Bekijk het origineel

ZWO-thema

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

ZWO-thema "Opnieuw beginnen' ontleend aan Jubeljaar

7 minuten leestijd

De veranderingen in de wereld gaan razendsnel. Muren vallen, volkeren raken slaags met elkaar, mensen trekken weg op zoek naar een veilig thuis of naar een menswaardig bestaan. Gewild of ongewild zien we de tegenstellingen toenemen. Er vindt een tweedeling plaats, lijkt het wel; tussen een kleine groep rijken en een steeds grotere groep armen.

Niet alleen op politiek of economisch gebied zien we veranderingen optreden, ook op geestelijke terrein gebeurt zo het een en ander.
Wie zou ooit hebben kunnen vermoeden dat Nederland opnieuw een zendingsland zou worden? Nu in die zin dat steeds meer mensen vervreemd raken van het geloof van de kerken en dat anderen van buiten Nederland zendingsarbeiders sturen.

Educatief meerjarenthema
Soms zou je wensen dat we terug zouden kunnen of met elkaar maar eens opnieuw beginnen en dan zo, dat iedereen waar ook ter wereld in vrijheid en vrede kan leven. Dat iedereen een dak boven het hoofd heeft en dat er voldoende voedsel en kleding voor allen is. Het is dan ook bijna vanzelfsprekend dat de organen voor zending, werelddiakonaat en ontwikkelingssamenwerking (ZWO) van de kerken al jarenlang aandacht vragen voor de geestelijke en materiële verhoudingen In de wereld. Ze doen dat door een educatief meerjarenthema aan te bieden.
Daarmee zijn inmiddels goede ervaringen opgedaan. Van 1985-1988 was er het thema Gaven Delen Wereldwijd; van 1989-1991 werd er aandacht gevraagd voor het milieu met als thema Van God is de aarde; van 1991 -1996 werd met het thema Toekomst Delen Wereldwijd gewerkt.

Voor de komende periode van drie jaren (1997-1999) is een nieuw thema gekozen: Opnieuw beginnen! De titel voor dit educatieve meerjarenthema is afgeleid van de naam Jubeljaar. 'Opnieuw beginnen' geeft duidelijk aan waar het in het jubeljaar om gaat: het herstellen van de relaties tussen God en mens en tussen de mensen onderling en het herstellen van scheefgegroeide economische verhoudingen. Het Jubeljaar wordt beschreven in Leviticus 25. Daar wordt gesproken over de afkondiging van de vrijheid en de terugkeer naar bezit en familie. Belangrijk is echter dat direct wordt vermeld dat er eerst Grote Verzoendag is gevierd voordat de vrijheid werkelijkheid kan worden: verzoening en bevrijding. Zo wil het nieuwe jaarthema ook verstaan worden. Zonder schuldbelijdenis en verzoening kan er geen bevrijding plaats vinden.
Het thema heeft zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament wijde vertakkingen. We kunnen hierbij denken aan de Hebreeënbrief.
Het verbindt bovendien de centrale sociaal-economische vragen met de spirituele waarden van het evangelie. Anders gezegd: Structureel delen binnen een gemeenschap gaat nooit zonder vergeving, verzoening en gerechtigheid. We komen dit treffend tegen in het verhaal over het eerste optreden van de Here Jezus in de synagoge van Nazareth. Hier verkondigt Hij het 'aangename jaar des Heren' (Lucas 4).

Wereldwijde aandacht
Dat er gekozen is voor het thema Opnieuw beginnen heeft goede redenen.
Dit komt niet alleen omdat Leviticus 25 het hart raakt van vragen waarvoor de ZWO-organen van onze kerken zich gesteld zien, maar ook door de vragen van de kerken waarbij we ons betrokken weten.
Op de tweede Europese Oecumenische Assemblee in Graz in juni 1997 staat het thema Verzoening centraal.
Ook de Assemblee van de Wereldraad van Kerken zal in 1998 in Harare (Zimbabwe) werken met het thema Jubeljaar. Daar zal de spirituele kant aan de orde komen, maar er zijn ook concrete delen uitgewerkt.
De Afrikaanse en Aziatische kerken hebben in 1994 al opgeroepen om in het jaar 1998 aandacht te besteden aan de openlegging van Afrika en Azië door de Europeanen als gevolg van de komst van de Portugees Vasco da Gama in 1498. Niet alleen kwamen deze continenten daardoor in aanraking met het evangelie, ook de handelsverhoudingen brachten geweldige veranderingen teweeg. En niet alleen in positieve zin.

