Bekijk het origineel

Erg blij en helemaal niet blij met dr. Van den Heuvel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Erg blij en helemaal niet blij met dr. Van den Heuvel

Persstemmen nieuwe Herv. secretaris-generaal

14 minuten leestijd

Dat niet iedereen erg gelukkig is met de benoeming van dr. A. H. van den Heuvel uit Genève tot secretaris-generaal der Ned. Hervormde Kerk, blijkt ook uit diverse reacties in de kerkelijke pers. Wij citeren hier een aantal commentaren, ook lovende.

Zo lezen we in „Hervormd Nederland", het „opinieblad voor kerk, cultuur en samenleving":

„In 1967 volgde de benoeming in zijn huidige functie: directeur van het Department of Communication. De voorlichting van en over de Wereldraad kwam in zijn handen.

Er zullen weinig landen op de wereld zijn waarin Van den Heuvel niet is geweest en geen contacten heeft. Pas 40 jaar heeft hij nu al zijn sporen verdiend in het werk van de kerk en de oecumene.

Erg blij

Nu heeft de generale synode een beroep op hem gedaan ds. Landsman op te volgen. Wanneer dat precies zal zijn, is nog niet bekend. Ds. Landsman wordt eind van dit jaar 65, hij kan tot 1 mei 1973 zijn functie blijven vervullen. Voor een ieder die de huidige secretaris-generaal van de hervormde kerk in al zijn vaardigheden en hoge kwaliteiten kent, is het duidelijk dat hem op te volgen geen eenvoudige opgave is, maar met de benoeming van dr. Van den Heuvel is een „zware figuur" aangetrokken, waar de hervormde kerk erg blij mee mag zijn en veel van kan verwachten. Namens de redactie van HN feliciteren wij dr. Van den Heuvel met deze hoge benoeming".

Ds. A. Vroegindcweij uit Veenendaal denkt daar in „zijn" Gereformeerd Weekblad (uitgave Bout) wel heel anders over. Over de aanstelling van dr. Van den Heuvel merkt hij tenminste op:

„Tegen deze benoeming zijn verschillende bezwaren in te brengen. Het voornaamste bezwaar is wel dat hij helemaal staat buiten het leven en werken van onze kerk. Hij is nimmer predikant geweest en kent derhalve de kerk niet van binnenuit. Hij is bovendien van 1960 af te Genève werkzaam geweest, zodat hij veel meer weet van de kerk in de wereld dan van de kerk die hij moet gaan dienen op zo'n voorname post als secretaris-generaal. Een voorname post en tegelijk een subtiele post vanwege de verschillende stromingen in de kerk.

Helemaal niet blij

Daarbij kunnen we helemaal niet blij zijn met zo'n typische Wereldraadman op één van de voornaamste posten in onze kerk. Naar we vernemen is het verzet van de rechterzijde van onze kerk tegen deze benoeming dan ook sterk geweest. We betreuren het dan ook zeer dat de secretaris voor algemene zaken, dr. R. J. Mooi, niet „bevorderd" is en tot opvolger van ds. F. H. Landsman is benoemd.

Ds. F. H. Landsman kende de kerk van binnen en van buiten. We waren het lang niet altijd met hem eens. Maar we moeten wel zeggen dat hij met veel wijsheid gepoogd heeft een evenwichtig beleid te bevorderen. Zijn invloed in de synodevergaderingen was soms bijzonder groot, vooral op kritieke momenten. En dat kwam de kerk verschillende malen ten goede.

Teruggeleid

Het zal de nieuwe secretaris-generaal niet meevallen een dergelijke plaats te veroveren. En waarschijnlijk is het niet eens gewenst dat dit gebeurt. Wat we nodig hebben is dat de kerk in al haar geledingen teruggeleid wordt naar de gehoorzaamheid aan Gods Woord en dat het belijden der kerk, zoals dat neergelegd is in de gereformeerde belijdenisgeschriften, duidelijk doorklinkt in het spreken van de kerk vanaf de preekstoel, in het catechisatielokaal en in boek en geschrift".

Ook het officiële orgaan van de Gereformeerde Bond in de N.H. Kerk. „De Waarheidsvriend" is niet verheugd over de opvolger van ds. Landsman; Ir. J. van der Graaf bericht daarover in „zijn" orgaan:

„De Generale Synode heeft maandag ll in besloten zitting met 28 stemmen vóór en 20 stemmen tegen besloten tot opvolger van ds. F. H. Landsman als secretaris-generaal van de Hervormde Synode te benoemen ds. A.H. v.d. Heuvel, directeur van de Deputaten voor Cummunicatie van de Wereldraad van Kerken te Genève.

