Bekijk het origineel

Handleiding kericvisitatie wii duideiijlcheid schieppen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Handleiding kericvisitatie wii duideiijlcheid schieppen

Geen andere opzet 'huisbezoek aan kerkeraad

4 minuten leestijd

Over kerkvisitatie wordt In de gereformeerde kerken verschillend gedachten ook de wijze waarop dit 'huisbezoek aan de kerkeraad' wordt uitgevoerd, verschilt van classis tot classis. Om tot meer duidelijkheid en uniformiteit te komen en om visitatoren behulpzaam te zijn is er een handleiding voor visitatoren opgesteld.

Het gaat nog om een concept, van de hand van deputaten voor de kerkvisitatie, dat eerst aan de generale synode wordt voorgelegd, op 8 oktober a.s. in Lunteren. De voormalige synode heeft opdracht gegeven voor een dergelijke handleiding.

Diezelfde synode van Dokkum is twee jaar geleden voorgesteld de hele opzet van de kerkvisitatie ingrijpend te veranderen, o.m. door het instellen van deputaatschappen daarvoor op classlcaal, provinciaal en landelijk niveau. De generale synode had echter liever dat de deputaten zich zouden beperken tot maatregelen voor de kortere termijn, omdat er zeerverschillend over de kerkvisitatie wordt gedacht-ook binnen het deputaatschap kon men niet tot overeenstemming komen. In het nieuwe rapport aan de synode van Gouda worden geen voorstellen voor een nieuwe opzet van de kerkvisitatie gedaan.

Zuivere leer

De kerkvisitatie is vanouds een taak van de classis en de meeste classes hebben er een eigen regeling voor. Kerkvisitatie is het bezoek aan de ambtsdragers in de plaatselijke kerken. De generale synode van Zwolle (1977) omschreef kerkvisitatie als 'een middel waardoor de kerken elkaar helpen om de ambtsdragers bij te staan in de juiste vervulling van hun ambt'. Bij de kerkvisitatie zijn de laatste jaren vele vraagtekens geplaatst. De Kerkorde (art. 52.2) geeft aan waarom:'De visitatoren zullen onderzoeken, of de ambtsdragers zowel persoonlijk als gezamenlijk hun taak getrouw vervullen, zich aan de zuivere leer houden, de bepalingen van de kerkorde en de overige besluiten der meerdere vergaderingen onderhouden en naar vermogen het hunne doen om met woord en daad de opbouw en de uitbreiding der gemeente te bevorderen'. Geen eenvoudige taak dus, zeker niet in een tijd waarin woorden als pluriformiteit en pluraliteit zeer vaak gebruikt worden. De deputaten voorde kerkvisitatie hebben zich lang bezig gehouden met de vraag of 'de zuivere leer' in dit kerkorde-artikel niet kan worden vervangen door de term 'het belijden der kerk', zoals die wordt aangetroffen in artikel 26 van de kerkorde en in het ondertekeningsformulier voor ambtsdragers. Overleg met deputaten voor de kerkorde heeft hen echter overtuigd dat de term wel gehandhaafd kan blijven. De kerkordespecialisten vinden juist dat de uitdrukking 'de zuivere leer' precies datgene weergeeft waarop het onderling toezicht dat bij de kerkvisitatie wordt uitgeoefend zich dient te richten; de vraag of de ambtsdragers zich in heel hun arbeid houden aan datgene 'wat ons van oudsher is overgeleverd' als het gepredikte evangelie, dat zowel de leer als het leven raakt. Het begrip 'de zuivere leer' mag niet eenzijdig leerstellig (doctrinair) worden opgevat, vinden de kerkordedeputaten. Zij denken bovendien dat een andere formulering de bezwaren tegen de tekst uit de kerkorde niet wegneemt.

Alle schakeringen

In de handleiding wordt aan kerkvisltatoren - die dan toch maar op pad gaan - allerlei bruikbare tips gegeven. De voorbereiding van het gesprek in de plaatselijke kerk is bijzonder belangrijk: wie bezoekt welke gemeente, wat zijn de ondenwerpen die aandacht vragen, hoe worden afspraken met de kerken gemaakt? Het gesprek zelf, waarbij liefst alle ambtsdragers present zijn, moet in een sfeer van vertrouwen kunnen plaatsvinden. Vóór alles zullen de visitatoren in de bespreking ingaan op de problemen die in de kerkeraad leven. Vanuit de vraag 'Hoe functioneert de ambtsdrager in de gemeente?' zal het gemeenteleven in al zijn schakeringen aan de orde komen. De aandachtspunten zijn legio: hoe zit het met het functioneren van de kerkeraad, de eredienst en het kerkbezoek, pastoraat en catechese, geestelijk leven in de gemeente, diakonaat, omgang met etnische minderheden, voorlichting en publiciteit, zending, evangelisatie, oecumene, etc, etc. De kerkeraad wordt een spiegel voorgehouden en kan daar zijn winst mee doen. Van de gehouden kerkvisitatie wordt verslag uitgebracht aan de classis - overigens nadat de rapportage over de betreffende kerk eerst aan de kerkeraad ter beoordeling is voorgelegd. Wil ze beantwoorden aan haar bedoeling en niet vervlakken tot een formele samenkomst, dan zal kerkvisitatie minstens eenmaal per twee jaar moeten worden gehouden.


Alles kan ter sprake komen tijdens de kerkvisitatie, zo ook de kerkdienst (foto Audiovisie

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 september 1986

Kerkinformatie | 24 Pagina's

Handleiding kericvisitatie wii duideiijlcheid schieppen

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 september 1986

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken