Bekijk het origineel

Officiële mededelingen april 1988

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Officiële mededelingen april 1988

Spreken der kerk

7 minuten leestijd

De synode heeft kennis genomen van

het rapport van de deputaten voor de Kerkorde aan de generale synode Almere 1987 inzake het bindend karaktervan kerkelijke besluiten/uitspraken met name in relatie tot samenlevingsvraagstukken.

I De synode overweegt:

t.a.v. het bindend karaktervan kerkelijke besluiten en uitspraken;

1. het bindend karaktervan besluitenen uitspraken van kerkelijke vergaderingen, zoals vastgelegd in artikel 31, lid 1 K.O. en nader afgegrensd in de artikelen 31, lid 2-5, 32 en 33 K.O., houdt het volgende in:

a. ditbindend karaktergeldtgelijkelijk vooralle besluiten en uitspraken van een kerkelijke vergadering, die deze binnen de haar in de kerkorde toegekende bevoegdheden neemt, respectievelijk doet;

b. de exacte draagwijdte van een besluit of uitspraak wordt bepaald door de formulering hiervan en door het kerkordelijke kader, waarbinnen het besluit genomen dan wel de uitspraak gedaan wordt;

c. een minderheid ineen kerkel ijke vergadering zal zich voegen naar het gevoelen van de meerderheid;

d. een mindere vergadering zal zich in haar eigen beleid voegen naar de besluiten en uitspraken vaneen meerdere vergadering;

e. hetrecht, dan weldeplichtom in appèl te gaan (art. 31, 2 K.O.), alsmede het recht een verzoek tot revisie in te dienen (art. 32 K.O.) geven aan een minderheid, zoals hiervoor onder punt c. bedoeld, en aan mindere vergaderingen, zoals hiervoor onderd. bedoeld, alsmede aan individuele gemeenteleden voldoende mogelijkheden om, indien datnoodzakelijkgeachtwordt, wijziging van genomen besluiten en gedane uitspraken na te streven;

f. het in artikel 33 K.O. bepaalde geeft, voor zover dat maar mogel ijk is, de noodzakelijke ruimte voor behoud van gevoelen van individuele ambtsdragers en overige gemeenteleden, zonder dat daarmee de werking van besluitenen uitspraken van kerkelijke vergaderingen in gevaar komt;

2. het is gewenst helderheid te verschaffen over deze inhoud van het bindend karaktervan besluiten en uitspraken.

De synode besluit:

de kerken - i n de geest van het deputaten- en commissierapport—te informeren over de betekenis van het bindend karakter van synodebesluiten en-uitspraken, en als zodanig ook betrekking hebbend op uitspraken inzake samenlevingsvraagstukken.

De synode overweegt:

t.a.v. de specifieke problematiek rond kerkelijke besluiten/uitspraken m.b.t. samen levi ngsvraagstu kken;

1. in dediscussie rondom 'het spreken van de kerk over samenlevingsvraagstukken' heeft het steeds ontbroken aan een in de kerkorde vastgelegd principieel uitgangspunt voor deze roeping van de kerk en de daaruit voortvloeiende bevoegdheden;

2. de overweging van de generale synode Dordrecht 1971 'dat de kerk haar pastorale, diakonale en apostolaire functies niet kan uitoefenen zonder invloed te doen uitgaan op de gehele maatschappij' heeftvanaf die tijd wel alszodanig gediend, maar werd nooit als grondslag voor een specifieke taak van de kerk in de kerkorde vastgelegd;

3. een zó verstrekkende overweging overde roeping van de kerk behoort-als een uitspraak van de synode - de basis te vormen vooreen aanvulling van de kerkorde;

4. het verdient aanbeveling deze aanvulling als een nieuw-eerste-lid aan artikel 1 30 K.O. toe te voegen;

5. degebruikelijkewijze, waaropde kerk haar invloed doet uitgaan op de maatschappij, dient te zijn die van het deelnemen aan het gebrek over belangrijke problemen van de menselijke samenleving; de draagwijdte van het bindend karaktervan besluiten en uitspraken op dit terrein wordt in dat geval door dit kader bepaald;

6. een aanvulling van de kerkorde, als hierboven onder punt 3,4 en 5 bedoeld, vereist aanpassing van de uitvoeringsbepalingen bij de artikelen 29, 31, 32 en 130 K.O.;

7. wanneer in voorkomende gevallen de kerk zich geroepen weet tot overheid en vol keen getuigenis te doen uitgaan meteen dringender karakter dan het deelnemen aan het gesprek over samenlevingsvraagstukken, is het gewenst dat zoveel als mogel ijk eenstemmigheid wordt bereikt;

8. ook voor besluiten in deze zin (ex art. 130, 'lid 2' K.O.) geldt het in de artikelen 31, 32 en 33 K.O. bepaalde onverkort.