Daarom vragen deze kerken om bezinning. Een bezinning op geestelijk gebied en op economisch terrein. Het gaat hen dan om een rechtvaardige en houdbare wereldsamenleving. Ook de Nederiandse Kerkendag in april 1998 te Kampen zal als thema Verzoening hebben. Zo komen in het educatieve meerjarenthema de verschillende lijnen bij elkaar. Het jaar 2000 Is voor alle christenen en in het bijzonder voor de Rooms-Katholieke Kerk een bijzonder jaar. Dan mogen we vieren dat het evangelie 2000 jaar geleden werd uitgeroepen bij de geboorte van de Christus. De Kerk van Rome wil dan bijzondere aandacht besteden aan dit heuglijke feit. Paus Johannes Paulus 11 heeft dit jaar dan ook uitgeroepen tot een jubeljaar.

Elkaars broeders en zusters
Wat willen de organisaties met elkaar met dit meerjarenthema bereiken? Het gaat er om dat de deelnemers inzicht krijgen in de bijbelse venworteling van het werk van de organisaties van zending, werelddiakonaat en ontwikkelingssamenwerking, aan de hand van de bij het thema behorende kernwoorden. Daarbij behoren de arm/rijk verhouding en de sociaal-economische achtergronden daarvan; de werkwijze en het oecumenische netwerk van de ZWO-organIsaties; de uitwerking van het begrip wederkerigheid. Ten diepste gaat het om de vraag: Wat betekent het gemeente van Jezus Christus te zijn in een wereldwijde samenleving waar zoveel onrust heerst, zoveel mensenrechten geweld wordt aangedaan, er een toenemende kloof tussen armen en rijken ontstaat? Wat houdt dit in voor ons geestelijk leven en voor ons maatschappelijk kiezen? Hoe zijn we in Christus' naam eikaars broeders en zusters? Daarom wil een educatief thema toerusting bieden in het bewustwordingsproces, zodat de deelnemer zich in staat weet tot kiezen, delen en vieren.

Het meerjarenthema, dat een periode van drie jaar zal beslaan, is in de eerste plaats bedoeld voor de leden van de zendingscommissie, de diakonie, de werelddiakonaatsgroep, de ZWOgroep. Het gaat er om hen toe te rusten op het gebied van zending, werelddiakonaat en ontwikkelingssamenwerking. Aan hen wordt dan ook gevraagd door middel van een beleids- en werkplan de 'vertaalslag' naar de gemeente te maken. Zij zelf kunnen bepalen op welke wijze, op welke manier en wanneer men het thema 'Opnieuw beginnen' aan de orde zal stellen. Ook zal men zelf de keus kunnen maken met wie men het een en ander zal uitwerken. Wel is het zo dat het materiaal zo gemaakt zal worden dat die vertaalslag snel te maken zal zijn. Hierbij is te denken aan materiaal voor erediensten en voor kinderen en jongeren. Er wordt een musical uitgebracht en er komt materiaal bij het hongerdoek.
'Opnieuw beginnen' vraagt niet alleen om een geestelijke verdieping, maar ook om de mogelijkheid tot actief handelen. Dit worden handelingsperspectieven genoemd. Het eerste handelingsperspectief zal staan in het kader van de spiritualiteit. Hier vinden de kerken en de gelovigen immers de kracht om zich in te zetten voor een wereld van recht en gerechtigheid.

Nieuwe wegen
Vervolgens zal aandacht besteed worden aan het milieu, voedsel, het omgaan met geld, het opheffen van schulden. Het zal duidelijk zijn dat hierin door de deelnemers eigen keuzes gemaakt kunnen worden. De radicaliteit waarover het hoofdstuk uit Leviticus spreekt als het gaat om herverdeling en rechtvaardige verhoudingen, raakt ons zelf. Ook van ons wordt de keus gevraagd om te komen tot kiezen, delen en vieren.
Het evangelie daagt ons uit nieuwe wegen te durven bewandelen. Vanuit de geschonken liefde in Jezus Christus ons hart open te zetten voor anderen. Komen tot delen! De huidige ongelijke verdeling tussen arm en rijk aan de kaak stellen, kleine stappen willen en mogen zetten om een wereld te bewerken en te ontvangen waar mensen tot hun recht kunnen komen.
Leven als bevrijde mensen voor Gods aangezicht. Daartoe roept het Jubeljaar ons op. Dat jaar heeft Christus aangekondigd.

Ds. H.A. Moolenaar is secretaris educatie van de Generale Diakonale Raad van de NHK.


Fotobijschrift
Herstel van de relaties tussen God en mens en tussen mensen onderling. (Foto: Chris van Beek)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 mei 1997

Kerkinformatie | 32 Pagina's

ZWO-thema

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 mei 1997

Kerkinformatie | 32 Pagina's

PDF Bekijken