Bekijk het origineel

Cursussen en themadagen voorjaar 1998

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Cursussen en themadagen voorjaar 1998

11 minuten leestijd

Burg. de Beaufortweg 18,
Postbus 202,
3930 AE Leusden,
tel. (033) 49 60 370

Hoofdstraat 248,
Postbus 1100,
3970 BC Driebergen,
tel. (0343) 51 83 34


Praktische informatie over de themadagen

- Alle activiteiten vinden plaats onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van het Centrum voor Educatie NHK te Driebergen en het Toerustingscentrum GKN te Leusden.
- Tenzij anders vermeld, vinden de bijeenkomsten plaats in het Toerustingscentrum te Leusden, op zaterdagen van 10.00 tot ongeveer 16.00 uur.

Aanmelden
- U kunt zich zowel schnftelijk als telefonisch opgeven: Toerustingscentrum GKN, Postbus 202, 3830 AE Leusden, tel. (033) 496 03 70.
Deelnemers (max. 28) worden genoteerd in volgorde van aanmelding.
Opgaven bij voorkeur uiterlijk 14 dagen van te voren.
Per kerk/gemeente kunnen max. 4 mensen deelnemen aan één themadag.
- De deelnemerskosten bedragen ƒ 25,- inclusief lunch (tenzij anders vermeld). Als dit bedrag of de reiskosten naar en van Leusden bezwaarlijk zijn, kunt u contact opnemen met het Toerustingscentrum voor een tegemoetkoming in de kosten. Geld mag geen belemmering zijn voor deelname.
- Na opgave ontvangt u bericht van bevestiging; hierbij wordt ook aangegeven hoe u kunt betalen.
De aanmelding wordt geëffectueerd na ontvangst van de deelnemersbijdrage.
- Bij annulering tot 10 dagen van tevoren wordt ƒ 6,- administratiekosten in rekening gebracht.
Vindt de annulering binnen 3-10 dagen voor de desbetreffende datum plaats, dan bedragen de kosten ƒ 20,-. Bij latere afmelding bent u het gehele bedrag verschuldigd. Uiteraard mag een ander komen in de plaats van degene die zich heeft opgegeven; de annuleringsregeling is dan niet van toepassing.
De annuleringsregeling voor andere bijeenkomsten dan themadagen staat vermeld op het bericht van bevestiging.


Hoe maak je als kerkenraad een beleidsplan?
Datum: 31 januari 1998


In vrijwel iedere kerkenraad leeft de wens om het vele werk dat verricht moet worden, planmatig aan te pakken en er grote, doorgaande lijnen in aan te brengen om zo stap voor stap tot verbetering te komen van het 'gemeente-zijn'. Een goed doordacht en uitvoerbaar beleidsplan is hiertoe het instrument bij uitstek. Het maken van een plan dat de wensen van gemeenteleden en de leidinggevende taak van de kerkenraad vruchtbaar samenbrengt, blijkt in de dagelijkse praktijk soms verre van eenvoudig. Toch is er de laatste tien jaar in plaatselijke kerken veel, vaak succesvolle, ervaring mee opgedaan. Van verschillende kanten is toegankelijk materiaal gepubliceerd en is specifieke deskundigheid ontwikkeld binnen de kerkelijke adviserende bureaus.
Op deze dag worden vanuit meerdere invalshoeken mogelijkheden aangereikt om een beleidsplan te ontwikkelen dat zicht kan geven op de eigen situatie van de deelnemers.
Deze dag is een herhaling van eerdere conferenties; gezien de enorme belangstelling hiervoor zal de dag nu open staan voor een groter aantal deelnemers dan gebruikelijk en zal de opzet hieraan worden aangepast.

Doel: zicht verschaffen op de haalbaarheid van het maken van een goed beleidsplan voor de plaatselijke kerk, de voorwaarden waaraan dit plan moet voldoen en de weg waarlangs het gerealiseerd kan worden.
Voor: kerkenraadsleden/beleidsambtsdragers.
Medewerking: F.H.J. Steenwinkel en P. Valstar, medewerkers van het Centrum voor Gemeenteopbouw GKN, gespecialiseerd in advisering aan plaatselijke kerken t.a.v. beleidsvorming.


