Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

WA-VERZEKERING MOTORRIJTUIGEN ERKENT GEMOEDSREZWAREN

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

WA-VERZEKERING MOTORRIJTUIGEN ERKENT GEMOEDSREZWAREN

Ruim 1600 ontheffingen

7 minuten leestijd

Het wegverkeer op onze Nederlandse wegen met ongeveer duizend ongevallen per is er oorzaak van dat dagelijks aan veel mensen behalve veel pijn en leed, in meerdere of mindere mate financiële schade wordt toegebracht. Hoewel materiële schade ernstig kan zijn, valt die in 't niet bij blijvende invaliditeit of dood. Vooral wanneer het onschuldige slachtoffer kostwinner is, kan het verlies bijzonder triest voor het achtergebleven gezin zijn. Voor de inwerkingtreding van de wet aansprakelijkheidsverzekeringen motorvoertuigen (WAM) kwam vaak van een billijke schaderegeling niet veel terecht, doordat de schuldige zich op de een of andere wijze aan zijn verplichting onttrok of niet in staat was aan zijn verplichting te voldoen, waardoor het slachtoffer of zijn achtergebleven familie het verlies zelf moest dragen. Dat was vaak zeer pijnlijk en soms tragisch.

De wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen beoogt een billijke schaderegeling voor het onschuldige slachtoffer of zijn achtergebleven familiebetrekkingen, waardoor het slachtoffer niet meer afhankelijk is van de goede wil of de financiële draagkracht van de schade-veroorzaker. De wet heeft dus voornamelijk het belang van het onschuldige slachtoffer op het oog. Zij staat los van een zogenaamde all risk-verzekering tegen dekking van schade aan eigen lijf en goed waartoe niemand verplicht is, maar gaat slechts over de schaderegeling tegenover anderen waartoe men behalve moreel ook burgerrechtelijk verplicht is.

Zij die recht hebben op schadeloosstelling kunnen zich volgens deze wet rechtstreeks wenden tot de verzekering van de schuldige. En wanneer de schuld van de voor de schade aansprakelijke persoon vaststaat, eventueel na rechtelijke uitspraak, kan de verzekering geen uitkering weigeren.

Eigen verantwoordelijkheid

Het feit dat de verzekering schadeloosstelling waarborgt, ontheft de weggebruiker niet van zijn verplichting om zoveel mogelijk schade te voorkomen. De strafbaarstelling van een en ander zal hem zeker van zijn verantwoordelijkheid bewust doen zijn, vooral omdat de verzekering in bepaalde gevallen de schade op de verzekerde-schuldige kan verhalen, zoals bijvoorbeeld bij rijden onder alcohol invloed. In zo'n geval wordt de benadeelde wel schadeloos gesteld, maar heeft de verzekering een jarenlang verhaalsrecht op zijn cliënt-dronken-bestuurder. De drinkeboer rijdt dus beslist niet zorgenvrij, al gedraagt hij zich ook zorgeloos.

Ontheffing gemoedsbezwaarden

Van de verplichting tot het sluiten van een WA-verzekering kunnen worden vrijgesteld de eigenaren van motorrijtuigen, die gemoedsbezwaren hebben tegen het sluiten van een WA-verzekering motorrijtuigen. Verzoeken om vrijstelling kunnen worden gericht aan het bureau WAM, Plesmanweg 1, Den Haag. Zij moeten naar waarheid ondertekenen en verklaren dat zij overwegende gemoedsbezwaren hebben tegen elke verzekering, welke ook, en dat zij mitsdien noch zichzelf, noch iemand anders, noch hun eigendommen hebben verzekerd. Deze verklaring wordt getoetst aan de bij de Raad van Arbeid bekende gegevens van betrokkene.

Als norm geldt dat men wel AOW-pensioen en kinderbijslag mag genieten om voor een ontheffing in aanmerking te kunnen komen, doch dat het vóór het 65-ste jaar betalen van AOW-premie wel als verzekering wordt aangemerkt, zodat men daarvan ontheffing moet vragen alvorens een ontheffing WA-verzekering motorrijtuigen te kunnen krijgen. Overigens moet men bij een AOW-ontheffing toch wel de vastgestelde bijdrage betalen, alsmede 25 pet. administratiekosten, terwijl men op 65-jarige leeftijd geen AOW ontvangt, doch slechts periodieke betaling van het zogenaamde gespaarde bedrag totdat dat bedrag geheel op is.

Pensioenbijdrage wordt weer niet als verzekering aangemerkt, maar als uitgesteld loon. Ook mag geen brandverzekering zijn gesloten ingeval van op eigendommen genomen hypotheek om voor ontheffing van de verplichte WA-verzekering motorrijtuigen in aanmerking te kunnen komen.

Een jaar geldig

Indien een vrijstelling wordt verleend, wordt een bewijs van ontheffing uitgereikt, dat een jaar geldig is. Dat bewijs dient in het betrokken motorrijtuig aanwezig te zijn en op eerste vordering aan daartoe bevoegde ambtenaren ter inzage te worden afgegeven.

In plaats van de premie bij een WA-verzekering moet voor een ontheffing een jaarlijks door de minister te bepalen bijdrage worden voldaan. Deze bijdrage bedraagt momenteel 110 gulden voor een vrachtauto, 45 gulden voor een personenauto en 5 gulden voor een bromfiets. Hoewel deze bijdrage in verhouding tot een verzekeringspremie gering is, betekent zij beslist geen koopje gezien het grote risico waarvoor betrokkenen persoonlijk verantwoordelijk blijven.

Deze bijdragen worden namelijk gestort in het zogenaamde „Waarborgfonds motorverkeer", doch worden slechts gebruikt ter dekking van schade veroorzaakt door mensen met een ontheffing, indien zij zelf niet in staat zijn om de schade te voldoen. Zij moeten dus in eerste instantie alle door hen veroorzaakte schade zelf betalen, hoe ernstig en hoe groot ook. Zelfs wanneer het waarborgfonds schade vergoed wegens onvermogen van een gemoedsbezwaarde met ontheffing, blijft jarenlange terugvordering mogelijk en heeft deze ook plaats als betrokkene in beteren doen is gekomen. Het rijden met een ontheffing is dus beslist niet zorgenvrij, maar daardoor wellicht veel minder zorgeloos. Ruim 1600 gewetensbezwaarden rijden met een ontheffing voor totaal ongeveer 800 auto's en ruim 1000 bromfietsen.

Rijden in het buitenland

Voor het rijden met motorrijtuigen in het buitenland dient men in het bezit te zijn van een zgn. groene kaart. Met een ontheffing is alleen grensverkeer mogelijk met België en Luxemburg. Uiteraard kan men bijvoorbeeld voor Duitsland een tijdelijke groene kaart aan de grens krijgen, maar dat kan intrekking van de ontheffing tengevolge hebben.

Waarborgfonds

Doordat de wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) voornamelijk de belangen van de onschuldig benadeelde of het slachtoffer beoogt, is ook rekening gehouden met de mogelijkheid dat iemand schade lijdt door iemand op wie geen verhaal mogelijk is, hetzij omdat de dader onbekend is, hetzij omdat hij niet in staat is om te betalen, hetzij om andere redenen. Daarom is op basis van de WAM het waarborgfonds motorverkeer ingesteld, dat bestemd is om in bepaalde gevallen aan benadeelden hun schade te vergoeden en waarvan de Staat de verplichtingen waarborgt.

Een benadeelde kan wanneer er een burgerrechtelijke aansprakelijkheid bestaat voor een door een motorrijtuig veroorzaakte schade, een verzoek om schadevergoeding bij het fonds indienen: 

a wanneer niet kan worden vastgesteld wie de aansprakelijke persoon is, tenzij aannemelijk is dat de benadeelde niet tot die vaststelling heeft gedaan wat redelijkerwijze van hem kon worden verwacht; 

b wanneer de schuldige niet verzekerd is; 

c wanneer de schade voortvloeit uit een handelen of nalaten van degene die zich door diefstal of geweldpleging de macht over het motorrijtuig heeft verschaft of van hem die, dit wetende, dat motorrijtuig zonder geldige reden, gebruikt, en dus de verzekeraar of de van verzekeringsplicht vrijgestelde niet aansprakelijk is; 

d in geval van onvermogen van de verzekeraar; 

e wanneer op grond van een vrijstelling wegens gemoedsbezwaren geen verzekering is afgestoten'en betrokkene niet zelf in staat Is om te betalen. 

Er wordt alleen vergoed als de schade meer dan 150 gulden (soms meer dan 100 gulden bedraagt. Schade daar beneden wordt niet vergoed. Als de schade boven genoemde bedragen ligt wordt alles vergoed.

Om voor schadevergoeding In aanmerking te kunnen komen moet voldoende bewijs van het gebeurde worden geleverd, hetzij door proces-verbaal van de politie, hetzij op andere wijze door betrouwbare of stille getuigen. Op dezelfde wijze moet bij parkeerschade worden bewezen dat het voertuig tevoren onbeschadigd was. Tevens moet belanghebbende aantonen dat verhaal op de dader niet mogelijk is, omdat deze niet bekend of een onvermogende (gemoedsbezwaarde) schuldige is.

Financiën

De financiën voor het waarborgfonds worden bijeengebracht door jaarlijks in het fonds te storten bijdragen: 

a dnor de staat, 

b door verzekeringsmaatschappijen op basis van aantal en soort van bij hen verzekerde voertuigen; 

c door om gemoedsbezwaren vrijgestelden, 

d verplichte stortingen bij veroordelingen ingevolge de WAM opgelegd.

De onder c genoemde bedragen worden afzonderlijk geadministreerd en uitsluitend aangewend voor betaling van schade veroorzaakt door niet tot betaling in staat zijnde vrijgestelden, waarvan echter jaarlijks een bedrag wordt overgeheveld naar de algemene middelen, zoals door de verzekeringsmaatschappijen op basis van aantal en soort voertuigen waarvoor ontheffing werd verleend.

Schaderegeling gemoedsbezwaarden

In beginsel moet een niet verzekerde schade-veroorzaker zelf betalen. Alleen als hij daartoe financieel niet in staat is vergoedt het waarborgfonds motorverkeer, dat echter jarenlang het recht op terugvordering heeft en ook terugvordert zodra hij in staat komt om te betalen.

Een nadeel is dat het fonds geen bedragen beneden de 100 of 150 gulden vergoedt en dat het zich onttrekt aan schaderegeling voor goederen die door het motorrijtuig worden vervoerd, zodat men toch beter met een reële verzekeringsmaatschappij te doen kan hebben.

Sedert de oprichting van het waarborgfonds werden ontelbare verzoeken om schadeloosstelling ingediend en belangrijke bedragen uitgekeerd aan gedupeerden voor wie anders geen verhaal mogelijk zou zijn.

Tot dusver behoefden echter nog geen uitkeringen gedaan te worden voor de ongeveer 1600 gewetensbezwaarden die een ontheffing van de verplichte WA-verzekering hebben. Wel werden een aantal verzoeken ingediend, doch deze werden weer ingetrokken omdat alsnog een onderhandse regeling werd getroffen.

Verzoeken om schadeloosstelling kunnen worden gericht aan het waarborgfonds motorverkeer, Pr. Kermedylaan 15, Den Haag.

Dit artikel werd u aangeboden door: Reformatorisch Dagblad

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 21 augustus 1971

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

WA-VERZEKERING MOTORRIJTUIGEN ERKENT GEMOEDSREZWAREN

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 21 augustus 1971

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

PDF Bekijken