Bekijk het origineel

Vaststelling in tweede lezing van artikel 128, lid 4 K.O. (formalisering SoW-proces/raadpleging mindere vergaderingen bij vaststelling interimregelingen afwijkend van de K.O.)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Vaststelling in tweede lezing van artikel 128, lid 4 K.O. (formalisering SoW-proces/raadpleging mindere vergaderingen bij vaststelling interimregelingen afwijkend van de K.O.)

3 minuten leestijd

De synode overweegt:
vanuit de mindere vergaderingen zijn geen bezwaren ingebracht tegen de in eerste lezing vastgestelde tekst van art. 128, lid 4 K.O.

De synode besluit:
de tekst van artikel 128, Ud 4 van de kerkorde wordt als volgt vastgesteld:
4. "Met het oog op het proces van vereniging van de Gereformeerde Kerken in Nederland met de Nederlands Hervormde Kerk en de EvangeHsch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden, kan de generale synode voor de samenwerking van de gereformeerde kerken of meerdere vergaderingen met hervormde en evangeHschlutherse gemeenten of meerdere vergaderingen, interimregelingen vaststellen die afwijken van de kerkorde.
Voor zover deze interimregelingen afwijken van de kerkorde kunnen ze eerst worden vastgesteld na raadpleging van de mindere vergaderingen. Deze regelingen worden bijeengebracht in een Tussenorde en zijn als interim-regelingen niet bepalend voor vorm en inhoud van de later vast te stellen orde van de verenigde kerk.
Aanvulling, wijziging en toepassing van deze regelingen geschieden met inachtneming van de door de generale synode vastgestelde bepalingen.";
N.B.: De bij dit nieuwe lid 4 van artikel 128 K.O. behorende uitvoeringsbepalingen zijn reeds vastgesteld door de generale synode, Emmem 1989. Zie hiervoor GSE 1989, acta art. 269!

128.4 Bepalingen bij artikel 128, lid 4 K.O. (Samen-op-Weg)
1. Omdat de samenwerking, die delen van het kerkverband op grond van de Interimregelingen in de Tussenorde kunnen aangaan, de belangen van andere delen van het kerkverband of van het kerkverband als geheel niet mag schaden, dient bij de toepassing van de Interimregelingen in de Tussenorde met het volgende rekening te worden gehouden.

De Interimregelingen in de Tussenorde hebben betrekking op samenwerking tussen juridisch gescheiden eenheden, die elk volledig deel van hun kerkverband blijven uitmaken en daarin blijven functioneren. Daarom kan zulk een samenwerking niet alle aangelegenheden van elk der samenwerkende partners omvatten. Voor de gereformeerde partner(s) in de samenwerking dient in ieder geval het volgende gewaarborgd te blijven.
a. afvaardiging van ambtsdragers naar meerdere vergaderingen overeenkomstig de bepalingen van de gereformeerde kerkorde;
b. de rechtsperoonlijkheid van de kerk resp. de meerdere vergadering en in verband daarmee de aanwijzing van een eigen praeses en scriba, c.q. eigen vertegenwoordigers, alsmede het beheer van gelden en andere bezittingen en de verantwoording daarover;
c. de rechtspositie van de medewerkers die aan een kerkelijke vergadering verbonden zijn, volgens de door de generale synode daarvoor aangewezen regelingen.
2. Aanvullingen en wijzigingen van de Interimregelingen in de Tussenorde worden vastgesteld door de generale synode, na een daartoe strekkende uitnodiging van een gezamenlijke vergadering van de (generale) synoden van twee of drie der in het Samen-op-Weg-proces betrokken kerkgemeenschappen.
Voorafgaand aan die gezamenlijke vergadering zullen de desbetreffende stukken worden toegezonden aan de kerken en de classes, indien
- in de voorstellen elementen voorkomen, die een afwijking inhouden van de gereformeerde kerkorde of haar uitvoeringsbepalingen;
- één of meer andere kerkgemeenschappen in het Samen-op-Weg-proces de voorstellen, op grond van haar regelgeving, toezendt aan haar daarvoor aangewezen mindere vergaderingen.
Indien kerken stukken ontvangen als bovenbedoeld, kunnen zij haar opvatting over de voorstellen kenbaar maken aan de classis.
De classis zendt aan de generale synode haar eigen reactie, waarin die van de kerken zijn verwerkt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 november 1991

Kerkinformatie | 32 Pagina's

Vaststelling in tweede lezing van artikel 128, lid 4 K.O. (formalisering SoW-proces/raadpleging mindere vergaderingen bij vaststelling interimregelingen afwijkend van de K.O.)

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 november 1991

Kerkinformatie | 32 Pagina's

PDF Bekijken