Van te voren was al zoveel uitgelekt omtrent het feit dat ds. v.d. Heuvel als eerste op de voordracht stond dat de hoofdbesturen van de Geref. Bond en de Conf. Ver. een gezamenlijk schrijven hebben gericht tot het moderamen van de synode en de synode zelf. De brief laten we hieronder volgen:

„Hoogeerwaarde Heren, De hoofdbesturen van de Gereformeerde Bond en de Confessionele Vereniging hebben behoefte zich met het hiervolgende tot u te richten. Naar wij uit betrouwbare bron vernamen is door de nominatiecommissie voor de opvolging van ds. F. H. Landsman als secretaris-generaal van de Ned. Herv. Synode als eerste op de voordracht geplaatst ds. A. H. van den Heuvel uit Genève. Dit bericht heeft ons niet alleen verbaasd maar ook ten zeerste verontrust. Wij menen dat ds. Van den Heuvel voor deze centrale en verantwoordelijke positie in het geheel van onze kerk niet de aangewezen man is.

Theologisch

In de eerste plaats hebben wij grondige bezwaren tegen de theologische visie van ds. Van den Heuvel, waarvan hij in woord en geschrift in de loop van de jaren blijk heeft gegeven. In het kader van een brief als deze is het niet mogelijk deze bezwaren toe te lichten. Wij volstaan met het noemen van dit punt.

In de tweede plaats maken wij ernstige bezwaren tegen een eventuele benoeming van ds. Van den Heuvel omdat hij nooit een gemeente heeft gediend en hij derhalve de kerk vanuit de gemeente, waar het hart van de kerk klopt, niet kent. Maar bovendien, zijn werk buiten de grenzen maakt dat hij ook het geheel van onze kerk van binnenuit niet kent. Wij achten het onverantwoord dat iemand die niet van binnenuit op de hoogte is van de gang van zaken in ons kerkelijk leven de functie van secretaris-generaal zou gaan bekleden.

Polarisatie

In het kerkelijk leven valt momenteel herhaaldelijk het woord polarisatie en de ontwikkelingen van de afgelopen periode hebben wel duidelijk aan het licht gebracht hoe sterk de spanningen binnen onze kerk zijn. Wij menen dat in deze situatie ds. Van den Heuvel niet in staat zal zijn op evenwichtige wijze mee leiding te geven aan ons kerkelijk leven en dat liij niet de aangewezen man is, die op een breed vertrouwen in onze kerk zal kunnen rekenen.

Om deze redenen nemen wij de vrijheid u met zeer veel klem te vragen op deze centrale post niet ds. Van den Heuvel te benoemen, maar iemand, die in breder kring vertrouwen hebben zal vanuit en rondom het belijden van de kerk. Eventueel geven wij u in overweging de beslissing over deze zaak uit te stellen. Desgewenst zijn wij gaarne bereid, dat, wat wij hier kort hebben aangegeven breder toe te lichten, U wijsheid toebiddend bij uw verantwoordelijke beslissing in dezen tekenen wij. Voor het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond, W. L. Tukker, voorzitter; H. Bout, secretaris; Voor het hoofdbestuur van de Confessionele Vereniging, C A. van Harten, voorzitter; C W. Corts, secretaris".

Tot zover de brief. Nog een drietal opmerkingen laat ir. v.d. Graaf volgen:
1. Wat de theologie van ds. Van den Heuvel betreft: in een bij Kreuz Verlag (Stuttgart) verschenen bundel „Das Glaubensbekenntnis" heeft ds. v.d. Heuvel zijn visie op de Kerk neergelegd in een artikel over de ene heilige algemene christelijke Kerk. Hierin krijgt de apostolaatstheologie van prof. dr. J. C. Hoekendijk vlees en bloed: „De kerk is de functie van het apostolaat!"

Voordracht

2. Het is wel een zeer te betreuren zaak, dal de synode een enkelvoudige voordracht heeft voorgelegd gekregen. Zegge en schrijve drie dagen voor de synodezitting kregen de synodeleden deze enkelvoudige voordracht onder ogen, nadat eerder herhaaldelijk de naam gevallen was van iemand, die op een breed vertrouwen in de Kerk kon rekenen, maar wiens naam opeens onder de tafel is verdwenen. Door deze enkelvoudige voordracht werd de synode al bij voorbaat gemanipuleerd en monddood gemaakt. Men behoefde niet meer te kiezen. Er was al gekozen. (De bedoelde naam was die van dr. R. J. Mooi. Red. R.D.).

3. Op zich is de hele functie van secretaris-generaal een zo gewichtige geworden, dat de invloed van de persoon in kwestie allang buiten proportie is gekomen. Maar gegeven deze situatie hebben wij behoefte aan een secretaris-generaal, die op breed vertrouwen rekenen kan. Anders komen onvermijdelijke fricties. We vrezen, dat de moeilijkheden, die uit deze benoeming voortkomen, wel eens ernstiger kunnen zijn dan velen vermoeden. Wat ons betreft mag er dan ook geen onduidelijkheid over bestaan, dat wij de benoeming van ds. v.d. Heuvel alleen maar kunnen betreuren. De kleine meerderheid, waarmee hij gekozen werd, spreekt ook voor zichzelf".

Aldus het commentaar en de gezamenlijke brief in „De Waarheidsvriend".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 juni 1972

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

Erg blij en helemaal niet blij met dr. Van den Heuvel

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 juni 1972

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken