Bekijk het origineel

Generale collecten 1986

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Generale collecten 1986

3 minuten leestijd

Hieronder treft u nadere informatie aan omtrent de generale collecten 1986 en de wijze waarop de afdracht van de opbrengsten dient plaats te vinden.

1. Afdracht collecte-opbrengsten
Er wordt dringend verzocht, de opbrengst van een collecte steeds zo spoedig mogelijk na de collectedatum af te dragen en wel als volgt:
- alleen voor de collecten Werelddiaconaat, te houden op 2 februari en 12 oktober 1986:
storten of overschrijven op postgirorekening 2211 t.n.v. het ADB te Leusden of op rekening nr. 33.59.62.211 bij de Rabobank te Leusden ten name van Algemeen Diakonaal Bureau GKN;
- voor alle andere collecten in de collectenlijst:
storten of overschrijven op postgirorekening nr. 51.31.53 van het Dienstencentrum GKN te Leusden of op rekening nr. 65.29.15.000 bij de Ned. Middenstandsbank te Amersfoort ten name van de Algemene kas GKN.
Wilt u steeds duidelijk de bestemming van het geld vermelden? Die bestemming komt bij een overschrijving nogal eens verminkt over.
Daarom wordt u verzocht ook het codenummer van de collecten te vermelden.
Wanneer u de opbrengst van meer dan één collecte tegelijk overmaakt, gelieve u afzonderlijk een specificatie van de opbrengst per collecte te sturen aan Algemeen secretariaat GKN, financiële administratie binnenland, postbus 202, 3830 AE Leusden.

2. Vrijblijvend of "verplicht"?
Uit ontvangen vragen en opmerkingen is gebleken, dat een aantal kerken de jaarlijkse collectenlijst min of meer ziet als een vrijblijvend advies van de generale synode, waaraan naar eigen inzicht gevolg kan worden gegeven. Daarom wordt er de aandacht op gevestigd, dat de generale synode collecten uitschrijft ter financiering van arbeid, die zij heeft opgedragen en die ten behoeve van de eigen kerken óf namens die kerken ten behoeve van anderen wordt uitgevoerd. De synode verwacht dan ook, dat alle kerken deze collecten zullen houden. Een "door de synode uitgeschreven collecte" heeft in deze zin een verplicht karakter. De classes ontvangen jaarlijks een overzicht van de collecten, die elke kerk in haar ressort heeft afgedragen en kan daardoor toezien op de naleving van hetgeen de synode in dezen heeft besloten.

3. Collectenlijst 1986 t.o.v. die voor 1985
In één opzicht verschilt de generale collectenlijst met die voor 1985. Dit verschil betreft de collecte voor "Oecumene in binnen- en buitenland".
Het breed moderamen van generale synode besloot de collecte voor oecumene in binnen- en buitenland op te nemen op de verplichte collectenlijst. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het betalen van bijdragen aan oecumenische organisaties in binnen- en buitenland, zoals de Gereformeerd Oecumenische Synode en de Wereldraad van Kerken (zie voor motivatie pag. 12).

4. De "ene inzameling"
De aanbevolen data zijn afgestemd op de kerken, waar men de gewoonte van de ene inzameling heeft. De bedoeling is dat deze kerken op de aangegeven zondagen de "ene" inzameling geheel (c.q. voor het gevraagde deel) zullen bestemmen voor het vermelde doel. In een aantal kerken is het gebruik geworden, dat naast de ene inzameling op sommige of op alle zondagen weer een tweede collecte gehouden wordt. Van die kerken wordt venwacht dat zij de hierboven genoemde collecten een zodanige plaats op het collecterooster geven dat een zelfde opbrengst mag worden ven/vacht als wanneer uitsluitend de ene inzameling gehouden zou worden.

5. Hervormd/gereformeerde collectenlijst
Een gecombineerde "hervormd/gereformeerde lijst", waarin de bovenvermelde collectenlijst is verwerkt, is op aanvraag verkrijgbaar bij het Algemeen secretariaat van onze kerken te Leusden, Postbus 202, 3830 AE Leusden (telefoon 033-943244, toestel 346).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 oktober 1985

Kerkinformatie | 28 Pagina's

Generale collecten 1986

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 oktober 1985

Kerkinformatie | 28 Pagina's

PDF Bekijken