Jongeren In de kerkdienst
Datum: 14 februari 1998


In kerkdiensten zie je doorgaans weinig jongeren. Zij voelen zich daar vaak niet thuis. Zij worden er meestal niet direct aangesproken.
Ook nemen zij als jongeren niet actief deel aan de liturgie. Als oplossing wordt nogal eens gekozen voor aparte jongerendlensten. Maar hoe te werk te gaan als je jongeren in gewone kerkdiensten wilt aanspreken?
Op deze dag willen wij ons verdiepen in mogelijkheden om jongeren in de 'gewone eredienst' op zondagmorgen een plek te geven.
Welke overwegingen liggen hieraan ten grondslag? Hoe kun je jongeren van circa 12 tot 25 jaar bij de viering betrekken?

Doel: een inhoudelijke bezinning op het thema 'jongeren in de kerkdienst' en het op het spoor komen van ideeën hoe jongeren in de viering hun plek kunnen innemen.
Voor: leden van liturgiecommissies of kerkenraadsleden, die zich bezighouden met de eredienst.
Medewerking: mw. T. Bouw, theologisch beleidsmedewerker van Samen op Weg Jeugdwerk.


Samen op Weg In de eigen woonplaats
Datum: 14 maart 1998


Als plaatselijke gemeenten en kerken mei elkaar gaan samenwerken, blijkt naast het organisatorische aspect in toenemende mate ook 'het aan elkaar wennen' van groot belang. Wat is het eigene van hervormd, gereformeerd of luthers zijn? Welke identiteit brengt elk van hen mee, welke cultuur en gewoontes en hoe bepalend zijn deze in het proces van eenwording? Hoe werken deze verschillen vaak onopgemerkt door in de omgang met elkaar? Hoe kun je als kerkenraad of als plaatselijke commissie voor SoW omgaan met aanwezige cultuurverschillen? Mede aan de hand van het boekje 'Hervormd - Gereformeerd van huis uit', dat in dit kader is verschenen, is het mogelijk om dit vaak onderschatte aspect een plek te geven in het plaatselijke SoW-proces.

Doel: inzicht verschaffen in het bestaan, de aard en de werking van cultuurverschillen tussen SoW-partners en leden van de verschillende kerken; instrumenten aanreiken om dit op plaatselijk niveau in te brengen in het SoW-proces.
Voor: kerkenraadsleden/beleidsambtsdragers, leden van plaatselijke SoW-commissies.
Medewerking: W.H.A. Bisschop-Tichelaar, lid van de werkgroep Plaatselijk vlak van de raad van deputaten Samen op Weg.

Het boekje 'Hervormd - Gereformeerd van huis uit' is geschreven door dr. H.G. Dane en kost ƒ 7,75. Het is te bestellen bij het Toerustingscentrum GKN te Leusden, tel. (033) 496 03 70.


VERZOENING In jodendom en christendom
Datum: vrijdag 27 maart 1998


Yom Kippoer ofwel Grote Verzoendag is één van de hoge feestdagen binnen het jodendom. Binnen het christendom is verzoening altijd een belangrijk thema geweest zonder dat hier iets feestelijks aan te bekennen viel. Verzoening staat in de christelijke oecumene momenteel centraal. Er zijn grote internationale conferenties, de derde Nederlandse kerkendag op 25 april 1998 is er aan gewijd en plaatselijk programmeert men het in het vormings- en toerustingsaanbod.
De levende betekenis van het begrip verzoening binnen het hedendaagse en historische jodendom wordt op deze conferentie geplaatst naast de verbreding en verandering van de manier waarop christenen het begrip verzoening hanteren en er al of niet uit leven.
Deze dag is een herhaling van 26 september 1997.

Doel: informatie over verschillen en overeenkomsten rond het begrip verzoening binnen jodendom en christendom en het onderzoeken van mogelijkheden tot wederzijdse verrijking.
Voor: belangstellenden.
Medewerking: L. Evers, oud rector van het Maimonides college, en D. Pruiksma, predikant te Weesp en adviseur van het deputaatschap Kerk en Israël GKN.


