Bekijk het origineel

Diakonaat: zaak van de hele gemeente de gereformeerde diakonie van winterswijk

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Diakonaat: zaak van de hele gemeente de gereformeerde diakonie van winterswijk

8 minuten leestijd

Winterswijk. Een gemeente in het meest oostelijke deel van de Gelderse Achterhoek, aan drie zijden omgeven door Westduits grondgebied. In het kader van de serie portretten van diakonieën spraken we onlangs met enkele diakenen van de gereformeerde kerk van Winterswijk: Jo Wassink-ter Maat, Wim Bosma, Jetze Otter, Henk ter Horst en voorzitter Bruus van Ast-Heezen.

Doorgeeffunctie

Het totaal aantal inwoners van Winterswijk bedraagt 28.000, van wie ongeveer 24.000 mensen in de ‘kern’ van Winterswijk wonen. De overige 4.000 inwoners wonen verdeeld over negen buurtschappen in de omgeving. In de gemeentelijke statistieken van Winterswijk staat 40% van de bevolking geregistreerd als nederlands-hervormd, 20% als rooms-katholiek en 8% als gereformeerd. Daarnaast zijn er nog enkele kleinere kerkgenootschappen, waaronder vrijgemaakt gereformeerden, vrij-evangelischen, doopsgezinden, apostolischen en het Leger des Heils; Winterswijk heeft ook een synagoge.

De gereformeerde kerk van Winterswijk heeft in totaal ruim 2.000 leden, verdeeld over twee wijken. Er zijn in totaal 20 diakenen. Iedere diaken, behalve de leden van het dagelijks bestuur en de werelddiaken, heeft de zorg over een eigen deel van de wijk, in grootte variërend van 50 tot 90 adressen. Daarnaast heeft iedere diaken een eigen ‘aandachtsveld’ in de portefeuille.

De diakenen vergaderen elke zes weken. Deze vergaderingen zijn volgens Wim Bosma vooral belangrijk om onderling goed op de hoogte te blijven van eikaars activiteiten. Volgens hem hebben de diakonievergaderin-gen in dit opzicht een belangrijke doorgeeffunctie.

Dienstverlening

In een kleine brochure, die bestemd is voor gemeenteleden en nieuwe ambtsdragers, geven de diakenen een visieomschrijving van het diakonaat en een overzicht van de verschillende werkterreinen. In de visie-omschrijving lezen we o.m.: ‘Vanuit de Bijbel wil het diakonaat aandacht schenken aan hen die onze aandacht nodig hebben, zoals zieken, ouderen, eenzamen, onderdrukten, achtergestelden, gevangenen en vluchtelingen, opdat ze tot hun recht mogen komen’.

Als werkterreinen van de diakonie noemt de brochure o.m.: taken in en rond de erediensten; voorlichting en bewustmaking van de gemeente; activiteiten tb.v. langdurig zieken, ouderen en mensen met een handicap; hulp in noodsituaties; werelddiakonaat; het beheer van diakonale gelden en de diverse bestuurlijke taken.

Om de diakonale inbreng in de eredienst vorm te geven, zijn vier diakenen lid van het team dat de Avondmaalsdiensten voorbereidt Ook wordt regelmatig de voorbede door diakenen uitgesproken. Volgens Bruus van Ast is de voorbede een manier om de nood van de wereld de kerk binnen te brengen en Wim Bosma vult aan: ‘De voorbede is een vorm van dienstverlening aan elkaar’.

Taxibedrijf

De zorg voor langdurig zieken, ouderen en mensen met een handicap wordt gecoördineerd door Jo Wassink. Dit werk omvat o.m. het net van kerk-telefoonaansluitingen, de bandrecorderdienst (opname en distributie van geluidsbanden van de kerkdiensten tb.v. mensen die tijdelijk aan huis gebonden zijn) en de coördinatie van het ouderenvervoer. Jaren geleden werd besloten om het vervoer van ouderen van en naar de kerkdiensten uit te besteden aan een taxibedrijf, omdat er zoveel gebruik van werd gemaakt dat het niet door vrijwilligers gedaan kon worden. Nu het aantal gebruikers inmiddels is teruggelopen, overweegt men om weer vrijwillige gemeenteleden hiervoor in te schakelen. De diakonie coördineert ook het vervoer van deelnemers aan de oude-renmiddagen, die tweemaal per maand worden georganiseerd door vrijwilligers. Verzorging en bemiddeling bij vakantieweken in Dc Blije Werell te Lunteren of van de Interkerkelijke Kampcommissie Achterhoek behoren ook tot de taken van de diakonie. Samen met de hervormde diakonie bezorgt men met Kerst en Pinksteren attenties bij mensen die aan huis gebonden zijn.

Fietsvierdaagse

Sinds 1977 functioneert in Winterswijk een werkgroep werelddiakonaat, waarin zowel de gereformeerde als de hervormde diakonie vertegenwoordigd zijn. Wim Bosma, gereformeerd diaken en tevens voorzitter van de werkgroep werelddiakonaat, noemt als belangrijke doelstelling van de werkgroep de bewustwording van de gemeente t.a.v. mondiale waagstukken en de relatie tussen problemen ‘daar’ en ons gedrag ‘hier’.

De werkgroep in Winterswijk heeft het medisch werk van de Presbyteriaanse Kerk van Ghana als voorbeeldproject uitgekozen. Een deel van de opbrengst van de collectes werelddiakonaat wordt voor dit doel bestemd en via een uitgezonden zendingswerkster worden directe contacten met dit project onderhouden.

Om extra gelden voor het werelddiakonaat bijeen te brengen, organiseert de werkgroep iedere zomer een fietsvierdaagse in de omgeving van Winterswijk. Dit evenement trekt jaarlijks zo’n 150 enthousiaste fietsers. In het boekje dat de routebeschrijving geeft, is ook achtergrondinformatie van het werelddiakonaat opgenomen.

Naam en gezicht

Naast de landelijk vastgestelde collectes voor het werelddiakonaat worden ook vier avondmaalscollectes voor dit doel bestemd. Bij die gelegenheden wordt het geld bewust voor een specifiek doel ingezameld. Ook wordt aan dergelijke collectes extra publiciteit gegeven.

Deze projectgerichte aanpak gekoppeld aan extra publiciteit heeft succes: de opbrengst van deze collectes is gemiddeld drie maal zo hoog als bij ‘normale’ diakonale collectes het geval is. Bruus van Ast: ‘Wanneer men weet waar het geld voor bestemd is, wanneer het doel van de collecte een naam en een gezicht heeft, dan zijn de mensen er meer bij betrokken. Een inzameling voor “de diakonie” blijft voor de meesten te vaag. Men geeft liever aan een concreet doel.’

Schaduwzijde

De bereidheid van gemeenteleden en anderen om bij concrete acties de handen uit de mouwen te steken, is groot. Toch is er ook een schaduwzijde. Henk ter Horst: ‘Velen zijn best bereid om voor een concrete actie iets te ondernemen, maar schrikken vaak terug voor een meer blijvende betrokkenheid. Het lidmaatschap van een werkgroep of van de diakonie is in de ogen van velen vooral een zaak van veel vergaderen. Men vergeet echter dat elke activiteit de nodige voorbereiding en coördinatie vraagt en dat het dan nodig is om de zaken goed op elkaar af te stemmen: vergaderen dus.’

Wim Bosma vult aan: ‘Als we ergens mensen voor nodig hebben, moeten we hen altijd persoonlijk benaderen. Een oproep in het kerkblad of van de kansel is daarvoor meestal niet voldoende. Op de een of andere manier schrikt men ervoor terug. Misschien heeft het ook te maken met een soort valse bescheidenheid.’

Bescheiden

Met financiële of anderssoortige ondersteuning aan mensen die maatschappelijk in de knel gekomen zijn, is de gereformeerde diakonie in Winterswijk tot nu toe weinig in aanraking gekomen. Toch vermoeden de diakenen dat er in Winterswijk wel degelijk sprake is van armoede, maar dat deze grotendeels verborgen blijft Jetze Otter meent dat velen die met deze problematiek geconfronteerd worden, te bescheiden zijn om er openlijk mee voor de dag te komen. •Daarnaast speelt ook onbekendheid met bestaan en mogelijkheden van de diakonie vaak een grote rol. Volgens Bruus van Ast is in het verleden meermalen gebleken dat er pas verzoeken om ondersteuning komen wanneer mensen de weg naar de diakonie hebben leren kennen. Dit pleit er voor dat de diakonie zichzelf duidelijk profileert.

Overigens zal men zich moeten realiseren dat de middelen die de diakonie heeft om bepaalde maatschappelijke noden te lenigen, beperkt zijn, zo meent Wim Bosma. ‘Naast ondersteuning in concrete noodgevallen, is het zeker zo belangrijk om naar de politiek toe bepaalde misstanden te signaleren en op die manier druk uit te oefenen’.

De diakenen hebben geen contacten met zelfhulpgioepen van uitkeringsgerechtigden en/of baanlozen in Winterswijk. Wel is de diakonie al enkele jaren financieel en bestuurlijk betrokken bij een tweedehands-boekwinkel, die is opgezet in het kader van een baanlozenproject.

Enthousiasme

Volgens Bruus van Ast is er bij allen die bij het diakonale leven van de gereformeerde kerk van Winterswijk betrokken zijn sprake van een groot enthousiasme. ‘Voor sommigen is het diakonale werk een belangrijke zingeving in hun leven, anderen waarderen het vanwege de contacten die ontstaan. Zo heeft ieder een eigen reden om enthousiast met het diakonale werk bezig te zijn.’

De gereformeerde diakenen in Winterswijk willen dit enthousiasme graag met anderen delen. Op de laatste pagina van hun informatiebrochure schrijven ze: ’De diakonale taak behoort tot het wezen der kerk. Daarom is het niet alleen een taak voor een klein deel van de kerk, maar voor de hele gemeente. Willen we een levende gemeente zijn, dan heeft ieder gemeentelid een taak hierin, door actief deel te nemen aan het diakonaat Dus doe mee, wanneer u denkt wat te kunnen doen of wanneer een beroep op u gedaan wordt.’

De Fietsvierdaagse in Winterswijk wordt deze zomer gehouden van 31 juli t/m 3 augustus. Voor meer informatie: Wim Bosma, tel. 05430-20994.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 mei 1990

Diakonia | 32 Pagina's

Diakonaat: zaak van de hele gemeente de gereformeerde diakonie van winterswijk

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 mei 1990

Diakonia | 32 Pagina's

PDF Bekijken