Bekijk het origineel

Diakonaal Toerustlngsbezoek

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Diakonaal Toerustlngsbezoek

6 minuten leestijd

Wie zit er nu op bezoek van een diaken te wachten? Laat een diaken zich met diakonaat bezighouden! Heb ik soms hulp nodig van de kerk?

Het afgelopen voorjaar waren er weer de ontmoetingsdagen voor diakenen in Lunteren. Thema: ‘De diaken als toeruster van de gemeente.’ We spraken onder meer met elkaar over de vraag: Welk beeld heeft de gemeente van de dia- ken? Weten kerkmensen wat het diakonaat inhoudt? Concreet werd de vraag gesteld: Wist u wat het diakonale werk inhield voordat u voor het eerst diaken werd?

Veel mensen gaven toe dat het beeld nogal mager was. In ieder geval had collecteren en vergaderen ermee te maken. En de diakonie zal ook wel mensen helpen. Maar door geheimhouding kom je daarover maar weinig aan de weet. Pas wanneer je enige tijd meedraait, krijg je in de gaten waar het diakonaat zich allemaal mee bezighoudt of zou moeten houden.

Sommige mensen vonden het plezierig dat ze niet alles van tevoren wisten. Wellicht hadden ze dan de stap niet genomen en dat zou jammer zijn geweest. Toch zegt deze reactie wel wat. Het is ons als gemeenteleden kennelijk niet duidelijk waar het diakonaat voor staat en waar de diakonie zich mee bezighoudt. En het is blijkbaar toch zoveel dat je zou aarzelen om eraan mee te doen als je het had geweten. Het beeld van de diaken als hulpverlener overheerst. Het ligt dan ook voor de hand om bij diakonaal huisbezoek te denken aan een instrument in de diakonale zorg. Dat is echter niet het huisbezoek waarvoor ik hier een pleidooi wil doen.

Mij gaat het hier om het diakonaal huisbezoek als onderdeel van de toerusting van de gemeente. De diaken komt uit zijn/haar schulp en motiveert mensen voor het diakonaat. Bovendien kan de diaken in het contact met de gemeenteleden signaleren welke diakonale vragen er in de eigen gemeente leven.

Onderdeel ran het beleid

Bij de voorbereiding van dit artikel las ik een themanummer van Adma Info, het informatiemagazine van deputa-ten Algemene Diakonale en Maatschappelijke Aangelegenheden van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. Dit themanummer (december 1992) was geheel gewijd aan een studiedag over het diakonaal huisbezoek. Theorie én praktijk komen aan bod. Ik heb er mijn voordeel mee gedaan.

Bij de Christelijke Gereformeerde Kerken is het diakonaal huisbezoek al ruim tien jaar officieel beleid. De bedoeling is dat het diakonaat die aandacht krijgt waarop het als fundamenteel aspect van de opbouw van de gemeente van Christus ook recht heeft. Diakonaat is een manier van leven van de gemeente. Het wezen van de gemeente komt tot uitdrukking in haar diakonale werk.

Officieel beleid wil niet zeggen dat het in genoemde kerken ruim gepraktiseerd wordt. Het gaat met vallen en opstaan. Het vraagt om een doordachte aanpak van het diakonaat. Net als in andere kerken hebben diakenen het vaak zo druk dat zij aan beleid maken nauwelijks toekomen.

Uit contacten met diakenen in onze kerken is mij gebleken dat ook zij aan bezoekwerk doen. Hoofdzakelijk echter in de vorm van aandacht geven en in het kader van wijkteams waarin taken tussen ouderlingen, diakenen en contactpersonen verdeeld worden. Het bezoek in het kader van toerusting is beperkt. En dat is jammer.

We kunnen gerust stellen dat in veel gemeenten het werk van de diakonie vaag blijft, ondanks hoge inzet van de diakenen. Er wordt vergaderd, gecol lecteerd, gelden worden afgedragen en projecten worden gesteund. In sommige kerken is er een bloeiend gemeentediakonaat, en toch zijn er nog veel gemeenteleden die zich afvragen waar de diakonie zich anno 1993 in de Nederlandse situatie nog mee bezighoudt. Waarom worden projecten gesteund en welke bijdrage wordt er geleverd in de besturen waarin men vertegenwoordigd is? Welke zorgen zijn er binnen de eigen woon- en kerkgemeenschap? Vragen waar nauwelijks een antwoord op gegeven kan worden. En hoe vaak vragen diakenen zich af hoe zij de noden op het spoor kunnen komen?

Wanneer diakenen hierover meer dui delijkheid kunnen geven en ontvangen, dan zal de deelname aan het diakonale leven van de gemeente aan kracht winnen.

Inhoud ran het huisbezoek

Een open gesprek kent altijd twee richtingen. Via het bezoeken van gemeenteleden kan de diaken informatie geven over het werk van de diakonie. Het beleid van de diakonie kan worden toegelicht. Vooroordelen en misverstanden kunnen uit de weg worden geruimd. Mensen kunnen problemen signaleren en mensen kunnen hun gaven aanbieden. Gaven, niet alleen in de vorm van geld, maar juist ook in de vorm van tijd en inzet.


De redactie nodigt lezers uit te reageren op dit artikel. Wat zijn uw ervaringen met diakonaal toerustingsbezoek? Bent u het met de auteur eens en geeft dit artikel u voldoende concrete handvatten? Uw reacties worden met belangstelling tegemoet gezien.


Samen kan worden gesproken over de rol van de kerk in de samenleving dichtbij en veraf. Welke invloed heeft de kerk via haar diakonaat en hoe wordt daarvan gebruik gemaakt? Dan kan het gaan over asielzoekers, racisme, armoede, eenzaamheid, werkloosheid, WAO en noem maar op.

Er kan bezinning plaatsvinden over de achtergronden van het diakonale werk van de kerk. Er kan gekozen worden voor het bespreken van een bijbelgedeelte waarin het diakonale karakter van de gemeente tot uitdrukking komt.

Dit alles vereist een goede voorbereiding. Is er een leesbaar beleidsplan, dan kan het van te voren worden uitgereikt. Er kan gekozen worden voor een centraal thema. Dan is een voorgesprek in de diakonie van groot belang.

Zeker in een tijd waarin het tekort aan ambtsdragers overheerst en waarin nauwelijks aandacht gegeven kan worden aan het pastorale huisbezoek, is het de vraag of hier niet een luchtkasteel wordt getoond. Welke diaken kan dit er nog bij doen? Moet er niet eerst een verdubbeling van het aantal diakenen plaatsvinden? Misschien is dat zo. Maar herverdeling van taken en verandering van werkwijze behoort ook tot de mogelijkheden. Waar ligt de prioriteit? Wat willen we met ons diakonaat? Zijn er geen diakonale taken van dit moment aan vrijwilligers (m/v) over te dragen? Wat zal het opleveren? Zal meer bekendheid meer betrokkenheid opleveren? In veel gemeenten zijn er goede ervaringen met groothuisbezoeken. De kerkeraad kan ertoe besluiten met een zekere regelmaat het diakonaat als onderwerp te kiezen voor het groothuisbezoek. Dat zou een goed begin zijn voor het diakonale gesprek in de gemeente.

De auteur schreef dit artikel ook voor Konvooi

Michiel van Alphen is coördinator van de Sectie Binnenlands Diakonaat van de GKN

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 september 1993

Diakonia | 24 Pagina's

Diakonaal Toerustlngsbezoek

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 september 1993

Diakonia | 24 Pagina's

PDF Bekijken