Pastoraal beleidsplan
Datum: 28 maart 1998

Binnen het werk van de kerkelijke gemeente neemt pastoraat een belangrijke plaats in. Predikanten, ouderlingen, pastoraal medewerkers e.a. onderhouden pastorale contacten met gemeenteleden en soms ook met niet-gemeenteleden. Lang niet altijd is omschreven wat men er mee beoogt, wat men onder pastoraat verstaal, wie met wie contact onderhoudt, waarom dat gebeurt, wanneer en hoe vaak. Hier gehcht over nadenken en spreken om te komen tot het vastleggen van het doel, de werkwijze, de frequentie en de taakverdeling van het pastorale werk kan gevat worden in de term: werken aan een pastoraal beleidsplan. Werken vanuit een dergelijke plan kan helpen bij het stellen van prioriteiten, het inhoudelijk verbeteren van het pastoraat en het vergroten van het bereik en/of de efficiency.

Doel: inzicht verschaffen in de vele aspecten die verbonden zijn aan het planmatig opzetten van het pastoraat binnen en vanuit de gemeente; een aanzet geven tot het schrijven van een pastoraal beleidsplan.
Voor: predikanten en beleidsambtsdragers.
Medewerking: P. Valstar, medewerker van het Centrum voor Gemeenteopbouw GKN en mede vanuit zijn vroegere werk als provinciaal toeruster gespecialiseerd in advisehng over beleidsvragen.


Bijbelse verhalen als spiegel van de ziel
Datum: donderdag 14 mei 1998

Bijbelse verhalen als spiegel van de ziel' is een werkboek voor zes leerhuis/catechese-bijeenkomsten. Aan de hand van bijbelverhalen verdiepen deelnemers zich in de mogelijkheden die de dieptepsychologie biedt, om de betekenis van dergelijke verhalen voor ons zelfverstaan te duiden.
De bijbel reikt meer bouwstenen voor het leven aan dan in dogmatische schema's te vatten zijn. Aan de orde komen o.a. verhalen van schepping, bevrijding, wonderen, opstanding.
Juist bij deze manier van luisteren past een andere aanpak dan alleen maar 'praten over'. In de brochure zijn dan ook naast gesprekssuggesties, handvatten opgenomen voor het gebruik van symbolen, eenvoudige vormen van bibliodrama, ontspanningsoefeningen.
Door de geheel eigen invalshoek, die aansluit bij verschillende vormen van hedendaags levensgevoel, kan deze opzet wellicht ook mensen aan de rand van en buiten de kerk helpen de bijbelse verhalen met nieuwe ogen te lezen.

Doel: het geven van informatie over de opzet van een leerhuis 'Bijbelse verhalen als spiegel van de ziel', presentatie en oefenen van enkele van de aangeboden werkvormen.
Voor: vrijwilligers en beroepskrachten die ervaren zijn in het methodisch begeleiden van groepsgesprekken.
Medewerking: B.L. van der Woude, schrijver van de brochure en predikant in Middelstum, en W. van Dommelen, predikant voor missionaire toerusting in de provincie Groningen.

NB afwijkende prijs: f 45, - inclusief het bijbehorende werkmateriaal.

'Bijbelse verhalen als spiegel van de ziel' is geschreven door ds. B.L. van der Woude en kost f 19,90 per ex. Het boek kan worden besteld door het benodigde bedrag over te maken op girorekening 51 31 53 t.n.v. Dienstencentrum GKN te Leusden o.v.v. aantal en artikelnr. MW 002.


Gebouwenbeleid
Datum: 16 mei 1998


Veel kerkelijke gemeenten staan voor de keuze één of meerdere kerkgebouwen te moeten verlaten. De reden, soms zelfs pure noodzaak, kan velerlei zijn: overcapaciteit, het samengaan in SoW-verband, teruglopende ledentallen, ontoereikende financiële middelen.
Het zijn moeilijke keuzes, waarbij de emoties hoog kunnen oplopen.
Tegelijkertijd biedt het kansen op bloei en opbouw; ontwikkelen van een visie op de identiteit en activiteit van de gemeente zijn daarvoor onmisbaar.
De onlangs verschenen discussienota 'Naar een passende jas', waarin deze problematiek behandeld wordt, speelt een rol op deze themadag. De nadruk ligt op de kwalitatieve aspecten van het kerkgebouw als een bij de gemeente passend huis, dat ruimte schept voor nu en de toekomst. Ook zal een aantal praktijkvoorbeelden aan de orde komen.
Doel: bezinning op kwalitatieve aspecten van kerkbouw in relatie tot het gemeente-zijn, in situaties waarin keuzes gemaakt moeten worden over afstoting van kerkgebouwen.
Voor: kerkenraadsleden, kerkvoogden en leden van commissies van beheer.
Medewerking: G.J. van der Harst, bouwkundige en adviseur voor zaken betreffende kerk(ver)bouw en -inrichting bij het Centrum voor Gemeenteopbouw GKN.

De discussienota inzake het gemeentelijk accommodaliebeleid 'Naar een passende jas' kost f 10,- per ex. en is te bestellen door het benodigde bedrag over te maken op girorekening 51 31 53 t.n.v. Dienstencentrum GKN te Leusden o.v.v. aantal, artikelnr. KV009 en 'Naar een passende jas'.


THEMADAGEN EN CURSUSSEN VOOR KERKELIJK WERKERS EN PREDIKANTEN

Managementtraining voor predikanten en kerkelijk werkers
Datum: 3, 4 en 5 maart 1998 en een terugkomdag in najaar 1998


Centraal staan: planning (prioriteiten, doel/resultaat-formulering), rolverwachtingen (van u zelf en anderen), organiseren, leiding geven en controle (komt het beoogde overeen met het bereikte?)
Het is een training, dat wil zeggen dat theorie en praktijk worden afgewisseld. Het is hierbij de bedoeling dat u met een concreet 'plan van aanpak' weer naar huis gaat
Medewerking: M.A. Blokland, stafmedewerker Toerustingscentrum GKN, en G.P. van Dam, predikant voor de Werkbegeleiding van predikanten GKN.
Voor: predikanten en kerkelijk werkers, die het probleem van werkdruk en overvolle agenda's kennen.
Plaats: Dominicaans Activiteitencentrum te Huissen.
Kosten: ƒ 275, .


Predikanten en cultuurverschillen SoW
Datum: 30 maart 1998


In de samenwerking op plaatselijk vlak tussen Samen op Wegpartners nemen de predikanten een eigen plaats in. Zij komen uit en staan in de traditie, de cultuur van de eigen kerk en dat manifesteert zich ook in de manier waarop zij hun ambt uitoefenen. In de samenwerking kan dit leiden tot het misverstaan van elkaar. Als gevolg daarvan kunnen irhtaties en zelfs wantrouwen groeien. Deze conferentie is gehcht op het inzicht verschaffen in eigen-aardigheden vanuit cultuur en traditie van de SoWkerken t.a.v. het ambt van predikant en hoe deze kunnen doorwerken in het proces van samengaan/-werking.
Medewerking: C.A. Boonstra, predikant voor de Werkbegeleiding van predikanten GKN, en C.H.W. Waardenburg, staffunctionaris/docent van het Theologisch Seminarium Hydepark van de NHK.
Voor: predikanten in SoW situaties.
Plaats: Hydepark te Doorn.
Kosten: ƒ 40,-.


Liturgie in dagen van rouw II
Datum: 23 juni 1998


Kerkelijk werkers krijgen bij hun werk in het pastoraat te maken met sterven en begraven.
Hen wordt gevraagd diensten bij begrafenis of crematie te leiden.
Deze werkdag is gericht op de vormgeving van deze diensten en kent ook informatieve elementen.
Doel: leren vormgeven en leiden van gedachtenisdiensten in verschillende situaties en daarbij omgaan met divers materiaal binnen de ruimte van de traditie van de kerk.
Voor: kerkelijk werkers die eerder de studiedag 'Liturgie in dagen van rouw' hebben bijgewoond (max. 25).
Plaats: Hydepark te Doorn.
Kosten: ƒ 40,-.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 december 1997

Kerkinformatie | 32 Pagina's

Cursussen en themadagen voorjaar 1998

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 december 1997

Kerkinformatie | 32 Pagina's

PDF Bekijken