Bekijk het origineel

Samen op Weg

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Samen op Weg

4 minuten leestijd

De generale synode van Emmen nam het hieronder vermelde besluit over de formalisering van het Samen op weg-proces.

De synode overweegt:
1. met het oog op de samenwerking tussen de Gereformeerde Kerken in Nederland, de Nederlandse Hervormde Kerk en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden is een aantal interimregeringen vastgesteld en samengebracht in de z.g. Tussenorde;
2. deze interimregelingen missen tot nu toe een basis in de kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland;
3. kerkordelijke verankering van deze regelingen is nodig, omdat zij gedeeltelijk afwijken van hetgeen in de kerkorde is bepaald;
4. tevens dienen regels te worden vastgesteld voor raadpleging van de mindere vergaderingen bij het vaststellen of wijzigen van de interimregeringen, waarbij het gewenst is rekening te houden met de in de andere kerkgemeenschappen ter zake geldende regels.

De synode besluit:
I. 1. het besluit van de generale synode van Almere 1987, acta art. 226, waarbij in eerste lezing een nieuw lid 2 van art. 128 k.o. is vastgesteld, in de trekken. (Zie ook Kerkinformatie nr. 201, pag. 21,22),

II. 1. in artikel 128 van de kerkorde wordt een nieuw lid 4 opgenomen met de volgende tekst: "4. Met het oog op het proces van vereniging van de Gereformeerde Kerken in Nederland met de Nederlandse Hervormde Kerk en de Evangelisch- Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden, kan de generale synode voor de samenwerking van de gereformeerde kerken of meerdere vergaderingen met hervormde en evangelisch-lutherse gemeenten of meerdere vergaderingen, interimregelingen vaststellen die afwijken van de kerkorde.
Voor zover deze interimregelingen afwijken van de kerkorde kunnen ze eerst worden vastgesteld na raadpleging van de mindere vergaderingen.
Deze regelingen worden bijeengebracht in een Tussenorde en zijn als interimregehngen niet bepalend voor vorm en inhoud van de later vast te stellen orde van de verenigde kerk.
Aanvulling, wijziging en toepassing van deze regelingen geschieden met inachtneming van de door de generale synode vastgestelde bepalingen.";
2. besluit 1, zal op grond van artikel 62, Hd 2 K.O. aan de mindere vergaderingen worden voorgelegd, opdat zij van haar gevoelen blijk kunnen geven;
3, bij het nieuwe lid 4, van artikel" 128 K.O. worden de volgende uitvoeringsbepalingen vastgesteld, waarvan de tekst bij de uitvoering van besluit 2. aan de mindere vergaderingen als toelichting wordt meegedeeld:

128.4. Bepalingen bij artikel 128, lid 4 k.o. (Samen op Weg)

1. Omdat de samenwerking, die delen van het kerkverband op grond van de Interimregelingen in de Tussenorde kunnen aangaan, de belangen van andere delen van het kerkverband of van het kerkverband als geheel niet mag schaden, dient bij de toepassing van de Interimregelingen in de Tussenorde met het volgende rekening te worden gehouden.
De Interimregelingen in de Tussenorde hebben betrekking op samenwerking tussen juridisch gescheiden eenheden, die elk volledig deel van hun kerkverband blijven uitmaken en daarin blijven functioneren. Daarom kan zulk een samenwerking niet alle aangelegenheden van elk der samenwerkende partners omvatten, Voor de gereformeerde partner(s) in de samenwerking dient in ieder geval het volgende gewaarborgd te blijven:
a. afvaardiging van ambtsdragers naar meerdere vergaderingen overeenkomstig de bepalingen van de gereformeerde kerkorde;
b. de rechtspersoonlijkheid van de kerk resp, de meerdere vergadering en in verband daarmee de aanwijzing van een eigen praeses en scriba, c,q, eigen vertegenwoordigers, alsmede het beheer van gelden en andere bezittingen en de verantwoording daarover;
c. de rechtspositie van de medewerkers die aan een kerkelijke vergadering verbonden zijn, volgens de door de generale synode daarvoor aangewezen regelingen.
2. Aanvullingen en wijzigingen van de Interimregelingen in de Tussenorde worden vastgesteld door de generale synode, na een daartoe strekkende uitnodiging van een gezamenhjke vergadering van de (generale) synoden van twee of drie der in het Samen op Weg-proces betrokken kerkgemeenschappen. Voorafgaand aan die gezamenlijke vergadering zullen de desbetreffende stukken worden toegezonden aan de kerken en de classes, indien
— in de voorstellen elementen voorkomen, die een afwijking inhouden van de gereformeerde kerkorde of haar uitvoeringsbepalingen;
— één of meer andere kerkgemeenschappen in het Samenop Weg-proces de voorstellen, op grond van haar regelgeving, toezenden aan haar daarvoor aangewezen mindere vergaderingen.
Indien kerken stukken ontvangen als bovenbedoeld, kunnen zij haar opvatting over de voorstellen kenbaar maken aan de classis.
De classis zendt aan de generale synode haar eigen reactie, waarin die van de kerken zijn verwerkt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 februari 1991

Kerkinformatie | 24 Pagina's

Samen op Weg

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 februari 1991

Kerkinformatie | 24 Pagina's

PDF Bekijken