Bekijk het origineel

Kwaliteit van relaties ook de kerk een zorg

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Kwaliteit van relaties ook de kerk een zorg

4 minuten leestijd

In de concept-kerkorde van de toekomstige Verenigde Protestantse Kerk in Nederland (VPKN) is geen artikel over het huwelijk opgenomen. Dit betekent echter niet dat er enige twijfel bestaat aan de zin van de kerkelijke huwelijksbevestiging.

Daarover zijn de werkgroep Kerkorde en de synoden van de drie SoW-kerken het eens: Wanneer twee mensen elkaar voor het Aangezicht van God trouw beloven en een leven in liefde willen delen zal de gemeente daarover in een kerkdienst graag de zegen van de Heer vragen en hen de handen opleggen. Het is de kerk niet onverschillig hoe mensen in relaties met elkaar omgaan. De kerk heeft hier een verkondigende en pastorale taak.

Tekstvoorstel

Waarom dan toch geen artikel over het huwelijk in de concept-kerkorde? Om te beginnen was er geen eenstemmigheid over de vraag of 'het huwelijk' als apart onderdeel wel moest worden opgenomen, tenwijl andere instituties als 'de staat' of 'de arbeid' niet aan de orde komen. Ook de vraag of in geval van vermelding in de conceptkerkorde het sacramentele denken niet wordt gevoed, speelde een rol. Een andere overweging was, dat wanneer een artikel over de huwelijksbevestiging wordt opgenomen ook de wenselijkheid om nevenschikkend over andere levensverbintenissen te spreken aan de orde is.

De werkgroep kon daan/oor echter niet terugvallen op een bezinning op deze problematiek in de kerken. Het leek de werkgroep ook niet juist dit gesprek te voeren aan de hand van een kerkorde-artikel. De werkgroep heeft zich bereid verklaard een reeds geformuleerd tekstvoorstel in te brengen, wanneer de gezamenlijke vergadering van synoden daarom zou vragen. Daarop is toen besloten een studiecommissie in te stellen die de synoden kan helpen bij een bezinning op de omgang met het huwelijk en andere levensverbintenissen. Deze commissie heeft haar werkzaamheden afgerond. De synoden kunnen in november over de nota spreken en een besluit nemen dat de werkgroep Kerkorde als richtlijn zal dienen.

Regeling voor trouwdienst

Maar al is er dan geen apart artikel aan het huwelijk gewijd, de werkgroep spreekt in het artikel over de eredienst in de kerkorde wèl over trouwdiensten. Want juist in de samenkomst van de gemeente gaat het om de kwaliteit van onze relaties. En vervolgens vraagt dit dan om een nadere regeling van de huwelijksdiensten in de ordinantietekst. De discussie ging immers niet over het huwelijk, maar over de vraag of voor de dienst van voorbede en zegen ook andere levensverbintenissen ingevuld kunnen worden. Deze vraag zal door de synoden moeten worden beantwoord, na bespreking van het uitgebrachte rapport van de studiecommissie, (zie pag. 5 en 6). Voor de huwelijksdiensten heeft de werkgroep in de ordinantie over de eredienst een regeling gegeven. De tekst wordt hieronder afgedrukt. In de gezamenlijke vergadenng van synoden is afgesproken dat de tekst van het voorstel voor de kerkorde pas na de bezinning op genoemd rapport zal worden besproken. Zo is bij deze ordinantietekst de voetnoot opgenomen dat deze tekst pas kan worden vastgesteld na advies van de daartoe ingestelde commissie wanneer de synoden een beslissing hebben genomen inzake de inzegening van huwelijken en andere levensverbintenissen.

Ds. B. Wallet is secretaris van de raad van deputaten Samen op Weg en lid van de werkgroep Kerkorde.


Ordinantie 5 'De Eredienst', artikel 3, behorend bij de ontwerp-kerkorde voor de VPKN.

Trouwdiensten

1. De inzegening van een huwelijk geschiedt in een kerkdienst door een predikant met gebruikmaking van één van de orden uit het dienstboek van de kerk.

2. Het verzoek om inzegening van een huwelijk wordt tenminste drie weken van tevoren ingediend bij de kerkeraad. De namen van hen die het verzoek tot inzegening van hun huwelijk hebben ingediend worden door de kerkeraad aan de gemeente bekend gemaakt

3. Wanneer zij die het verzoek hebben ingediend (of één van hen) behoren tot een andere gemeente vindt de inzegening eerst plaats, nadat de kerkeraad van die andere gemeente daarvan op de hoogte is gesteld en daartegen binnen twee weken geen bezwaar heeft gemaakt

4. De Inzegening geschiedt door een predikant van de gemeente, of, op verzoek van het bruidspaar in overleg met de kerkeraad, door een andere predikant die daartoe gerechtigd is.

5. De kerkeraad schenkt namens de gemeente in deze dienst een huisbijbel.

6. De kerkeraad draagt er zorg voor dat de namen van degenen van wie het huwelijk is ingezegend in het trouwboek van de gemeente worden ingeschreven.


Kerk heeft pastorale en verkondigende taak bij inzegening huwelijk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 november 1996

Kerkinformatie | 32 Pagina's

Kwaliteit van relaties ook de kerk een zorg

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 november 1996

Kerkinformatie | 32 Pagina's

PDF Bekijken