Bekijk het origineel

Personele advertentie ook in Kerkinformatie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Personele advertentie ook in Kerkinformatie

2 minuten leestijd

Kerkinformatie zal met ingang van het september-nummer de mogelijkheid bieden tot het plaatsen van (betaalde) advertenties in de personele sfeer. Dit houdt b.v. in dat in het officiële blad van de Gereformeerde Kerken in Nederland vraag en aanbod van in deze kerken werkzame ambtsdragers en functionarissen aandacht zal kunnen krijgen.

Het besluit van deputaten Informatiedienst, gesteund door deputaten Personele zaken, Financiën en Organisatie, is mede ingegeven door het toenemende aantal vragen uit de kerken naar de mogel ij kheid tot het plaatsen van advertenties voor de vervul ling van predikantsvacatures. Hetelf maal per jaar verschijnende blad Kerkinformatie, met een oplage van ongeveer 16.000 exemplaren, komt in elk geval onder de aandacht van alle gereformeerde kerkeraden en predikanten in het land.

Categorieën
Advertenties kunnen worden opgegeven voor de volgende categorieën:
1. Vacatures in en buiten hel Dienstencentrum ter vervulling van functies die voortvloeien uit door de generale synode vastgesteld beleid.
2. Vacatures in de kring van particuliere synoden en classes.
3. Vacatures binnen plaatselijke gereformeerde kerken (predikanten, kerkelijke medewerkers, kosters, eventueel organisten).
Advertentieruimte zal ook worden geboden aan personen die deel uitmaken van de zojuist genoemde beroepsgroepen om zich aan te bieden voor een (andere) functie in de kerken. De hier omschreven regelsgelden in gelijke male voor vacatures en functies in hel kader van Samen op Weg-situaties. De redactie van Kerkinformatie behoudt zich het recht voor advertenties te weigeren of - na overleg met de opstelIers of inzenders - deze te wijzigen indien en voorzover zij naar geest en letter mochten afwijken van besluiten en uitspraken van de generale synode inzake het aantrekken dan wel het aanstellen van predikanten.

Tarief
Het advertentietarief is op (schriftelijke) aanvraag verkrijgbaar (Red. Kerkinformatie, Postbus 202,3830 AE Leusden).
De uiterste datum van inzending van advertenties is steeds de 15e van de maand.
Voorlopig willen deputaten Informatiedienst volstaan met het opnemen van de hiervoor aangeduide personele advertenties. In een later stadium zal worden nagegaan of er aanleiding bestaat ook anderssoortige advertenties te plaatsen.
Deputaten Informatiedienst.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 mei 1990

Kerkinformatie | 24 Pagina's

Personele advertentie ook in Kerkinformatie

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 mei 1990

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken