Bekijk het origineel

Dove kerkleden te dikwijls veronachtzaamd

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Dove kerkleden te dikwijls veronachtzaamd

'Doven horen erbij' nieuwe handreiking S-orgaan Pastoraat

4 minuten leestijd

'Wie doof is moet maar afwachten tot hij gehoord wordt.' Deze opmerking uit de mond van een doof geborene geeft subtiel aan hoe de verhoudingen in de samenleving ten aanzien van dove mensen liggen. Wie niet snel genoeg mee kan, door wat voor oorzaak dan ook, ligt al gauw achter, in alledei opzichten. Gehandicapte medemensen kunnen er van meepraten.

De kerk praat al eeuwenlang van zorg voor de armen en minder bedeelden. Maar wie de kerkgeschiedenis bekijkt komt tot pijnlijke conclusies. Had men de mond al vol van Het Woord, de daad, zo die er op volgde, kon veelal slechts met een kleine letter geschreven worden. En nog altijd blijkt het nodig om kerken en gemeenten te wijzen op hun verantwoordelijkheid ten aanzien van hen, die 'anders' zijn. Het S-orgaan voor het pastoraat deed onlangs een nieuwe handreiking voor het dovenpastoraat het licht zien, 'Doven horen erbij'. Deze publikatie vervangt een verouderde uitgave uit 1981, 'De wereld van de stilte' geheten. De tekst is vrijwel geheel van de hand van één van de drie hervormde dovenpastores in ons land, de hervormde ds. L.A. de Graaf.

Zieleheil
De brochure begint met een overzicht van de geschiedenis van het dovenonderwijs. Deze is nog slechts van recente datum. Pas rond 1750 kregen ook 'gewone' (niet-adellijke) doven de gelegenheid om onderwijs te volgen. Vóór die tijd was er voor hen nauwelijks plaats in het maatschappelijk en kerkelijk leven. De belangrijkste doveninstituten in Nederiand dateren uit de 19e en 20ste eeuw. Het belangrijkste protestants-christelijke instituut, Effatha, werd in 1888 gesticht. De strijd tussen de gebarentaal, de Franse methode, en de spraak- en spraak-afzien-methode, het liplezen, werd beslist in het voordeel van de laatste. Op dit moment hanteert een aantal instituten de T(otale) C(ommunicatie)-methode waarbij gewerkt wordt met een combinatie van alle beschikbare mimische en spraakmogelijkheden.

Er zijn verschillende soorten doven, zoals doofgeborenen, slechthorenden, ouderdomsdoven, meervoudig gehandicapte doven enz. De brochure geeft inzicht in de verschillende (on)mogelijkheden om met hen te communiceren. Ook de diverse hulpmiddelen passeren de revue, de doventolk (die bijvoorbeeld een kerkdienst-met-horenden kan vertalen voor doven), maar ook nieuwe technische hulpmiddelen zoals tekst- en brailletelefoon, fax en teletekst. De hoge kosten, waarvan slechts een gering gedeelte vergoed wordt, vormen soms een belemmering voor de aanschaf ervan.

Dove gemeenteleden horen erbij
Na de Tweede Wereldooriog was het vooral de gereformeerde ds. J. Firet sr. die vanuit de protestantse kerken het kerkelijk werk onder de doven gestalte probeerde te geven. Vanaf januari 1975 werken GKN, NHK en de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederiand samen in het dovenpastoraat in ons land. Drie predikanten, elk met een eigen regio, ondersteunen plaatselijke kerkelijke activiteiten ten aanzien van doven en gaan voor in gecombineerde kerkdiensten of speciale dovendiensten. Ongeveer twintig plaatselijke IC's (interkerkelijke commissies) verspreid over het land, helpen plaatselijke gemeenten bij het werk onder hun dove gemeenteleden.

Uitgangspunt bij het kerkelijk werk onder doven is het feit, dat dove gemeenteleden lid van hun eigen gemeente zijn en blijven. Al het werk dat daaromheen door de dovenpastores en hun medewerkers gedaan wordt gaat daarvan uit. Dit uitgangspunt bepaalt ook de aard van het werk. Het pastoraat aan dove gemeenteleden dient zoveel mogelijk samen met plaatselijke kerken en gemeenten plaats te vinden. Dat lukt echter niet altijd en overal even gemakkelijk. Onbekendheid met dove gemeenteleden, soms zelfs letteriijk, en hun handicap maakt dat het werk van het dovenpastoraat vooralsnog onmisbaar is.

De handreiking 'Doven horen erbij' geeft een groot aantal tips en aandachtspunten, die in het pastoraat aan doven van pas kunnen komen: doventolken in kerkdiensten, een goed zicht op de predikant(e), technische hulpmiddelen zoals overheadprojectors, het raadplegen van een IC in geval van een gecombineerde kerkdienst, het zijn evenzovele mogelijkheden om het dove gemeentelid het gevoel te geven, dat zij volwaardig lid van de gemeente is. (NS)


De handreiking 'Doven horen erbij' is een uitgave van het S-orgaan voor het Pastoraat en is te bestellen door ƒ 5,- over te maken op girorekening 597107 t.n.v. S-orgaan voor het Pastoraat te Driebergen o.v.v. code PA016.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 september 1995

Kerkinformatie | 32 Pagina's

Dove kerkleden te dikwijls veronachtzaamd

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 september 1995

Kerkinformatie | 32 Pagina's

PDF Bekijken