Bekijk het origineel

Zuid-Holland heeft half miljoen tekort

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Zuid-Holland heeft half miljoen tekort

Wegenbouw stopgezet

5 minuten leestijd

ROTTERDAM ,,Een explosie volgens het hoekje", noemde een deskundige de plof die zich gisteren tijdens het middaguur in het Rotterdamse Clara-ziekenhuis had voorgedaan.

,,Alle veiligheidskleppen en luiken hebben gewerkt en de voorgeschreven explosiewand is lueggeblazen zonder dat het hele gebouw inzakte. Daardoor is het allemaal enorm meegevallen", aldus de deskundige Dan de iirma Ketelcontrole.

Kort voor twaalf uur gistermiddag ontplofte een van de drie ketels in het ketelhuis van het ziekenhuis aan de Olympiaweg in Rotterdams zuidelijke stadsdeel. Door de explosie werden de andere twee ketels autom.atisch buiten werking gesteld.

Niemand werd gewond. De schade zal ongeveer rond de half miljoen gulden liggen.

De explosiewand, die hoofdzakelijk uit glas bestaat, werd naar buiten geblazen. De vijftig meter hoge schoorsteen is ingezakt. Verschillende afdelingen werden ontruimd. Toen na een minuut of tien was gebleken dat alle gevaar voorbij was kon ieder lueer terug naar zijn eigen afdeling.

Onmiddellijk is men gisteren in de namiddag begonnen met het bouwen van een noodschoorsteen. De leverancier van het ketelhuis heeft de directie van het ziekenhuis gegarandeerd dat men omstreeks middernacht weer verwarming zou hebben.

Niettemin heeft het Rode Kruis «oor alle zekerheid een aantal dekens en kruiken naar het Clara-ziekenhuis gebracht. Om zeven uur gisteravond had men alweer stoom voor de sterilisatieafdeling.

Normaal gesproken zorgt één ketel voor de verwarming van het gebouw en 'voor stoom voor de sterilisatie-afdeling. Bij nachtvorst wordt de tweede ketel ingeschakeld en bij strenge vorst de derde. ADVERTENTIE

(Van een onzer redacteuren) Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben een aantal voorstellen in portefeuille tot verhoging van onder meer de leges van rijbewijzen, paspoorten, grondbelasting en personele belasting. Aanleiding voor deze ingrijpende maatregelen is de „zorgwekkende financiële toestand van de provincie ZuidHolland". De dezer dagen verschenen begroting voor het dienstjaar 1973 vertoont namelijk op de gewone dienst een geraamd tekort van 500.000,- op een uitgavenbudget van ruim f 220 miljoen. Het tekort zal gedekt worden uit de algemene reserves van de provincie. De nadelige saldi voor de jaren 1974 tot en met 1976 zullen volgens de laatste ramingen op vier miljoen gulden per jaar liggen.

Deze tekorten zullen naar alle waarschijnlijkheid beduidend minder zijn, 'als het Interprovinciaal Overleg (IPO) er in slaagt een geldelijke verdeelsleutel te vinden, die recht doet aan sen provincie waar een kwart van de Nederlandse beroepsbevolking werkzaam is. Bovendien pleit het college van GS voor een sterkere voeding van het Provinciefonds door het Rijk. Naast de achterblijvende uitkering uit het Provinciefonds noemt het dagelijks bestuur van Zuid-Holland de sterk gestegen loon- en materlaalkosten en het uitblijven van een daling van de rente als de voornaamste oorzaken voor het geplande begrotingstekort.

Er valt dus niet aan te ontkomen dat enkele belastingen drastisch omhoog gaan. GS zeggen :n de toelichting op de begroting: „Uw vergadering (die van provinciale staten) kan dan ook voorstellen tegemoet zien om de tarieven van de legesverordening, de verordening tot heffing van precariorechten (rechten verschuldigd bij gebruik van gemeentegrond, red.) en de verordening op de verkoopprijs van algemeen beschikbaar gestelde drukwerken, vervroegd aan het gestegen loon- en prijapeil aan te passen". Het lag aanvankelijk in de bedoeling deze verhoging pas in 1975 door te voeren.

