Bekijk het origineel

Kerkorde-wijzigingen NHK

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kerkorde-wijzigingen NHK

4 minuten leestijd

Tot nu toe heeft in de rubriek 'Officiële mededelingen NHK' berichtgeving over wijzigingen in de kerkorde ontbroken. De reden hiervoor is niet dat kerkorde- wijzigingen in de Nederlandse Hervormde Kerk bijna niet zouden voorkomen. Het ontbreken van de vermelding in deze rubriek was eerder het gevolg van de omstandigheid dat er zoveel kerkorde-wijzigingen zijn, dat een zekere selectie op zijn plaats is.

In elke synodevergadering -en in de NHK zijn dat er drie per jaar- staan kerkorde-wijzigingen op de agenda. Meestal gaat het dan om wijzigingen in de ordinanties of in daarbij behorende generale regelingen.
Wijzigingen in ordinanties worden twee keer door de generale synode behandeld. Een wijzigingsvoorstel wordt, nadat het in eerste lezing is vastgesteld, aan de kerkeraden voorgelegd ter consideratie door de classicale vergaderingen. Als het beraad over de consideraties daartoe aanleiding geeft, stelt de generale synode de wijziging in tweede lezing vast.
Deze wijziging wordt vervolgens 'afgekondigd' in de kerk.
Afkondiging vindt plaats door toezending van de definitief vastgestelde tekst met vermelding van de datum van inwerkingtreding van de wijziging aan de kerkeraden, predikanten, classicale vergaderingen en provinciale kerkvergaderingen.

Voor wijzigingen in generale regelingen wordt een andere procedure gevolgd. Over een ingediend voorstel moet advies gevraagd worden aan bepaalde landelijke en/of provinciale 'organen van bijstand'. Welke dat zijn, hangt af van de generale regeling, die aan de orde is. Na vaststelling door de generale synode, volgt ook hier de afkondiging in de kerk.

Afgesproken is de teksten van de kerkorde-wijzigingen (die vaak een aantal pagina's beslaan) alléén in deze rubriek te vermelden, als deze definitief geworden zijn. De afkondigingen, zoals we die tot nu toe in de NHK kennen, zullen dan verder achten/vege blijven.
Voorstellen tot wijziging, waarover geconsidereerd moet worden, zullen -zoals gebruikelijkafzonderiijk worden toegezonden aan de kerkeraden, predikanten en classicale vergaderingen. De inhoud van deze voorstellen zal wel -kort samengevat- in deze rubriek weergegeven worden. Deze werkwijze zal gevolgd worden -zo is afgesproken- ten aanzien van kerkorde-wijzigingen, die dit jaar door de generale synode worden vastgesteld, in eerste of tweede lezing.
De in het vorige jaar definitief vastgestelde teksten, die nog niet rondgezonden waren, zijn inmiddels nog een keer op de oude manier afgekondigd.
Het gaat daarbij om zeven wijzigingen:
1. Allereerst zijn daar de in maart 1994 vastgestelde wijzigingen, die betrekking hebben op de opheffing van de functie van de administrateur van de NHK en het onderbrengen van zijn taak bij de directeur van de generale financiële raad. Hiervoor dienden wijzigingen aangebracht te worden in ordinantie 16-17 en de daarbij behorende generale regeling voor de financiën der kerk.
2. In maart 1994 zijn daarnaast wijzigingen vastgesteld, die te maken hadden met de vorming van de Raad voor de Educatie; deze (nieuwe) raad is in de plaats gekomen van de Raad voor de Zaken van Kerk en School, de Raad voor de Catechese en de Centrale voor Vormingswerk/ Hervormde Vrouwen Dienst. In deze wijziging zijn ook meegenomen de aanpassingen, die in verband met de afbouw van de eigen hen/ormde catecheten- opleiding in de kerkordelijke bepalingen aangebracht dienen te worden.
In het verlengde van deze wijzigingen in ordinantie 5, 9 en 13 is in die vergadering ook een (nieuwe) generale regeling voor de theologische vorming van gemeenteleden vastgesteld.
3. Het laatste 'pakket' van afkondigingen betreft de regeling inzake de opleiding en vorming van de predikanten. Al in 1993 heeft de generale synode besloten tot het instellen van een Hervormd Theologisch Wetenschappelijk Instituut, waarin de afzonderlijke (hen/ormde) kerkelijke opleidingen, die aan de verschillende openbare theologische faculteiten bestaan, zouden worden ondergebracht. Deze andere structuur van de kerkelijke opleidingen bracht mee dat een (groot) aantal wijzigingen in ordinantie 7 moest worden aangebracht. Deze wijzigingen zijn in de synode- vergadering van november 1994 vastgesteld. De inrichting en werkwijze van het instituut is daarbij nader geregeld in een generale regeling.
De synode heeft -in samenhang met deze kerkorde-wijzigingen- ook nog een andere noodzakelijke aanpassing aangebracht en wel in de bepalingen, die gaan over de opleiding en vorming van zendingspredikanten. De generale regeling, die daarop betrekking heeft, heeft een nieuwe inhoud gekregen, aangepast aan de huidige praktijk.

Namens de Generale Synode NHK, mevr. mr. T.M. Willemze.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 maart 1995

Kerkinformatie | 32 Pagina's

Kerkorde-wijzigingen NHK

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 maart 1995

Kerkinformatie | 32 Pagina's

PDF Bekijken