Bekijk het origineel

Ordinanties kerkorde VPKN zijn klaar

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Ordinanties kerkorde VPKN zijn klaar

4 minuten leestijd

Er is weer een volgende stap gezet op de weg van het ontwerpen van een kerkordelijke structuur voor de Verenigde Protestantse Kerk in Nederland (VPKN). Na de ontwerp-kerkorde zijn nu ook de daarbij behorende ordinanties gereedgekomen. In dit artikel gaan we in op wat ordinanties nu eigenlijk zijn en wat de betekenis van deze bepalingen is.

Wat zijn ordinanties?
Elke organisatie heeft spelregels. En hoe groter de organisatie is, hoe meer regels er nodig zijn om alles goed te laten veriopen. De spelregels voor de VPKN worden bewust beperkt gehouden. Toch wordt de omvang van het geheel zo groot dat er reden is om, net als in de Nederiandse wetgeving, daarin een rangorde aan te brengen.
Daarom onderscheiden we het totaal aan kerkelijke regelgeving in: de kerkorde, de ordinanties en de generale regelingen.
De kerkorde is zoiets als een grondwet. Daarin wordt in grote trekken de organisatorische structuur van de kerk beschreven. In 1993 is deze kerkorde 'in eerste lezing' door de synoden van de drie SoW-kerken vastgesteld. Inmiddels zijn ze besproken door de kerkeraden en de classicale vergaderingen.
In de ordinanties worden de in de kerkorde getrokken hoofdlijnen uitgewerkt. Zo is er een ordinantie voor de gemeente, voor de ambtelijke vergaderingen, voor de opleiding van predikanten, voor de interne rechtspraak enz.
Bepaalde onderdelen daan/an worden hierna uitgewerkt in generale regelingen. Zo komt er een generale regeling voor de predikantstraktementen en -pensioenen, voor de rechtspositie van kerkelijke medewerkers enz.
Het werk is nog niet af. Maar de ordinanties kunnen nu naar de drie SoWsynoden toe om in eerste lezing te worden vastgesteld.

Presbyteriaal-synodaal
Niet alleen moesten er keuzes worden gemaakt ten aanzien van de rangschikking van alle regels, men kwam ook voor andere keuzes te staan.

De drie SoW-kerken zijn alle 'presbyteriaal- synodaal' van aard. Dat betekent dat de plaatselijke gemeente wordt geleid door een kerkeraad (het presbyterium) en dat de landelijke kerkgemeenschap wordt geleid door een synode. Maar in lutherse kerkeraden heeft de predikant meer 'gewicht' dan in hervormde en gereformeerde.
En wat het synodale betreft krijgen de eigen bevoegdheden van de plaatselijke gemeente bij de gereformeerden meer nadruk dan bij de hervormden en de lutheranen.

Ook in dit opzicht moest dus worden gekozen. Ook al heeft en houdt de predikant een eigen opdracht en een eigen verantwoordelijkheid, hij of zij verricht zijn arbeid wel onder verantwoordelijkheid van de kerkeraad. En ook al heeft en houdt de plaatselijke gemeente een zekere eigenstandigheid, elke gemeente maakt deel uit van de landelijke kerk.
Er verandert in de ordinanties nogal wat voor de gereformeerden en de lutheranen. De gereformeerden worden in de VPKN meer synodaal en de lutheranen meer presbyteriaal.

Maar ook voor de hen/ormden verandert er het één en ander. De doop is bepalend voor het lidmaatschap van de kerk. De niet-gedoopte kinderen van gemeenteleden zullen niet tót de gemeente, maar bij de gemeente behoren en dus geen lid zijn van de gemeente in de formele betekenis van het woord. Verder verdwijnt de constructie van de predikantsplaats en wordt de rechtspositie van de predikant geregeld zoals gereformeerden en lutheranen dat al vanouds gewend zijn.
Dit is maar een greep uit de veranderingen, waar soms de ene en dan weer de andere kerk aan zal moeten wennen. Eigenlijk zaten al die veranderingen al in de kerkorde zelf gebakken en waren de grote beslissingen al gevallen. In de ordinanties is dat nu concreet uitgewerkt.

De procedure
De ordinanties worden nu eerst aan de synoden van de drie SoW-kerken voorgelegd om de eerste lezing vast te stellen. Daarna worden ze voorgelegd aan de kerkeraden en de classicale vergaderingen, net als met de kerkorde gebeurd is.
Zowel voor synode als voor kerkeraad en classicale vergadering is dan de vraag:
- kloppen de ordinanties met de kerkorde?
- spreken (de onderdelen van) de ordinanties elkaar niet tegen?
- kunnen we als hervormden, als gereformeerden, als lutheranen instemmen met dat wat er voor ons verandert?

De synoden gaan dit jaar aan de gang met de ordinanties. De kerkeraden en de classicale vergaderingen zullen dat in 1996 doen. Als het mee zit kunnen de ordinanties in 1997 definitief worden vastgesteld. Intussen moeten de generale regelingen worden opgesteld.
We hebben nog een heel eind te gaan. De opdracht om een kerkorde (met ordinanties) te ontwerpen dateert van 1990. Maar sindsdien zijn we al een heel eind gekomen.

Drs. L.C. van Drimmelen is secretaris van de werkgroep Kerkorde

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 april 1995

Kerkinformatie | 40 Pagina's

Ordinanties kerkorde VPKN zijn klaar

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 april 1995

Kerkinformatie | 40 Pagina's

PDF Bekijken