Ondanks dit begrotingstekort - „iets ongehoords op dit bestuursniveau" - is het voor subsidies beschikbare bedrag praktisch gelijk gebleven aan dat van 1972. Hierbij tekent het college van GS aan dat er voor het komende jaar „geen storting in het monumentenfonds is geraamd, terwijl daarvoor in 1972 nog ƒ 1.275.000.- was uitgetrokken".

WEGENSECTOR

Het sterkst zal echter bezuinigd worden op de post „wegen": GS verwachten zelfs dat met nieuwe provinciale wegenwerken in 1973 niet begonnen zal kunnen worden. De wegenbouw werd overigens dit jaar al vrijwel stopgezet. Omdat de uitkeringen voor dit doel nog ongunstiger uitvielen dan men aanvankelijk verwachtte, is de situatie er in de wegensector sindsdien eerder slechter dan beter op geworden.

„De wegenfinancicring en met name die van de secundaire wegen in Zuid-Holland, is in een ernstige impasse geraakt, zulks onder meer als gevolg van de bij wet van 15 december 1971, ten laste van de gezamenlijke provincies voor 1972 op de uitkering ingevolge de Wet Uitkeringen Wegen een toegepaste korting van ƒ 20 miljoen".

Wel is inmiddels vast komen te staan dat de WUW-uitkering voor elf provincies in 1973 ƒ 394 miljoen zal bedragen. Toch wordt de exacte verdeling van dit bedrag pas in de loop van komend jaar bekend.

Tegenover de stopzetting van provinciale wegenwerken staat dat door de vrijkomende mankracht meer aandacht besteed kan worden aan de rijwielpaden en aan de vaarwegen.

ONVOORZIEN

„De raming wegens onvoorziene uitgaven moest voor 1973 aanzienlijk hoger worden gesteld dan in de begroting voor 1972 het geval was", schrijven gedeputeerden. Dit is voor een groot deel te verklaren uit het feit dat op de raming voor 1972 aanvankelijk ƒ 747.000,in mindering werd gebracht. De regering beschikte namelijk afwijzend over het verzoek van Zuid-Holland om het provinciaal aandeel in de opbrengst van de „wiebeltax" (ongeveer één miljoen gulden) voor het doen van lopende uitgaven te gebruiken, In totaal is t-ians voor onvoorziene uitgaven uitgetrokken ƒ 5.165.054,-. dit is rond ƒ 3,1 miljoen meer dan vorig jaar. Een en ander houdt verband met de te verwachten loon- en .salarisverhogingen, hogere pensioenbijdragen, enz.

Maar er is ook rekening gehouden met toenemende uitgaven voor de bestrijding van de luchtverontreiniging en voor het aandeel van de provincie in de centrale luchtverontreiniglngsdienst voor het Rijnmondgebied. Men rekent in elk geval op een stijging van deze post met ongeveer .ƒ 2 L2 miljoen. Gedeputeerde staten voegen hier aan toe: „Naar onze mening zal de provincie deze kosten dan ook niet voor haar rekening kunnen nemen, zonder dat een zeer aanzienlijke tegemoetkoming daarin wordt verkregen van het Rijk."

Het sombere besluit van de toelichting op de begroting voor het dienstjaar 1973 luidt: „Het kan niet anders of dit nawoord moet, na kennisneming van al het voorafgaande, in mineur zijn toongezet. De toestand is zorgelijk. Alles zal er dan ook op moeten worden gericht, T.e- financiële perspectief te verbeteren."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 15 november 1972

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Zuid-Holland heeft half miljoen tekort

Bekijk de hele uitgave van woensdag 15 november 1972

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken