Bekijk het origineel

Meer dan 25 jaar voor de Bond teaen het vloeken

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Meer dan 25 jaar voor de Bond teaen het vloeken

Gesprek met secretaris N. M. Laarman:

9 minuten leestijd

„Het bestuur van de Landbouwhogeschool in Wageningen zal dit jaar een door de Wageningse Studenten Organisatie uitgegeven boekje over studentenactiviteitenniet versturen aan de nieuw-ingeschrevenen. Een van de redenen is, dat in het boekje een grove vloek voorkomt." Toen de heer N. M. Laarman uit Den Haag dit krantenberichtje las, schudde hij zijn hoofd. Het is niet het enige bericht dat hijonder ogen krijgt waarin sprake is van het ontheiligen van de Naam des Heeren. De heer Laarman is namelijk secretaris van de Bond tegen het vloeken. Hij zal een brief schrijven aan de Wageningse studenten om ze te wijzen op het grote kwaad van het ijdel gebruik van Gods Naam.

AI meer dan 25 jaar heeft hij er een dagtaak aan om in een persoonlijlc gesprek of per brief te getuigen als hem ter ore komt, dat ergens in het openbaar wordt gevloekt. Vaak is dat naar aanleiding van een krantebericht of een uitzending van radio of televisie. Hij leest of hoort natuurlijk niet alles zelf, maar bestuursleden of leden van de bond maken hem op de meeste gevallen opmerkzaam. Een gelukkige omstandigheid is, dat veel mensen nog wel de moeite nemen hun excuses aan te bieden als ze vermaand zijn, hoewel het ook is voorgekomen, dat het bestuur van de Vara schreef, dat de vloeken die in een uitzending waren gebezigd niet weggelaten konden worden, omdat ze „functioneel" waren!

Bordjes
Het schrijven van vermanende brieven is echter niet het enige wat de heer Laarman doet. Hij reist veel en bezoekt dan fabrieken, werkplaatsen, kantines, restaurants enz. en vraagt of er op een zichtbare plaats een wandkaartje mag worden opgehangen met de bekende tekst „Spreek vrijmoedig over God, maar misbruik Zijn Naam niet."

Verder vervult hij spreekbeurten voor vrouwenverenigigen, jeugdclubs, wijkavonden e.d. En ook voert hij de correspondentie met de leden, met kerkeraden en met gemeentebesturen. Want daar moet de bond zijn financiële middelen vandaan halen De leden betalen een minimum-contributie van ƒ 2,50. Aan alle gemeentebesturen wordt jaarlijks om subsidie gevraagd en ongeveer de helft van de ruim 800 Nederlandse gemeenten verleent die subsidie ook. De Provinciale Staten van onze provincies dragen ook bij in de vorm van een waarderingssubsidie, die varieert van ƒ 100 tot f 250. En dan zijn er tenslotte de kerkeraden van alle protestantse kerken in ons land, die ieder jaar worden aangeschreven met het verzoek een bijdrage te geven. Door deze inkomsten is de bond in staat de aanplakbiljetten, wandkaartjes, stickers en lucifersboekjes gratis te verstrekken aan iedereen die iets aanvraagt.

Stations
Waar zijn de bordjes en aanplakbiljetten van de bond zoal te vinden? De meeste aandacht trekken wellicht de grote stationsbiljetten, die op 90 van de ongeveer 300 spoorwegstations zijn te vinden. De tekst luidt: „Vermijd, bestrijd het vloeken" in zes talen. Deze affiche hangt ook in het gebouw van de Verenigde Naties in Geneve! In de stadsbussen van de steden Rotterdam, Utrecht, Arnhem en Breda zijn kleinere biljetten opgehangen, evenals in de autobussen van de RTM (Zuidhollandse eilanden) en de VAD (Veluwe). Dit jaar heeft de heer Laarman aan alle 63 jeugdherbergen een biljet gestuurd met de tekst „Gebruik Gods Naam niet als een stopwoord." De lucifersboekjes, waarop eveneens deze tekst voorkomt, worden veel door de legerpredikanten uitgedeeld aan militairen. Kleine, ronde plakkertjes met erop „Niet vloeken" vinden gretig aftrek bij schoolkinderen, die er hun boekentas, schoolagenda of kettingkast mee versieren.

Ontstaan
Hoe is de Bond tegen het vloeken eigenlijk ontstaan? De heer Laarman weet het precies te vertellen, In 1917 was er een leraar aan de HBS in Den Helder, de heer J. Baas, die in de avonduren privéles gaf aan marine-officieren. Hij moest daar veel gevloek aanhoren. Hij plaatste toen een advertentie in de christelijke dagbladen van die tijd „De Standaard" en ,,De Nederlander", waarin hij medestanders opriep om met hem het vloeken te bestrijden. Hij kreeg zoveel reacties, dat er al spoedig voldoende sympathisanten waren om tot oprichting over te gaan van de "Bond tegen het schenden door het vloeken van Gods heiligen Naam." De twaalf bestuursleden van de nu 55-jarige bond behoren tot verschillende protestantse kerken. Voorzitter is prof. dr. W. H. Velema, hoogleraar aan de Theologische Hogeschool te Apeldoorn, Het Tweede-Kamerlid voor de SGP ir. H. van Rossum is één van de bestuursleden.
Hoewel de naam van de bond zou doen vermoeden dat de hoofddoelstelling negatief is (tegen het vloeken), zegt de heer Laarman, dat het hoofddoel integendeel positief is, namelijk de heiliging van Gods Naam door het vloeken te bestrijden.

Directeur
Als je net als de heer Laarman met zoveel mensen in contact komt, dan kan het niet anders of er moeten wel eens bijzondere voorvallen plaatsvinden. Bijvoorbeeld de ontmoeting met de directeur van een bedrijf, waar duizenden werknemers in dienst zijn. Van een predikant kreeg de heer Laarman het verzoek eens contact op te nemen met iemand van dat bedrijf. De dominee vertelde, dat bijna de hele kerkeraad en een groot deel van zijn gemeente daar werkzaam waren. De heer Laarman ging erheen en meldde zich bij de portier met het verzoek de directeur te spreken te krijgen. „Hebt u een afspraak?" vroeg de portier. Toen de heer Laarman ontkennend antwoordde, kreeg hij te horen dat niemand tot de directeur werd toegelaten, die niet tevoren een afspraak had gemaakt, „Maar als u zegt waarvoor ik kom, zal de directeur mij zeker willen ontvangen," zei de heer Laarman. Na enige aarzeling nam de portier de huistelefoon en vroeg of de bezoeker welkom was. En zowaar, zonder van tevoren een afspraak afspraak te hebben gemaakt, mocht de heer Laarman naar binnen. Toen hij de directiekamer binnenstapte, kwam de directeur hem van achter zijn bureau tegemoet en zei: „Ik ben blij, dat u gekomen bent, want ik loop al jaren met een vraag die alleen u kunt beantwoorden." Het bleek, dat de man graag wilde weten, waarom de bond de tekst van de stationsaffiches had gewijzigd Al jaren lang had hij zich afgevraagd wat daarvan toch wel de reden kon zijn en nu kon iemand het hem eens uitleggen. De heer Laarman had een bijzonder fijn gesprek met hem en na afloop kreeg hij toestemming op verscheidene plaatsen in het bedrijf bordjes op te hangen.

Subsidie
Een ander voorval vond enkele maanden geleden plaats. Op een dag kreeg de heer Laarman twee heren op bezoek, die zich bekend maakten als leden van de Partij van de Arbeid, die zitting hadden in de Provinciale Staten van één der provincies. Ze deelden mede, dat ze gekomen waren omdat ze het verzoek van de bond om subsidieverhoging hadden gezien. „Daar zijn we natuurlijk tegen," zo voegden ze eraan toe, „maar we willen niet tegenstemmen, voor we met u gepraat hebben." Toen ze na een lang gesprek weer opstapten, zeiden ze: „We hebben nu niet meer de moed om tegen te stemmen." Korte tijd later kwam er bericht dat de subsidie verhoogd was van ƒ 100 tot f 250!
Dank zij de contributies, giften en subsidies kan het werk van de bond, namelijk het getuigen in woord en geschrift, doorgaan. Plannen om op een andere manier te gaan werken dan tot nu toe gebeurd is, zijn er niet. Het kan ook bijna niet anders, want het gaat niet om propaganda voor een menselijk doel, maar het gaat om de heiligheid van Gods naam en dat betekent, dat alles op waardige wijze moet geschieden.
Wie belangstelling heeft voor aanplakbiljetten, wandkaartjes of stickers, kan schrijven naar de Bond tegen het vloeken, Sportlaan 19, Den Haag, tel. 070-331142. Het gironummer is 852091 t.n.v. de penningmeester van de Bond tegen het vloeken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 augustus 1972

Reformatorisch Dagblad | 6 Pagina's

Meer dan 25 jaar voor de Bond teaen het vloeken

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 augustus 1972

Reformatorisch Dagblad | 6 Pagina's

PDF Bekijken