Bekijk het origineel

Besluiten bellcht

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Besluiten bellcht

5 minuten leestijd

Het breed moderamen vergaderde op woensdag 11 december jl. in Leusden. Op deze pagina staan de belangrijkste resultaten van deze vergadering.

SSK: ook steun voor instandhouden van kerkgebouwen

De Stichting Steun Kerkbouw zal in de toekomst ook steun verlenen aan kerken die door een financieel ongezonde situatie in de problemen komen met de instandhouding van hun kerkgebouwen. Het breed moderamen van de generale synode is akkoord gegaan met deze taakverruiming van de stichting. Inde afgelopen jaren heeft SSK steeds vaker de vraag gekregen om mee te helpen aan het verminderen van schulden die op kerkgebouwen rusten. De stichting kon aan deze verzoeken niettegemoet komen, omdat de instructie slechts toeliet financiële steun te verlenen aan kerken die nieuwbouw willen plegen of een bestaand kerkgebouw willen verbouwen. De stichting, die een sectie is van het deputaatschap onderlinge bijstand, is zich ervan bewust dat een uitbreiding van de steunverlening niet lichtvaardig mag plaatsvinden en dat de verantwoordelijkheid van plaatselijke kerken voor hun kerkgebouwen niet mag worden doorgeschoven naar SSK Ook het aantal gevallen dient beperkt te blijven: de stichting vindt dat alleen die kerken gesteund dienen te worden, die in een ongezonde financiële situatie verkeren door een grote daling van het ledental of door het achterblijven van een verwachte toename van het ledental. In deze gevallen zijn in het verleden financiële verplichtingen ten aanzien van de gebouwen aanvaard, die niet zo maar op korte termijn ongedaan kunnen worden gemaakt. De verplichtingen zijn indertijd aangegaan op grond van een verwachtingspatroon, waarvan later blijkt dat het niet is uitgekomen. Aan het werk van de beide secties van het deputaatschap Onderlinge bijstand, SSK en Bijstand kerkelijk werk, besteden wij ruime aandacht op pagina 14 en 15.

Overleg met hervormden over goed archiefbeheer

Het moderamen van de generale synode zal met de hervormde evenknie gaan overleggen over de voortgang van de behartiging van archiefbelangen van de hervormde kerk en de gereformeerde kerken. Het breed moderamen gaf hiertoe de opdracht op dringend verzoek van de deputaten voor de archieven en het kerkelijk kunstbezit. Van de voorgenomen intensievere samenwerking tussen de archiefdiensten van beide kerken is nog weinig terechtgekomen, omdat de hervormde commissie voor de archieven sinds 1984 niet meer bestaat. De deputaten voor de archieven willen zo spoedig mogelijk deze impasse doorbreken. Het breed moderamen stemde tijdens deze vergadering in met het initiatief van de archiefdeputaten om te komen tot de uitgave van een Historisch Jaarboek van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Het plan hiervoor is afkomstig van de commissie Herdenkingen, die op een af andere manier een vervolg wil geven aan de serie 'Anderhalve eeuw gereformeerden in stad en land', een populaire beschrijving van de regionale geschiedenis van de gereformeerde kerken.

De deputaten voor de archieven gaan ook in 1986 door met het doen inventariseren van voorwerpen van geschiedenis en kunst in de gereformeerde kerken. Zij werken daarvoor samen met de Stichting Kerkelijk Kunstbezit, die de afgelopen jaren de kerken heeft gevraagd wat zij voor moois in huis hebben. De bereidheid om aan dit project mee te werken bleek gering, de resultaten van deze inventarisatie waren niet erg bemoedigend, vinden de archiefdeputaten.

Commissie contact Molukse kerken zonder parttimer

De deputaten voor het contact met de Molukse kerken bleken tijdens de vergadering van het breed moderamen zich niet bewust van het feit, dat een in 1982 door hen gesloten overeenkomst in 1986 afloopt. Volgens die overeenkomst bestaat er tot oktober 1986 financiële ruimte voor een parttime medewerker (naast een fulltimer) voor het werk van de Commissie Contact Molukse en Nederlandse kerken. De synode besloot in november jl. dat op grond van de overeenkomst die ruimte na september 1986 niet meer wordt geboden. Het werk zal dan moeten worden gedaan door de aanwezige fulltimer, de hen/ormde predikant ds. Sj. Runia, of door twee parttimers.

In de contactcommissie werken twee Molukse kerken en de hervormde kerk en de gereformeerde kerken samen. De deputaten hebben namens de gereformeerde kerken zitting in de commissie. Grote nadruk heeft het plaatselijk contactwerk, dat zich in de laatste jaren gestadig heeft uitgebreid.

Ds. Runia benadrukte tijdens de vergadering dat het werk staat of valt met gemeenschappelijkheid, gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Het gaat niet om hulp van Nederlandse kerken aan Molukse kerken. Dat is voor de Nederlanders moeilijk te aanvaarden, aldus Runia.


Archlefdeputaten bang ¥oor toekomst

Deoprichting van een archiefdienst van onze kerken en de aanstelling van een full-time archivaris In 1S80 heeft nogal wat moeite gekost. WIJ zouden niet gaarne zien dat aan het voortbestaanzou worden getornd, of dat nu is binnen het verttand van onze thans bestaande kerken dan wei binnen een nieuw kerkverttand dat Iteztg Is te groeien uit het proces van Samen op Weg. De gevaren liggen bulten onze invloedssfeer. Zo signaleren wijln de huidige cultuur een houding die voor ons voortbestaan risico 's met zich draagt. Het betreft de visie op het verleden In relatie tot het heden en de toekomst Uitgangspunt van de moderne mens bijde oplossing van problemen Is, dat ze 'reaiisiisch' moeten worden benaderd en dat er een oplossing voor nu moet worden gevonden. Wij weten dat ook u wordt geconfronteerd met ernstige crisisverschljnselen binnen het christendom en dus ook binnen onze eigen kerken en dat u bent geroepen daarvoor oplossingen te zoeken. In dat licht gezien is het tKgrljpelljk dat de aandacht voor het verleden en In hei verlengde daarvan een goed archiefbeheer een niet erg hoge prioriteit heeft. Onjuist en zelfs gevaarlijk achten wij het wanneer men het verleden veronachtzaamt, omdat men denkt er geen boodschap aan te hebben. Dit kan in allerlei gradaties voorkomen, van ontkenning tot aan het met een glimlach op de lippen voorbijgaan aan het verleden. Ten diepste is het een houding die verraadt dat men voor dat verleden geen verantwoording wil dragen. WIJ zijn van oordeel dat men niet ongestraft dat wat is geweest kan veronachtzamen, Juist met het oog op een Juiste analyse van het heden en het zoeken van een biegaanbare weg naar de toekomst

Uit het rapport van de deputaten voor de archieven aan het breed moderamen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1986

Kerkinformatie | 24 Pagina's

Besluiten bellcht

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1986

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken