niet over problemen ver weg maar over ons deel hebben aan de (wereld)samcnleving. Plaatselijk zal het thema zo concreet mogelijk ingevuld moeten worden, wil het werkelijk iets betekenen voor ons als gemeente. Dat is de taak waarvoor het gemeentelijk kader (zendingscommissies, diakonieën, werkgroepen) staat.

Werkmap

Eind augustus krijgen alle diakonieën (en ook zendingscommissies) van onze kerken de werkmap in de bus. In die map zitten drie katernen die het thema uitwerken:

• ‘Geven en nemen’

— over de verhouding tussen gevers en ontvangers, de rol van het geld, de schuldencrisis, de verhouding tussen landelijke organen en gemeenten.

• ’Leven is delen’

— over minderheden en meerderheid, de belemmeringen en mogelijkheden om echt te delen, praktijkverhalen.

• ’Ervaringen’

— enkele Bijbelse overwegingen bij het thema, praktijkvoorbeelden van oecumenisch delen, belemmeringen.

Aan de map zijn enkele pagina’s toegevoegd met aanwijzingen voor de voorbereiding op het thema. Want één ding is zeker: het thema vraagt aan het plaatselijk kader zelf allereerst een grondige bezinning alvorens de gemeente ermee te confronteren.

Nodig is ook om een zorgvuldig werkplan te maken. Juist in gemeenten waar geen werkgroep ZWO is, zal het nodige overleg tussen diakonie of werkgroep werelddiakonaat en zendingscommissie onontbeerlijk zijn. Zulke zaken kosten tijd die niet als verloren mag worden beschouwd. Ook hier geldt dat een goede voorbereiding het halve werk is. Bovendien gaat het om een periode van twee jaar. Daarom is het ook zinnig dat de groepen die het thema uitwerken voor elk lid een exemplaar van de werkmap hebben.

In het najaar verschijnt een vierde katern ‘Activiteiten in de gemeente’ dat allerlei praktische werkmodellen zal bevatten voor verwerking van het thema in de gemeente. Bovendien verschijnt dan ook een katern voor kindernevendienst/zondagsschool dat samengesteld wordt door de Mondiale Werkplaats.

Uiteraard hopen we dat dit nieuwe thema een bron van inspiratie en bezinning voor de gemeenten zal zijn en ons verder zal toerusten om gemeente van Jezus Christus in deze wereld te zijn.


’We verstaan onder ’middelen’ in de ruimste zin des woord alles wat te maken heeft met Gods gaven, en wat betrekking heeft op het leven in zijn geheel: geestelijke ervaring, theologisch inzicht en fundamentele elementen van het christelijk leven net zo goed als geld en personeel. In het licht van hetgeen de Bijbel leert over het rentmeesterschap zijn alle Kerken, met alles wat zij hebben en wat zij zijn, enerzijds ontvangers en anderzijds rentmeesters van Gods Gaven.’

(Assemblee van de Wereldraad van Kerken, Nairobi, 1975)


De werkmap ‘Gaven delen — wereldwijd’ is te bestellen door ƒ 5,— per map over te maken op giro 8685 t.n.v. de Generale Diakonale Raad te Driebergen, o.v.v. ’bestelling werkmap Gaven delen — wereldwijd’

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 augustus 1985

Diakonia | 32 Pagina's

Gaven delen - wereldwijd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 augustus 1985

Diakonia | 32 Pagina's

PDF Bekijken