De synode spreekt uit:

1. de kerk kan haar pastorale, diakonale en apostolaire functies niet uitoefenen zonder invloed te doen uitgaan opde gehele maatschappij;

2. zij is daarom geroepen op onderscheiden wijze haar stem in de samenleving te doen horen,

De synode besluit:

1, aanartikel 130K,O,een-nieuweerste lid toe te voegen, zodat de gehele tekst als volgt luidt: /, De kerkedzullen deelnemen aan het gesprek over belangrijke problemen van de menselijke samenleving en met de middelen die haar ten dienste staan dit gesprek stimuleren en verder helpen.

2. In voorkomende gevallen zullen de kerken totoverheiden volk haar getuigenis doen uitgaan en de mindere vergaderingen naar artikel 62, lid 2 K.O. in de gelegenheid te stellen terzake van haar gevoelen blijk te geven.

2. aan deputaten voor de Kerkorde op te dragen - in overleg met deputaten voor Personele zaken. Financiën en Organisatie- de uitvoeringsbepaling van Delft 1979 bij artikel 130 K,0, zodanig te herformuleren dat deze kan dienen als uitvoeringsbepaling bij artikel 130, 'lid 1' K,0,,en wel zodanig dat daarin tot uiting komt dat uitspraken ex artikel 130, 'lid 1' K,0, niet bedoelen hetgesprek in kerk en samenleving te blokkeren, maar juist dit te bevorderen;

3, na vaststelling in tweede termijn van bovenstaande nieuwe tekst van artikel 130 K,0, aan artikel 130, lid 2 K,0, als u itvoeri ngsbepa I i ng te verbi nden de derde uitvoeringsbepaling van Dordrecht 1971 (acta art, 375);

/. De kerk is geroepen, indien zich kritieke ontwikkelingen voltrekken in ons landen in de wereld, Gods bevrijdende eis en belofte in concrete toespitsing bekend te maken op een zodanige wijze dat duidelijk is, dat haar boodschap direct voortvloeit uit hel belijden van jezus Christus en uitdrukking kan vinden in de gemeenschappelijke gebeden van de gemeente. Daar een tweede, een derde en een vierde lid aan toe te voegen:

2. Voor de toepassing van dit artikel Is vereist dat in de betrokken kerkelijke vergadering vooraf uitdrukkelijk wordt vastgesteld, dat een getuigenis in de zin van artikel 130, 'lid2' K.O. wordt voorgesteld.

3. Het is wenselijk dat hiertoe dan met nagenoeg algemene stemmen wordt besloten; de mindere vergaderingen wordt dan ook aanbevolen hieromtrent een nadere regeling te treffen.

4. Wanneer hetgaat om een voorstel tot besluitvorming In de generale synode dienen de volgende regels in acht te worden genomen:

a. wanneer in een eerste stemming een gewone meerderheid voor het voorstel stemt zonder dat volstrekte eenparigheid van stemmen wordt bereikt dient een tweede stemming te worden gehouden;

b. een lid van de generale synode is bij deze tweede stemming slechts gerechtigd tegen te stemmen, indien hij/zij meent in geweten verplicht te zijn zich tegen de wens van de kennelijke meerderheid van de vergadering te verzetten;

c. de praeses kan diegenen die bij de tweede stemming tegen het voorstel stemmen ertoe verplichten hun motieven daartoe in het openbaar naar voren te brengen;

d. het getuigenis, zoals voorgesteld, zal niet uitgaan van de generale synode indien meer dan vier stemmen ertegen worden ingebracht 4. na vaststelling in tweede termijn van bovenstaande n ieuwe tekst van arti kei 130 K.O., de besluiten van de generale synode van Bentheim 1981 (acta art. 68), waarin de uitvoeringsbepalingen bij artikel 29 K.O. wortelen, terug te nemen, zodat daarmee deze uitvoeringsbepalingen vervallen;

5. na vaststel Ing in tweede termijn van bovenstaande nieuwe tekst van artikel 130 K.O. de besluiten van de generale synode van Bentheim 1981 (acta art. 68), waarin de uitvoeringsbepalingen bij artikel 31 K.O. sub4en bij artikel 32 K.O. sub 3 wortelen, terug te nemen, zodat daarmee deze uitvoeringsbepalingen vervallen;

6. na vaststelling in tweede termijn van bovenstaande nieuwe tekst van artikel 130 K.O. de besluiten van de generale synode van Bentheim 1981 (acta art. 68), en van de generale synode van Dokkum 1983 (acta art. 103), waarin uitvoeringsbepalingen bij artikel 130 K.O. wortelen, terug te nemen, zodat daarmee deze uitvoeringsbepalingen vervallen;

7. deputaten voorde Kerkorde hartelijk te danken voor hun verhelderende rapportage inzake'het bindend karakter van kerkelijke besluiten en uitspraken, met name in relatie tot samenlevingsvraagstukken'.

Lunteren, 8 maart 1988

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 april 1988

Kerkinformatie | 24 Pagina's

Officiële mededelingen april 1988

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 april 1988

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken