Bekijk het origineel

Kerkelijk examen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kerkelijk examen

4 minuten leestijd

De synode heeft kennis genomen van
de reacties op de kerkordewijzigingen in eerste lezing met betrekking tot het kerkelijk examen.

A. De synode overweegt:
1. vele kerken wensen dat het kerkelijk examen in het midden van de classis wordt afgenomen, dan wel openbaar is;
2. de classis dient over alle informatie te kunnen beschikken om haar taak beroepbaar te stellen getrouw te kunnen vervullen;
3. de inbreng van de classis bij de samenstelling van het examen-deputaatschap dient zo groot mogelijk te zijn;
4. beperking van de zittingsduur van deputaten kan helpen voorkomen dat het deputaatschap een eigen leven gaat leiden.

De synode besluit:
1. deputaten voor de Kerkorde op te dragen bij de opstelling van de uitvoeringsbepalingen voor het ene examen het volgende op te nemen:
a. plaats en tijd moet door de betrokken classis worden geregeld;
b. het examen is openbaar voor afgevaardigden naar de betrokken classis;
c. de classis heeft het recht deputaten navraag te laten doen wanneer preek en verantwoording van de uitleg daartoe aan de classis aanleiding geven;
d. de particuliere synode kan alleen afwijken van de voordracht tot benoeming van deputaten van een classis, wanneer zij met de betrokken classis tot overeenstemming komt;
e. de beperkte zittingstermijn van de examen-deputaten;
f. preekbesprekingen preekbeoordeling moeten worden bezien als een zeer voornaam deel van het examen;
2. deputaten op te dragen de uitvoeringsbepalingen nog aan deze synode voor te leggen.

B. De synode overweegt:
1. het verdient aanbeveling alle bepalingen rond de samenstelIing van het examen-deputaatschap op te nemen in de uitvoeringsbepalingen;
2. het laten vervallen van de zin 'In dit deputaatschap zal het aantal dienaren des Woords de andere leden met één overtreffen' in artikel 56, lid 2 K.O. en het opnemen van deze regel in de uitvoeringsbepalingen is een wijziging van formele aard.

De synode besluit:
Artikel 56, lid 2 K.O. wordt als volgt vastgesteld:
'2. De particuliere synode zal in overleg met de classes deputaten aanwijzen welke tot taak hebben het kerkelijk examen, als bedoeld in artikel 5, lid 2 K.O., af te nemen.'

C. De synode overweegt:
vanuit de kerken zijn geen doorslaggevende argumenten ingebracht tegen de samenvoeging van de beide kerkelijke examens.

De synode besluit:
1. Artikel 5, lid 2 K.O. wordt als volgt vastgesteld:
'2. Degene die een zodanige opleiding ontvangen heeft hetzij aan de Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Kerken in Nederland hetzij aan de faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit en staat naar het ambt van dienaar des Woords, dient zich te onderwerpen aan een kerkelijk examen.
De deputaten daartoe aangewezen door de particuliere synode waaronder de kerk ressorteert die als eerste de kandidaat in haar ledenregister heeft ingeschreven, nemen het examen af. De classis, waaronder de genoemde kerk ressorteert, stelt diegene die het examen met goed gevolg heeft afgelegd, op voorstel van de deputaten van de particuliere synode beroepbaar, tenzij zij daartegen overwegende bezwaren heeft Een en ander geschiedt overeenkomstig de door de generale synode vastgestelde bepalingen.'
2. Artikel 6, artikel 7, lid 3, artikel 26, lid 2 en lid 3 en artikel 56, lid 1 K.O. worden als volgt vastgesteld:
'Artikel 6
(. . .). De beoordeling of zulks het geval is, geschiedt door deputaten ter zake benoemd door de generaIe synode, aIsmede door de deputaten tot het afnemen van het kerkelijk examen, aangewezen door de particuliere synode, (. . .).'
'Artikel 7, lid 3
In geval de beroep ene tevoren niet in het ambt van dienaar des Woords gestaan heeft, is voor de approbatie van de classis tevens overlegging van de acte van de classis die de betrokkene beroepbaar stelde, vereist. De bevestiging zal geschieden met (. . .).'
'Artikel 26, lid 2
Degenen die met goed gevolg het kerkelijk examen hebben afgelegd, zullen in de bijeenkomst van de classis, waarin de beroepbaarstelling plaats vindt, van diezelfde instemming blijk geven door ondertekening van een afzonderlijk formulier, dat door de generale synode is vastgesteld.'
Artikel 26, lid 3
Lid 3 eindigt met de woorden: speciaal met het oog op hen is vastgesteld. De rest van lid 3 vervalt.
'Artikel 56, lid 1
/. De particuliere synode zal enige dienaren des Woords, uit elke classis één, aanwijzingen als deputaten met de opdracht de classis desverlangd in moeilijkheden bij te staan en van advies ie dienen en de vereiste medewerking te verlenen bij alles wat betrekking heeft op elke vorm van ontslag uil de dienst, overgang tot een andere staat des levens, emeritus-verklaring, en afzetting van dienaren des Woords.'

D. De synode overweegt:
de nieuwe examenregeling kan eerst ingaan nadat de uitvoeringsbepalingen ter zake zijn vastgesteld.
De synode besluit:
1. de inwerkingtreding van de vastgestelde artikelen wordt opgeschoven tot een nader te bepalen datum;
2. tot die datum blijven de oude artikelen van kracht;

Lunteren, 6 oktober 1987

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 november 1987

Kerkinformatie | 24 Pagina's

Kerkelijk examen

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 november 1987

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken