Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Milieubeheer vroeg meeste aandacht van gewestraad

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Milieubeheer vroeg meeste aandacht van gewestraad

Verkort overzicht raad van Gelderland

5 minuten leestijd

De gewestelijke raad van Gelderland heeft een verslag gepubliceerd over haar werkzaamheden in 1971.

Naast de ruimtelijke ordening vroeg in 1971 het milieubeheer in toenemende mate de aandacht van de raad. Ten aanzien van de bestemmingsplannen voor de buitengebieden vormde het ontwerpen en beoordelen van bouwi)ercelen voor de agrarische bedrijven een belangrijke taak. Hiervoor is inbreng van agrarische deskundigheid en kennis van plaatselijke situaties t.a.v. het grondgebruik onontbeerlijk, reden waarom In deze nauw werd samengewerkt met de plaatselijke afdelingen van de landbouworganisaties. Te zamen met hen heeft de gewestelijke raad werk verricht in de meeste van de 104 Gelderse gemeenten en een reële inbreng gehad bij de totstandkoming van de bestemmingsplannen voor de desbetreffende buitengebieden.

Hiernaast bleef waakzaamheid geboden ten aanzien van de verdere inhoud der bestemmingsplannen, vooral de voorschriften. Bezwaarschriften werden Ingediend bij de betrokken gemeenteraden tegen 10 ontvsrerp-l>estemmlngsplannen en bij Gedeputeerde Staten telgen 3 vastgestelde plannen. Met verschillende gemeentebesturen en/of stedebouwkundige ontwerpers werd in goede sfeer overleg gevoerd over dit onderwerp, hetzij in het stadium van de voort)ereiding, hetzij naar aanleiding van ingediende bezwaarschriften.

Vermeldenswaard zijn ook de acitiviteiten van de gewestelijke raad om te komen tot een meer bevredigende opzet van het welstandstoezicht, alsmede de aandacht welke de raad heeft gevestigd op de wenselijkheid — langs vrijwillige weg — beplanting bij moderne bedrijfsgebouwen aan te brengen, teneinde de bezwaren tegen het uiterlijk hiervan zoveel mogelijk te ondervangen.

KALVERGIER

Wat het milieu betreft, schonk de raad aandacht aan de plannen van de zijde der provincie om op de Veluwe te komen tot een centrale zuivering van kalvergier, en het rapport van een door Gedeputeerde Staten ingestelde bestuurlijke werkgroep bio-industrle, welke pleit voor een provinciale verordening op grond waarvan agrarische veredelingsbedrijven gedwongen zouden kunnen worden mest of gier te lozen op een centraal punt. In dit rapport wordt verder gepleit voor concentratie van de veredelingsproduktie, hetgeen vooral uit diergeneeskundig oogpunt, maar ook juridisch en planologisch onaanvaardbaar is. De gewestelijke raad en de provinciale raad voor de Bedrijfsontwikkeling hebben hun ernstige bezwaren tegen dit rapport via een gezamenlijk commentaar aan Gedeputeerde Staten voorgelegd. De problemen met betrekking tot de toepassing van de Hinderwet op agrarische bedrijven vergden eveneens veel aandacht van de gewestelijke raad, evenals de te verwachten maatregelen van de 3 zuiveringsschappen, Over het onderwerp milieubeheer en Hinderwet werden door het secretariaat talrijke lezingen gehouden.

GRONDGEBRUIK

Vele andere onderwerpen op het gebied van het grondgebruik standen in 1971 in de belangstelling o.m. wegentracés en het ruilverkavelingsbeleid. Vermeldenswaard zijn in dit verband ook het regelmatige informele overleg met de Hoofdingenieur-directeur van de Cultuurtechnische Dienst in Gelderland en de periodieke vergaderingen met de voorzitters van de plaatselijke commissies en de voorbereidingscommissies van de ruilverkavelingen.

Verder de behartiging van de belangen van de agrariërs, die bij de aanleg van wegen en openbare nutswerken zijn betrokken zoals hoogspannings-, riool- en aardgasleidingen, alsmede de aanleg van het aardgascompressorstation Zweekhorst nabij Zevenaar.

Met Gedeputeerde Staten werd gesproken over het ontgrondingenbeleld. In 1971 bracht de raad t.a.v. 161 ontgrondingsaanvragen advies uit aan het Provinciaal Bestuur. Ook hield de raad zich bezig met waterstaatkundige aangelegenheden, zoals de voorgenomen waterschappelijke reorganisatie van de Veluwe, de gevolgen voor de landbouw van de Rijnkanalisatie, de verbreding van het Amsterdam-Rijnkanaal, de oeverafkalving langs de IJssel en de bochtafsniiding van de Waal bij Nijmegen.

KAMPEREN BIJ DE BOER

In verband met het onderwerp landbouw en recreatie werd aandacht geschonken aan verschillende recreatieplannen o.m. van de recreatiegemeenschap Veluwe en het kamperen 'bij de boer.

Van de vele andere onderwerpen, welke aan de orde kwamen, noemen wij nog de toepassing van de Boswet, o.m. de overdracht van herplantplicht, waarbij het secretariaat in 35 gevallen kosteloos bemiddelde, en de gemeentelijke kapverordeningen. Ook werd aandacht geschonken aan de schade, welke landbouwers in de Havikerwaard hebben geleden, mede als gevolg van de aanleg van de IJsselweg ter plaatse, de vestiging van erfdienstbaarheden ten behoeve van een reductiereservoir van de Oude IJssel te Bredevoort, de verdrogingsschade door het pompstation van de WOG te Olden Eibergen en de baatbelasting wegens de verharding van landbouwwegen.

De afsluiting van de landbouw-cao is een landelijke aangelegenheid geworden. Voor wat de Tuinbouw-cao betreft, welke voor Overijssel en Gelderland te zamen werd afgesloten, werd het secretariaat van de betrokken sociale commissies verzorgd door de gewestelijke raad voor Overijssel. In Gelderland werden in 1971 5 loongeschillen behandeld door de plaatselijke sociale commissies. Ook in 1971 heelEt de commissie Landbouwambachten van de gewestelijke raad adviezen opgesteld ten aanzien van tarieven voor verschillende vormen van loonwerk.

In Zutphen is met medewerking van het gewestelijke secretariaat tussen de belanghebbende partijen een regeling getroffen, waardoor schade door bijen aan de komkommerteelt in het tuinbouwcentrum De Hoven kon worden voorkomen. Tenslotte schonk de gewestelijke raad aandacht aan het concept-rapport van de Gelderse studiecommissie inzake de structuur van de gemeentelijke vleeskeuringsdiensten, de situering van de slachthuizen, de noodslachtingen en de nadere keuring. De raad toonde zich ingenomen met dit rapport, doch bracht ten aanzien van de noodslachtplaatsen enkele wensen ter kennis van de genoemde commissie.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 24 april 1972

Reformatorisch Dagblad | 6 Pagina's

Milieubeheer vroeg meeste aandacht van gewestraad

Bekijk de hele uitgave van maandag 24 april 1972

Reformatorisch Dagblad | 6 Pagina's

PDF Bekijken